Gunstregime voor auteursrechten: wat met software?

Code voor programmatie
26/12/22

Tijdens de begrotingsonderhandelingen heeft de regering beslist het fiscale gunstregime voor auteursrechten strenger te maken. Op basis van de ontwerpteksten bleef er twijfel over de vraag of software uitgesloten wordt van het stelsel. Tijdens de parlementaire bespreking is aanvankelijk wel nuttige toelichting verschaft. Toch blijft er onzekerheid.

De laatste jaren maakten almaar meer belastingplichtigen gebruik van het fiscale regime voor auteursrechten. Met een belastingtarief van 15% en een gunstig kostenforfait wekt de aantrekkingskracht van het stelsel weinig verwondering. Vooral de IT-sector maakte de laatste tijd gretig gebruik van de regeling door vergoedingen voor software-ontwikkelaars deels te kwalificeren als een vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten op de ontwikkelde software.

Geen verwijzing naar WER-artikel over software

Software uitsluiten uit het gunstregime, leek dan ook een gemakkelijke manier om de Schatkist meer (belasting)inkomsten te bezorgen. In het ontwerp van programmawet leek die doelstelling gerealiseerd te worden door een aangepaste verwijzing naar het Wetboek van Economisch Recht (WER). In plaats van een verwijzing naar het onderdeel over intellectuele eigendom in het algemeen, verwijst de fiscale regeling nu naar Boek XI, Titel 5 van het WER en meer specifiek naar artikel XI.165 (werken van letterkunde en kunst) en XI.205 (uitvoerende kunstenaars). Er wordt dus niet meer verwezen naar Titel 6 en 7 (software en databanken).

Critici vroegen zich af of dat in de praktijk wel iets verandert. In het WER wordt software immers uitdrukkelijk gelijkgesteld met werken van letterkunde (artikel XI.294). Het basisartikel XI.165 moet men dus zo lezen dat het ook betrekking heeft op artikel XI.294 (software). Dat laatste artikel is eigenlijk een nadere specificatie van het eerste.

Minister: redenering uit gemeenrecht heeft fiscaal geen impact

Maar tijdens de besprekingen in de Commissie Financiën en Begroting van de Kamer liet de minister van Financiën verstaan dat hij dat anders ziet. Als algemene regel volgt het fiscaal recht het gemeenrecht (in dit geval het WER). Maar die algemene regel geldt alleen voor zover het fiscaal recht daar niet uitdrukkelijk van afwijkt, stipt de minister aan. In dit geval is er sprake van een dergelijke uitdrukkelijke afwijking, vindt hij, namelijk door alléén naar Titel 5 van Boek XI te verwijzen. De redenering dat we het basisartikel XI.165 samen moeten lezen met de nadere specificatie in artikel XI.294, gaat dus alleen op binnen het economisch recht maar niet binnen het fiscaal recht, aldus de minister.

Hij voegde daar echter aan toe dat “a priori” geen enkele beroepsgroep uitgesloten is. Bovendien noemde hij de IT-sector niet bij naam. Er bleef dus nog onduidelijkheid, temeer daar één regeringspartij op sociale media en elders bleef herhalen dat de IT-sector nog steeds in aanmerking kwam voor het gunstregime.

Onenigheid

Tijdens het verdere verloop van de parlementaire bespreking kwam de minister daar niet meer op terug. Hij herhaalde alleen dat a priori geen enkele groep uitgesloten wordt. Het lijkt erop dat, om de eensgezindheid binnen de regering te bewaren, ervoor gekozen is om de kwestie verder in het midden te laten. Daarom wordt uitgekeken naar de eerste circulaire over de nieuwe regeling. Er wordt van uitgegaan dat de fiscus daarin, op basis van de hoger geschetste redenering van de minister, zal bevestigen dat software uitgesloten wordt uit het toepassingsgebied van het nieuwe regime voor inkomsten uit auteursrechten.

Maar het valt te betwijfelen of de discussie daarmee gesloten is. Bij gebrek aan duidelijke bedoeling van de wetgever (gezien de onenigheid binnen de regering) hebben we alleen de letterlijke wettekst om op voort te gaan. En ondanks de uitleg van de minister, is het nog lang niet zeker dat een rechter zal oordelen dat een fiscale verwijzing naar louter een basisartikel in het WER, uitsluit dat een interne verwijzing binnen het WER doorwerkt op fiscaal gebied.

 

Bron: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3015/55K3015014.pdf en https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3015/55K3015021.pdf (artikel 100-109)