Verhoogde investeringsaftrek (tot wel 35%) voor “groene” vrachtwagens en infrastructuur

Tesla vrachtwagen
29/11/21

Niet alleen voor personenauto’s wordt de vergroening van het wagenpark fiscaal gestimuleerd. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om nieuwe fiscale stimulansen te introduceren voor vrachtwagens die rijden op elektriciteit of op waterstof. Vanaf 2023 is een fors verhoogde investeringsaftrek van toepassing. Die dooft daarna wel geleidelijk uit. Bovendien is er een budgettaire compensatie in de vorm van een afbouw van het systeem van professionele diesel.

In het voorjaar werd een plan aangekondigd om vanaf 2026 elke fiscale aftrek uit te sluiten voor auto’s die op fossiele brandstof rijden (zie ons artikel “Autofiscaliteit wordt grondig hervormd”). Dat heeft zich intussen vertaald in een concreet wetsontwerp, dat momenteel in behandeling is in de Kamer.

Nieuwe vrachtwagens en laad- of tankinfrastructuur

Dat wetsontwerp bevat echter niet alleen maatregelen met betrekking tot personenwagens. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook een “boost” te geven aan de vergroening van het nationale vrachtwagenpark. Dat gebeurt middels een verhoogde investeringsaftrek voor elektrische vrachtwagens en vrachtwagens die rijden op waterstof, én voor de infrastructuur die nodig is om die voertuigen op te laden respectievelijk te betanken. Wat die infrastructuur betreft, wordt de verhoogde investeringsaftrek dus toegekend voor de installatie van elektrische laadinfrastructuur voor vrachtwagens en van tankinfrastructuur voor waterstof. De gunstmaatregel geldt alleen voor nieuwe vrachtwagens. De aankoop van tweedehandse trucks is dus uitgesloten. Opleggers of grote aanhangwagens komen dan weer wel in aanmerking. De maatregel geldt zowel voor vennootschappen als voor natuurlijke personen (zelfstandigen).

Grote ondernemingen moeten wel rekening houden met de Europese limieten voor staatssteun (die ook fiscale steun omvat). Daarom wordt een bovengrens ingeschreven in de wet. Die komt neer

op een maximale investeringsaftrek van 60 miljoen euro. Ondernemingen die ook gewestelijke steun vragen voor dezelfde vrachtwagens of dezelfde infrastructuur, moeten bovendien narekenen of de samengetelde steun (gewestelijk plus federaal) de Europese limieten niet overschrijdt.

Voorts wordt de investeringsaftrek niet toegestaan aan ondernemingen in moeilijkheden en evenmin aan belastingplichtigen die nog schulden hebben openstaan bij de RSZ (op het ogenblik van het indienen van de belastingaangifte).

Van 35% in 2023 tot 18,5% in 2026

Na het hoogtepunt in 2023 wordt de gunstmaatregel geleidelijk aan afgebouwd. De tarieven voor de nieuwe investeringsaftrek zijn:

- 35% in 2023

- 29,5% in 2024

- 24% in 2025

- 18,5% in 2026

Het kalenderjaar is daarbij bepalend. Het boekjaar en het aanslagjaar spelen geen rol.

Vanaf 2027 is de maatregel niet meer van toepassing, maar men kan dan nog wel een beroep doen op de specifieke investeringsaftrek voor “groene” investeringen in het algemeen. Ook elektrische vrachtwagens komen daarvoor in aanmerking. Die aftrek bedraagt 13,5% en geldt ook voor grote ondernemingen. Belastingplichtigen die niet willen wachten tot 2023 maar de investering al dit jaar of volgend jaar plannen, kunnen gebruik maken van de “gewone” investeringsaftrek. Die is tijdelijk verhoogd tot 25% maar is niet van toepassing op grote ondernemingen. De tijdelijke verhoging loopt af op 31 december 2022.

Professionele diesel staat onder druk

Transporteurs die nog met fossiele brandstof blijven rijden, worden weliswaar niet afgestraft met het wegvallen van de fiscale aftrek – zoals voor personenauto’s – maar zullen toch meer moeten betalen. Want de verhoogde investeringsaftrek wordt budgettair gecompenseerd met een gedeeltelijke afbouw van de terugbetaling van de accijns op de zogenaamde professionele diesel.

Dieselbrandstof die gebruikt wordt voor bepaalde professionele doeleinden, komt op dit ogenblik nog in aanmerking voor een vrijstelling van accijns (in de vorm van een terugbetaling) ten belope van 247,6158 euro per 1.000 liter. Dat voordeel wordt vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs verlaagd. Vanaf

1 januari 2026 zal het gereduceerd zijn tot 242 euro per 1.000 liter. De opbrengst van die maatregel volstaat blijkbaar om de hele minderopbrengst voor de Schatkist door de verhoogde investeringsaftrek te compenseren.

 

Bron: wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (art. 21)