Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de DVP website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van onze gebruiksvoorwaarden hieronder en ze te aanvaarden. De website mag enkel in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt.

De inhoud van de gebruiksvoorwaarden kan op elk ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. De laatste versie van onze gebruiksvoorwaarden dateert van 14 april 2020.

Noch DVP noch wie binnen DVP werkzaam is, is aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website. Ze zijn evenmin aansprakelijk voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan of voortvloeien uit het gebruik van onze website of zijn inhoud.

DVP geeft geen garanties voor de goede werking of de constante bereikbaarheid van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden wanneer dat niet het geval zou zijn, ongeacht de oorzaak daarvan (bijvoorbeeld technische storingen of virussen). DVP wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, de werking en de functionaliteiten van websites van derden die eventueel via onze website toegankelijk zouden zijn. DVP is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het falen van elektronische communicatie via de website zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden met betrekking tot die communicatie.

DVP website

De informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van een welbepaalde persoon, vennootschap of andere entiteit. Deze informatie is in geen geval bedoeld als juridisch, persoonlijk of professioneel advies of equivalent daarvan. Het gebruik van de informatie op onze website gebeurt op uw eigen risico. Als u juridisch advies wenst, nodigen wij u uit contact op te nemen met één van onze advocaten die u advies zal verstrekken dat aangepast is aan uw persoonlijke situatie.

Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kan DVP niet uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Als u een fout of een probleem opmerkt op onze website, kunt u ons dit meedelen door een e-mail te sturen aan dvl@dvp-law.com.

De inhoud van de website kan op elk ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, worden aangepast, gewijzigd, verwijderd of aangevuld.

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en sociale media. DVP heeft geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheid op die websites.

Als u op uw eigen website een hyperlink naar onze website wenst op te nemen, heeft u de voorafgaande schriftelijke toestemming van DVP nodig. De aanvraag moet via e-mail gestuurd worden naar dvl@dvp-law.com. De toestemming kan met onmiddellijke ingang eenzijdig ingetrokken worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de inhoud daarvan, waaronder de afbeeldingen, de logo’s, de teksten, het design, de onderliggende software,… zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van DVP of haar licentiegevers.

DVP verleent u een beperkte gebruiksrecht om de onderliggende HTML, tekst, audiofragmenten, videofragmenten en andere inhoud die u op de DVP website ter beschikking worden gesteld op uw computer weer te geven, af te drukken, te downloaden en te gebruiken voor niet-commerciële, persoonlijke of educatieve doeleinden, op voorwaarde dat dit gebeurt onder volgende condities:

  1. u wijzigt dergelijke inhoud niet wijzigt; en
  2. u neemt telkens op en vermeldt op elke kopie van dergelijke inhoud de bijbehorende auteursrechtvermelding en dit beperkt gebruiksrecht.

Geen enkel ander gebruik is toegestaan. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is het u niet toegestaan:

  1. commercieel gebruik maken van dergelijke inhoud;
  2. dergelijke inhoud op te nemen in of bij een product dat u maakt of distribueert; of
  3. dergelijke inhoud op uw of een andere website te kopiëren.

Niettegenstaande het bovenstaande zal niets in deze licentie worden geïnterpreteerd als het verlenen van enig recht onder enig auteursrecht van DVP of enige andere persoon die eigenaar is van het auteursrecht op de inhoud van de DVP website. 

De informatie op de DVP website is niet bedoeld als juridisch advies. Vele voor ons onbekende factoren kunnen van invloed zijn op de toepasselijkheid van een verklaring voor u of opmerking die wij op de DVP website maken kan mogelijks voor u niet van toepassing zijn.

Geen enkele aanbeveling van producten of diensten van derden wordt uitgedrukt of geïmpliceerd door informatie, materiaal of inhoud waarnaar wordt verwezen of die is opgenomen op of gelinkt van of naar deze website.

Als u vragen hebt in verband met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve ons dan te contacteren via webmaster@dvp-law.com.