Vanaf 1 januari 2024 geen fiscale regularisaties meer mogelijk

Waaier van geld
27/10/23

Tot het einde van het jaar kunnen belastingplichtigen nog kapitalen, inkomsten en sommen, die hun normaal belastingregime niet hebben ondergaan, vrijwillig aangeven bij het Contactpunt Regularisatie (CPR), middels een EBAquater-aangifte.

Fiscaal-verjaarde kapitalen kunnen rechtgezet worden mits de betaling van een regularisatieheffing van 40%. Voor niet-verjaarde inkomsten (de laatste zeven jaren) dient de belasting alsnog te worden betaald aan het normale belastingtarief (bijv. 30% voor roerende inkomsten), verhoogd met 25 percentpunten.

Maar wat als vanaf 2024 zich een situatie voordoet waarbij een belastingplichtige min of meer gedwongen wordt om zich fiscaal volledig in regel te stellen voor het verleden, bijvoorbeeld omtrent fiscaal-verjaarde kapitalen? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van de zogenaamde EBAbis, die liep tot 14 juli 2013, en waar enkel inkomsten maar geen fiscaal-verjaard kapitaal kon rechtgezet worden. Tal van EBAbissers hebben de laatste jaren al oorsprongsvragen gekregen van hun bankier, ook al werd hun vermogen vlak na ontvangst van het regularisatie-attest naar Belgische rekeningen overgemaakt.

Volgens de Minister van Financiën moeten belastingzondaars dan maar gaan aankloppen bij de Procureur des Konings, met het oog op het sluiten van een minnelijke schikking. Naast de verschuldigde belastingen, wordt in de praktijk een boete opgelegd van 60% (dus belastingen maal 1,6), dat scheelt een slok op de borrel in vergelijking met de EBA-regeling (zeker bij fiscaal-verjaard kapitaal).

Voor diegenen die menen nog iets te moeten rechtzetten, waarschuwde CPR al in het begin van de zomervakantie dat men best zo snel mogelijk werk maakt van zijn EBA-dossier:. “Het Contactpunt Regularisaties heeft ervaren dat de opmaak van een regularisatieaangifte heel veel tijd en onderzoek kan vereisen waarbij veelal stukken dienen opgevraagd te worden, eventueel bij buitenlandse bank- en verzekeringsinstellingen”.

En 1-euro-aangiften zijn uit den boze volgens CPR: de regularisatie-aangifte en alle stukken ter onderbouwing moeten uiterlijk 31 december 2023 bij CPR aangekomen zijn.