Ontwerpadvies CBN over de zopas ingevoerde covidvrijstelling (carry back)

corona steunmaatregelen
24/07/20

In het ontwerpadvies bestudeert de Commissie de bepalingen ingevoerd door de Wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, die vennootschappen toelaat om vroegtijdig het fiscaal verlies ten gevolge van de COVID-19 pandemie aan te rekenen op een vorig aanslagjaar door middel van het treffen van een tijdelijke vrijstelling.

Verliezen overdragen naar een later belastbaar tijdperk is al sinds mensenheugenis ingebakken in ons Belgisch fiscaal systeem, maar « carry back » hebben wij (in tegenstelling tot vele andere landen) nooit gekend.

De relevante wetgeving en onderhavig CBN-advies (in ontwerp) zijn zonder enige twijfel voor menig ondernemer, onderworpen aan de Personenbelastingen of aan de Vennootschapsbelastingen, verplichte lectuur.

De Wet van 23 juni 2020, in samenlezing met de Wet met van 15 juli 2020, stelt – voor vennootschappen - dat voor het Aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, een vennootschap aanspraak kan maken op een tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk vanwege eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbare tijdperk dat verbonden is met, naar gelang het geval het aanslagjaar 2020 of 2021.

De bedoelde vrijstelling wordt verleend door de vorming van een tijdelijke vrijgestelde reserve die in mindering wordt gebracht op het totale bedrag van de belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020.

De tijdelijk vrijgestelde reserve mag voor slechts één belastbaar tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020 worden gevormd. In het CBN-advies wordt volgend voorbeeld gegeven : in geval van een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar een vennootschap het geraamd fiscaal verlies voor boekjaar 2020 in mindering brengen van de belastbare gereserveerde winst van boekjaar 2019. Nog steeds bij wijze van voorbeeld kan een vennootschap met een eindeboekjaardatum per 30 juni ervoor kiezen het geraamd fiscaal verlies van het boekjaar eindigend op 30 juni 2020 in mindering te brengen van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar eindigend op 30 juni 2019. Maar hier kan dezelfde vennootschap opteren om het geraamd verlies van het boekjaar eindigend op 30 juni 2021 in mindering te brengen van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar eindigend op 30 juni 2020. Het lijkt allemaal wel wat complex, maar voor vele ondernemingen zal dit hun eventueel cashflowprobleem (o.m. om belastingen te betalen) kunnen opvangen.

Indien de aangifte in de vennootschapsbelasting met betrekking tot het boekjaar in hetwelk de tijdelijke vrijgestelde reserve wordt in rekening gebracht in min van het resultaat van het belastbaar tijdperk reeds is ingediend op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, moet een opgave samen met de aangifte uiterlijk op 30 november 2020 toegezonden worden volgens nadere regels die worden bepaald door de Koning.

Het betreft in alle gevallen een puur « fiscale ingreep », want boekhoudkundig moet niets worden aangepast.

Wij zullen in een latere bijdrage op dit onderwerp terugkomen, en de werking, de uitsluitingen, de « bestraffingen » (als men « te veel » van carry back heeft gebruik gemaakt), … meer uitgebreid toelichten. Aarzel intussen niet om ons vragen te stellen via onderstaand vragenformulier.