Wettelijke informatie

Rechtspersoon

  • Statutaire naam: BV Stark
  • Handelsnaam: De Broeck Van Laere & Partners
  • Afkorting: DVP
  • Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Belgisch recht
  • Maatschappelijke zetel : Louizalaan 209A bus 1 te 1050 Brussel - België
  • Ondernemingsnummer: 0479.727.950
  • RPR: Brussel
  • BTW : BE0479.727.950
  • Website: https://dvp-law.com

Beperking van de beroepsaansprakelijkheid

Aandeelhouders, bestuurders, advocaten, medewerkers en/of stagiairs zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. De vennootschap dient zich te allen tijde te verzekeren voor elke aandeelhouder, bestuurder, advocaat, medewerker en/of stagiair en de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient in een redelijke verhouding te staan tot de aard van de praktijk van de verzekerde advocaten, medewerkers en/of stagiairs. De beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap, evenals haar aandeelhouders, haar bestuurders, haar advocaten, haar medewerkers en/of stagiairs, wordt overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en de eigen reglementen van de bevoegde Orde van Advocaten ten aanzien van cliënten beperkt tot het bedrag waarvoor de vennootschap, haar aandeelhouders, haar bestuurders, haar advocaten, haar medewerkers en/of stagiairs in het kader van haar aansprakelijkheid per schadegeval is verzekerd en wordt uitbetaald, welk bedrag nooit lager mag zijn dan de waarborg geboden door de collectief door de bevoegde Orde van Advocaten georganiseerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De vennootschap noch haar aandeelhouders, bestuurders, advocaten, medewerkers en/of stagiairs kunnen voor het meerdere worden aangesproken.

Identificatieplicht

Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.

Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Algemene voorwaarden

Vraag naar onze algemene voorwaarden op contact@dvp-law.com.