Pick-ups zijn in Vlaanderen niet langer fiscaal gunstig alternatief voor gewone auto

pick up truck
30/01/23

Vanaf 1 januari 2023 komt er een einde aan de fiscale voordelen voor pick-ups, althans voor de belastingen die een bevoegdheid zijn van het Vlaamse Gewest. Er is wel een ruim overgangsregime. Bovendien wordt een uitzondering gemaakt voor professioneel gebruik.

In het Vlaams Gewest worden pick-ups voortaan gelijkgesteld met gewone personenauto’s en niet langer met lichte vrachtwagens. Dat betekent dat een pak meer betaald zal moeten worden aan verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling (aan de federale regels, bijvoorbeeld inzake kostenaftrek en voordelen van alle aard, wijzigt niets).

Alleen privégebruik

Er is echter een belangrijke uitzondering: professioneel gebruikte pick-ups behouden hun fiscale voordelen. Professioneel gebruik kan eenvoudig aangetoond worden aan de hand van een inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de koper. Dat geldt ook voor natuurlijke personen. Het gaat dus om een louter formeel criterium. Een feitelijk bewijs op basis van het werkelijke gebruik is niet nodig.

Overgangsregime

En er is nog een interessante uitzondering. Alle voertuigen met een inschrijving vóór 1 januari 2023 blijven buiten schot. Zij blijven onder het bestaande (gunst)regime vallen.

Die uitzondering wordt, bij wijze van overgangsregeling, zelfs uitgebreid tot alle voertuigen die besteld waren vóór 1 januari 2023. De regering houdt rekening met de vele vertragingen in de productie, waardoor de leveringstermijnen vaak heel lang uitvallen en het in de praktijk in veel gevallen niet mogelijk gebleken is om een in 2022 besteld voertuig nog in te schrijven vóór de nieuwe regeling van kracht wordt. Om blijvend onder de oude regeling te vallen, moet men dan wel kunnen bewijzen dat het voertuig op tijd besteld was. Dat kan door vóór 15 februari 2023 een kopie van de bestelbon aan de belastingadministratie te bezorgen.

Een kanttekening daarbij is dat ook inschrijving van een tweedehandse pick-up meetelt als “inschrijving’. Dat wil dus zeggen dat het gunstregime niet noodzakelijk blijft gelden voor de volledige gebruiksduur van de pick-up. Als het voertuig verkocht wordt, zal de nieuwe eigenaar, na het opnieuw ingeschreven te hebben, immers wél onderworpen worden aan de nieuwe regeling.

Dezelfde regels gelden voor een lichte vrachtauto die verkocht wordt als chassis-cabine. Voor leasingmaatschappijen geldt het nieuwe stelsel daarentegen niet. Daarvoor is een akkoord nodig tussen de drie gewesten, en dat bleek niet haalbaar.

 

Bron: Programmadecreet van 16 december 2022, Staatsblad van 29 december 2022 (artikel 13-14)