Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor door corona getroffen bedrijven

Berekening bedrijfsvoorheffing
28/07/20

Ondernemingen die tijdens de lockdown gebruik hebben moeten maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid, worden bij hun heropstart geholpen door een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Berekeningsbasis is de stijging van de loonmassa sinds de crisis. Drie maanden lang mogen ze 50% van de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op dat bedrag, voor zichzelf houden, als een vorm van subsidie. De maatregel is opgenomen in de derde fiscale coronawet.

Een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is al jaren een veel gebruikte fiscale stimulans in ons land. Het verwondert dan ook niet dat de regering ernaar teruggegrepen heeft, toen ze op zoek was naar maatregelen om de economie opnieuw aan te zwengelen na de coronacrisis.

 

Lagere loonkost voor heropstartende bedrijven

De doelgroep bestaat deze keer uit werkgevers die een beroep hebben gedaan op het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 (beide data inbegrepen), en die hun werknemers nu opnieuw aan het werk zetten of nieuwe arbeidskrachten aanwerven. De vrijstelling wordt verleend voor de maanden juni, juli en augustus.

De vrijstelling wordt niet berekend op de totale bedrijfsvoorheffing maar op de aangroei van de bedrijfsvoorheffing. Meer specifiek moet het verschil berekend worden tussen de totale ingehouden bedrijfsvoorheffing in mei 2020 en de totale ingehouden bedrijfsvoorheffing in elk van de maanden juni, juli en augustus. Van dat verschil hoeft 50% niet doorgestort worden aan de Schatkist. De onderneming mag dat bedrag voor zichzelf houden, als een soort fiscale subsidie. Er is wel een absolute bovengrens: voor de drie maanden samen mag de vrijstelling maximaal oplopen tot 20 miljoen euro.

Voorbeeld

Totale bedrijfsvoorheffing op de lonen van mei 2020: 1.000 euro

Totale bedrijfsvoorheffing op de lonen van juni 2020: 1.500 euro

Totale bedrijfsvoorheffing op de lonen van juli 2020: 2.000 euro

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedraagt dan 250 euro voor juni en 500 euro voor juli.

Nieuwe of toegenomen tewerkstelling is dus strikt genomen niet eens vereist. Als een hogere bedrijfsvoorheffing het gevolg is van loonstijgingen, is de maatregel evengoed van toepassing. Ook in andere opzichten is de regeling heel soepel opgevat. Deeltijdse tijdelijke werkloosheid telt ook mee. En de periode van 30 dagen wordt niet per werknemer beoordeeld. Elke werknemer mag dus gedurende een kortere periode tijdelijk werkloos geweest zijn, zolang er maar collega’s geweest zijn die de rest van de termijn van 30 dagen volgemaakt hebben.

De maatregel kan zelfs toegepast worden in combinatie met de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

 

Geen uitkeringen, geen banden met belastingparadijs

Toch zijn er beperkingen. Het gaat om de intussen klassieke voorwaarden die ook bij de belangrijkste andere fiscale coronamaatregelen opgelegd worden.

Zo mag de onderneming geen uitkeringen doen of gedaan hebben in de periode van 12 maart 2020

tot 31 december 2020: geen dividenduitkering, maar evenmin een inkoop van eigen aandelen of een uitkering van liquidatiereserves. Ook een kapitaalvermindering betekent dat men het recht op de gunstmaatregel verliest.

In diezelfde periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 mag de onderneming ook geen rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap in een belastingparadijs. Wie in de loop van het belastbare tijdperk in totaal voor ten minste 100.000 euro betalingen heeft gedaan aan vennootschappen in een belastingparadijs, wordt eveneens uitgesloten. Tenzij men kan aantonen dat die betalingen deel uitmaken van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

 

Bron: Artikel 2 van de Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), Staatsblad van 23 juli 2020