Formulier Corona-verlies indienen tegen 15 september (of 22 oktober) 2020.

aangifte online belastingen
08/09/20

De nieuwe achterwaartse verliesaftrek of “carry-back” van verliezen moet de bedrijven helpen de coronacrisis door te komen. De maatregel geldt niet alleen in de vennootschapsbelasting maar ook in de personenbelasting. Nu is het formulier gepubliceerd waarmee toepassing van de maatregel aangevraagd kan worden. En op het eerste gezicht is er haast bij die aanvraag. In principe moet het formulier ingediend worden tegen 15 september. In de praktijk heeft men meestal echter nog iets meer tijd.

Verliezen kunnen afgezet worden tegen toekomstige winsten. Maar bedrijven die lijden onder de gevolgen van de coronacrisis, hebben daar op dit moment niets aan, hoewel ze elke vorm van steun nú hard nodig hebben. Daarom kwam de regering met het idee om de verliezen van dit jaar (2020) al te laten aanrekenen op de winsten van het vorige jaar (2019). De verliezen worden dus “vervroegd” afgetrokken, waardoor het gunstige financiële effect ook vervroegd optreedt (zie ons artikel "Voor wie snel is: coronaverliezen 2020 verrekenen met winsten 2019").

Aangifte PB niet aangepast

Voor de vennootschapsbelasting werd die maatregel al verwerkt op het aangifteformulier voor aanslagjaar 2020. In het vak van de vrijgestelde gereserveerde winst is daarvoor de nieuwe code 1128 toegevoegd: “Reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie”. Maar het was al te laat om de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2020 nog aan te passen aan de nieuwe regeling. Daarom kon/kan toepassing van de maatregel nog niet aangevraagd worden in de PB-aangifte. De aanvraag zou moeten gebeuren via een afzonderlijk formulier. Dat formulier is nu gepubliceerd (“276 COV”).

Op dat formulier komt het bedrag van de geraamde “toekomstige” verliezen (of baten) die men in aftrek wil brengen (het gaat immers om verliezen of baten van 2020 in een aangifte m.b.t. 2019). De verantwoording van dat bedrag moet men als bijlage toevoegen.

Een onaangename verrassing is wel dat men weinig tijd krijgt om de aanvraag in te dienen. Officieel moet het formulier ingediend worden tegen 15 september 2020. Maar in de praktijk is er in bepaalde gevallen minder haast bij. Want die termijn geldt alleen voor belastingplichtigen die hun aangifte in de personenbelasting al ingediend hebben. De uiterste indieningstermijn was in normale gevallen 16 juli, dus veel PB-aangiften zijn inderdaad al ingediend.

Mandataris: langere termijn

Maar wie een mandataris inschakelt, heeft officieel nog tijd tot 22 oktober voor zijn aangifte. En de termijn voor het formulier wordt verlengd tot de datum die geldt voor het indienen van de aangifte zelf als die laatste datum na 15 september valt, aldus de toelichting bij het formulier. Voor wie indient via mandataris, is dat dus duidelijk het geval. Men heeft bijgevolg ook tijd tot 22 oktober voor het formulier. Het formulier en de aangifte moeten dan wel tegelijk ingediend worden.

Het formulier kan in die gevallen elektronisch worden ingevuld en ingediend via Tax-on-web. Het aanvraagformulier wordt immers geïntegreerd in de elektronische aangifte. Die weg staat echter niet open voor belastingplichtigen die hun aangifte in de personenbelasting al hebben ingediend. Zij moeten het formulier uitprinten en opsturen, ofwel een ingescande versie mailen naar het bevoegde centrum.

Addertjes onder het gras

Op het formulier wordt er nog aan herinnerd dat de aanvraag tot vervroegde verliesverrekening definitief en onherroepelijk is. Men denkt dus beter goed na over het te verrekenen bedrag. Het gaat immers over de geraamde verliezen van 2020. Het definitieve verlies van 2020 is op dit moment evident nog niet gekend. Wie het verlies van 2020 overschat en dus “te veel” in aftrek brengt voor inkomstenjaar 2019, ondergaat een sanctie. Er wordt namelijk een belastingvermeerdering toegepast, in de vorm van een afzonderlijke aanslag op het bedrag waarmee het verlies van 2020 overschat wordt. Voor de berekening van deze vermeerdering verwijzen we naar ons vorig artikel "Voor wie snel is: coronaverliezen 2020 verrekenen met winsten 2019".

Daarnaast mag men ook niet vergeten dat het bedrag dat men aftrekt, het volgende jaar toegevoegd wordt aan de winst. En het bedrag dat toegevoegd wordt aan de winst, is niet het bedrag van het werkelijke verlies, maar wel het bedrag van het geraamde verlies dat het jaar voordien vervroegd in aftrek gebracht is. Stel: winst van 100 in 2019, verlies van 100 in 2020. Door vervroegde verliesaftrek wordt de winst van 2019 herleid tot nul, en wordt ter compensatie het verlies van 2020 ook teruggebracht tot nul. Voor beide jaren betaalt men dus geen belastingen. Maar als het werkelijke verlies in 2020 lager zou uitvallen dan de raming (bijv. 50), wordt toch 100 toegevoegd aan de belastbare basis van 2020. Het gevolg is dat men voor 2020 uitkomt op een belastbare winst van 50 (-50 + 100), ondanks het feit dat het boekhoudkundig om een verliesjaar gaat.

 

Bron: Koninklijk Besluit van 22 augustus 2020, Staatsblad van 27 augustus 2020