Betalingsfacilitering en ademruimte op fiscaal vlak

muntstukken euro
19/10/22

De Commissie voor Financiën en Begroting is op 19 oktober 2022 gestart met de lezing van artikelen 1 tot en met 7 van het wetsvoorstel houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, die de titel 2 “Financiën” vormen. 

Deze titel organiseert het uitstel van de betaling inzake de inkomstenbelastingen en de bedrijfsvoorheffing. 

Deze wettelijke maatregelen geven betalingsfacilitering en ademruimte op fiscaal vlak, zodat de belastingplichtigen hun financiële verplichtingen zoveel mogelijk op maat kunnen regelen. 

De voorgestelde maatregelen zijn de volgende: 

  • De betalingsdatum, voor de werkgevers, van de bedrijfsvoorheffing 

De werkgevers zijn verplicht om maandelijks of trimestrieel voor de vijftiende van de maand hun bedrijfsvoorheffing te voldoen.  

Deze termijn wordt tijdelijk verlengd met twee maanden. 

De maatregel is van toepassing op de inkomsten verbonden aan de maanden november en december 2022 wat de maandaangevers betreft, en het vierde kwartaal wat de kwartaalaangevers betreft.  

  • De betalingsdatum van de inkomstenbelastingen gevestigd bij een kohier 

Deze belastingen zijn normaal gezien betaalbaar binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet of na de datum waarop het aanslagbiljet door middel van een geïnformatiseerde procedure aan de belastingschuldige werd aangeboden.  

Voor alle belastingschuldigen wordt deze periode uitgebreid met twee extra maanden voor aanslagjaar 2022. Deze uitzondering geldt niet wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang komen. 

  • Geen nalatigheidsinteresten noch administratieve geldboetes 

Geen nalatigheidsinteresten zullen worden aangerekend indien de belasting wordt betaald binnen de verlengde termijnen. 

De administratieve geldboetes opgelegd bij niet betaling, laattijdige betaling of ontoereikende betaling zullen niet worden toegepast indien de betaling gebeurt binnen de verlengde termijnen. 

Deze maatregelen hebben uitwerking met ingang van 1 november 2022.