Belasting op bedrijfswagen gaat omhoog

Oude DAF
04/01/22

De formule voor de berekening van het belastbare “voordeel van alle aard” voor het gebruik van een bedrijfswagen wordt elk jaar aangepast aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van het wagenpark. Doordat die gemiddelde uitstoot opnieuw fors gedaald is, stijgt – bij een gegeven uitstoot – het belastbare voordeel.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor het gebruik van een firmawagen berekend aan de hand van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot. Voor de factor CO2 wordt uitgegaan van een zogenaamde referentie-uitstoot. Hoe verder men boven die referentiewaarde zit, hoe meer belasting men betaalt. Vanuit het perspectief van de overheid betekent dit dat de belastinginkomsten zakken naarmate er meer auto’s komen met een lagere CO2-uitstoot. Om dat effect tegen te gaan, wordt de formule voor de berekening van het voordeel elk jaar aangepast aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van het wagenpark (er wordt gekeken naar de nieuw verkochte auto’s in een bepaalde referentieperiode, met name oktober van het ene jaar tot september van het volgende jaar).

Automatische koppeling aan evolutie uitstoot

Concreet bedroeg de referentie-uitstoot voor een auto met dieselmotor oorspronkelijk 95 gram CO2 per kilometer. Voor die uitstoot geldt een “basispercentage” van 5,5% (van de catalogusprijs). Voor elke gram uitstoot boven de referentiewaarde wordt er 0,1% opgeteld bij het basispercentage. Voor elke gram beneden de referentiewaarde gaat er 0,1% af. Voor auto’s met een benzinemotor was de referentiewaarde oorspronkelijk 115 gram per kilometer.

Naarmate de gemiddelde uitstoot van het wagenpark afneemt, komt ook die referentiewaarde lager te liggen. Beide zijn immers gekoppeld. Een lagere referentie-uitstoot betekent een hoger voordeel van alle aard en dus een hogere belasting (bij een gegeven uitstoot).

“Referentie-uitstoot” lager, belasting hoger

De versnelde elektrificatie en hybridisering van het wagenpark brengt met zich mee dat de gemiddelde uitstoot snel afneemt. Vorig jaar waren de waarden al gedaald tot 84 gram voor auto’s met een dieselmotor en 102 gram voor auto’s met een benzinemotor.

Die trend zet zich door. De waarden waar we voor volgend jaar rekening mee moeten houden, zijn 75 (diesel) en 91 (benzine).

Voorbeeld

De formule is: 6/7 × cataloguswaarde × CO2-percentage.

Voor een auto met dieselmotor die 40.000 euro kost en een uitstoot heeft van 98 gram per km, bedroeg het voordeel van alle aard in 2021 dus 6/7 × 40.000 × 6,9% = 2366 euro (want 5,5 + (98 – 84) × 0,1 = 6,9%). Gerekend aan het hoogste marginaal tarief (50%) betekende dat een jaarlijkse belasting van 1183 euro.

De daling van de referentiewaarde met 9 gram CO2 voor 2022, betekent dat voor dezelfde auto volgend jaar een belastbaar voordeel berekend wordt van 6/7 × 40.000 × 6,9% = 2675 euro (want 5,5 + (98 – 75) × 0,1 = 7,8%). De gebruiker van de auto zal dus 154 euro meer belasting betalen (ca. 165 euro meer met aanvullende gemeentebelasting).

Ook effectieve belastingverhoging

Die verhoging is zo fors dat ze niet meer gecompenseerd wordt door de “leeftijdscorrectie”.  De berekening van het voordeel van alle aard houdt ook rekening met de leeftijd van de auto. Als de belastingplichtige nog met dezelfde auto rijdt, is die auto intussen ook een jaar ouder geworden en profiteert hij/zij dus van de “leeftijdskorting”. Die bedraagt 6% voor de periode tussen 13 tot 24 maanden na de eerste inschrijving (de “belastbare” waarde is dus 94% van de waarde tijdens het eerste jaar). Vroeger had die correctie meestal als effect dat de meeste mensen niet effectief méér belasting betalen. Zelfs met een daling van de referentie-uitstoot kon de effectieve belasting voor veel gebruikers van een bedrijfswagen toch lichtjes dalen. Maar ook dit jaar is de daling van de referentie-uitstoot zo fors dat dat effect zich niet voordoet.

In ons voorbeeld komt het voordeel dan uit op 2514 euro voor een twee jaar oude auto in 2022. Dus zelfs rekening houdend met de “leeftijdskorting” zal de gebruiker van de auto nog steeds 74 euro belasting méér betalen. Tenzij hij/zij toe is aan een nieuw model en goed op de uitstoot let…

 

Bron: Koninklijk Besluit van 7 december 2021, Staatsblad van 13 december 2021