Coronamaatregelen nog met drie maanden verlengd

Corona en economie
17/08/21

Op 30 juni 2021 liepen heel wat fiscale gunstmaatregelen af die de gevolgen van de coronacrisis moesten verzachten voor de bedrijfswereld. Verschillende van die maatregelen zijn op de valreep echter nog verlengd, meestal tot eind september. Dat gebeurt zowel door wetgevend ingrijpen als via administratieve toleranties.

De opvallendste verlenging betreft het belastingvoordeel voor het kwijtschelden van huur aan huurders die lijden onder de coronacrisis. Daarvoor verwijzen we naar ons artikel “Huur kwijtschelden wegens coronasluiting levert nog vier maanden langer belastingvoordeel op”. De verlenging is op 15 juli definitief goedgekeurd in de Kamer. Met dezelfde (nog niet gepubliceerde) wet worden ook nog de volgende maatregelen verlengd tot 30 september 2021:

- het btw-tarief van 6 % voor mondmaskers en ontsmettende gels

- de vrijstelling van registratierechten voor notariële volmachten

- de vrijstelling voor overuren in cruciale sectoren

- de termijnen om de voorwaarden te vervullen voor de “tax shelter” voor audiovisuele werken en podiumkunsten

- de vrijstelling voor studentenarbeid (die bovendien uitgebreid wordt tot alle sectoren)

- de tijdelijke verlaging van de nalatig­heidsinteresten inzake BTW tot 4 % en van de moratoriuminteresten tot 2 %.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2070/55K2070010.pdf

 

Lagere BTW-boetes

Ook de tijdelijke verlaging van de BTW-boetes blijft nog van toepassing tot 30 september 2021. In plaats van het normale tarief van 15% bedraagt de boete “slechts” 10% voor niet-betaling of te late betaling van de BTW die blijkt uit de gewone maand- of kwartaalaangifte (KB van 20 juni 2021, Staatsblad van 23 juni 2021).

 

Thuiswerk

Ook de verhoogde thuiswerkvergoeding van 144,31 euro per maand mag nog een tijdje langer uitbetaald worden. De tijdelijke maatregel is met drie maanden verlengd en mag daardoor ook nog toegepast worden voor de maanden juli, augustus en september. Daarna vallen we terug op het standaardbedrag van 129,48 euro per maand. Een werkgever mag dat bedrag op forfaitaire basis (dus zonder dat bewijsstukken nodig zijn) belastingvrij uitkeren aan werknemers die van thuis uit werken, als vergoeding voor de extra kosten die ze daarvoor moeten maken (Circulaire nr. 2021/C/62 van 1 juli 2021).

 

Afbetalingsplannen

Wat niet verlengd wordt, is het feitelijke moratorium op de inning van fiscale schulden bij bedrijven die getroffen zijn door de economische gevolgen van de pandemie. Dat “moratorium” liep definitief af op 30 juni. Toch is er ook in dat opzicht geen abrupte terugkeer naar de “normaliteit”. De fiscus zal de invorderingsprocedures immers met de nodige omzichtigheid opnieuw opstarten.

Concreet zal de fiscus soepel afbetalingsplannen toestaan voor belastingschulden die specifiek het gevolg zijn van de coronacrisis, d.w.z. schulden die ontstaan zijn vanaf 1 januari 2020. De betaling van de belasting kan daardoor gespreid worden over 24 maanden of, “in uitzonderlijke omstandigheden”, 36 maanden. Met “uitzonderlijke omstandigheden” is bijvoorbeeld het geval bedoeld van een onderneming die opgestart was vlak vóór het begin van de coronacrisis of die net op dat moment omvangrijke investeringen gedaan had. Voor grote ondernemingen kan de termijn zelfs oplopen tot 50 maanden. Een afbetalingsplan kan aangevraagd worden via MyMinfin.

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/covid-steunmaatregel-afbetalingsplan-op-maat

 

Grensarbeiders

Tot slot worden ook de akkoorden met de buurlanden over “grensarbeiders” verlengd tot 30 september. Dankzij die akkoorden wordt vermeden dat werknemers hun belastingstatuut volledig zien veranderen doordat ze van thuis uit moeten werken en dus strikt genomen niet meer in het buitenland tewerkgesteld zijn. Daarom is met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland de afspraak gemaakt dat de dagen van verplicht thuiswerk wegens corona niet meetellen om te bepalen in welk land de betrokkenen belast worden.