nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
  Nouvelles règles TVA en matière de facturation et location de moyens de transport
 
Wat is er veranderd op fiscaal gebied op 1 januari 2011?
 
Zoals elk jaar treden een heleboel fiscale maatregelen in werking op 1 januari. Het feit dat we nog altijd met een regering in lopende zaken zitten, heeft daar niet veel aan veranderd. Hieronder geven we een overzicht van de nieuwigheden op 1 januari 2011.

BTW op bouwgrond
 
De opmerkelijkste nieuwigheid is dat er voortaan BTW geheven wordt op de aankoop van een grond die samen gebeurt met een nieuwe woning (ook een huis in aanbouw telt mee). In de BTW-wetgeving heet dat een “bijhorend terrein”. De nieuwe regeling was al een jaar geleden afgekondigd (programmawet van 23 december 2009, Staatsblad van 30 december 2009) maar treedt nu pas in werking (zie ook onze artikels “Compromis” nog in 2010 om BTW op bouwgrond te vermijden” en “Langverwachte BTW-beslissing brengt duidelijkheid over verkopen op plan”).

... maar geen dubbele belasting
 
Om te vermijden dat er twee keer belasting betaald moet worden op de aankoop van een “bijhorend terrein” (namelijk zowel registratierechten als BTW), hebben de gewesten een vrijstelling van registratierechten ingevoerd voor bouwgronden die onder de nieuwe BTW-regeling voor “bijhorende terreinen” vallen. Registratierechten zijn immers een gewestbevoegdheid, dus het was aan de gewesten om die maatregel af te kondigen (zie ons artikel “BTW op bouwgrond: dubbele belasting vermeden in Vlaanderen en Brussel”).

De Vlaamse vrijstelling is ondertussen al gepubliceerd in het Staatsblad (op 31 december 2010). De vrijstelling stond oorspronkelijk in het voorontwerp van programmadecreet, waar we in ons vorige artikel nog naar verwezen, maar is er nadien uitgehaald en uiteindelijk afgekondigd in een apart decreet (decreet van 23 december 2010). Via amendement is er bovendien ook een regeling aan toegevoegd die de meeneembaarheid van registratierechten veilig stelt in een situatie waarin iemand zijn of haar huis verkoopt onder het BTW-stelsel. Dat impliceert voortaan dat ook de grond (als “bijhorend terrein”) met BTW verkocht wordt, en door de letterlijke formulering van de wet ging daardoor het recht op toepassing van de meeneembaarheid verloren bij de aankoop van de nieuwe woning (zie ons artikel “Btw en bouwgrond: oplossing voor meeneembaarheid registratierechten”).

Er bestaat ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gelijkaardige vrijstelling. De vrijstelling van registratierechten is goedgekeurd in het Parlement op 24 december 2010 en de ordonnantie werd op 19 januari 2011 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vlaams Gewest neemt inning verkeersbelasting over
 
De belangrijkste andere wijzigingen betreffen eveneens gewestfiscaliteit.

Sinds 1 januari 2011 is de inning van de verkeersbelasting overgeheveld naar het Vlaams Gewest. Dat heeft ook gevolgen voor de procedureregels, en met name voor de diverse termijnen zoals de betalingstermijn en de bezwaartermijn. Ook de controles worden voortaan uitgevoerd door ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst (zie ons artikel “Vlaams Gewest neemt inning verkeersbelasting op zich”). Voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest verandert er niets.

Kampeerwagens
 
Nog op het gebied van de verkeersbelasting in het Vlaams Gewest is er een hervorming te signaleren voor kampeerwagens (mobilhomes in de volksmond, motorhomes). Tot nu toe werden die belast als vrachtwagens. Maar dat had enkele bizarre gevolgen, zoals het feit dat lichte modellen zwaarder belast werden dan zwaardere modellen. Daarom komen er nu specifieke tarieven voor kampeerwagens van particulieren. De nieuwe tarieven zijn in de ogen van de Vlaamse regering relatief laag, om rekening te houden met het feit dat kampeerwagens vaak maar een beperkte periode van het jaar gebruikt worden. Daar staat echter tegenover dat de vrijstelling voor occasioneel gebruik afgeschaft wordt.

Schuldvergelijking
 
Voorts wordt de mogelijkheid ingevoerd van een algemene schuldvergelijking op Vlaams niveau. Als de Vlaamse Belastingdienst iets moet terugbetalen aan een belastingplichtige, zal de dienst eerst nakijken of die persoon geen openstaande belastingschulden meer heeft (met betrekking tot andere Vlaamse belastingen, of eventueel andere betalingen die via de Vlaamse Belastingdienst lopen). Als dat zo is, zal er niet effectief terugbetaald worden maar zal het geld van de terugbetaling gebruikt worden om de schuld aan te zuiveren.

Jobkorting
 
Ten slotte verdwijnt de Vlaamse jobkorting vanaf inkomstenjaar 2011. De jobkorting was een forfaitaire vermindering van de personenbelasting van 125 euro voor werkende Vlamingen, maar gold op het laatst alleen nog maar voor de laagste inkomens.

De federale zogenaamde jobkorting wordt voortaan maandelijks doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing. Tot nu toe werd ze één keer per jaar voor het hele jaar ineens verrekend in de bedrijfsvoorheffing. De federale “jobkorting” is geen korting op de personenbelasting, zoals de gelijknamige Vlaamse maatregel, maar is de populaire benaming die gegeven is aan de (kleine) verhoging van het beroepkostenforfait die enkele jaren gelden doorgevoerd is.

Plaats van de dienst voor evenementen
 
Naast de BTW op bouwgrond (zie hoger) zijn er nog enkele andere BTW-nieuwigheden op 1 januari 2011. Het gaat om de omzetting in Belgisch recht van een reeks maatregelen uit Europese richtlijnen.

Als de afnemer van een dienst een BTW-plichtige is (zogenaamde B2B-diensten: business to business), is de BTW normaal gezien verschuldigd op de plaats waar de afnemer van de dienst gevestigd is. Diensten m.b.t. culturele, sportieve, educatieve ... evenementen of activiteiten vormden tot 31 december 2010 een uitzondering op die hoofdregel: de dienst werd gelokaliseerd op de plaats waar het evenement plaatsvond. Vanaf 1 januari 2011 wordt die uitzondering ingeperkt en geldt ze alleen nog maar voor diensten die bestaan in het verlenen van toegang tot dergelijke evenementen. Dus de BTW op het toegangsticket is verschuldigd in het land waar het evenement plaatsvindt. Voor alle andere diensten (bv. een stand bouwen voor de deelnemer aan een beurs, de klank verzorgen op een concert...) gelden de BTW-regels van het land van de afnemer van de dienst. Merk wel op de fiscus zelfs voor diensten m.b.t. toegang uitzonderingen toestaat, met name als er gewerkt wordt met voorinschrijvingen.

Geen BTW-aftrek voor privédeel bedrijfsmiddel
 
Ten slotte wordt het recht op aftrek ingeperkt voor een goed dat voor het bedrijf bestemd is maar ook deels privé gebruikt wordt. Tot nu toe mocht alle BTW die betaald was bij aanschaf (ook m.b.t. het privégedeelte), in één keer afgetrokken worden bij het begin, terwijl de corresponderende BTW-heffing op het privégebruik gespreid kon worden in de tijd. Die voordelige regeling vloeide voort uit de Seeling-rechtspraak van het Europees Hof van Justitie.

België had aan die regeling al een einde gemaakt voor onroerende goederen in 2007, en vanaf 1 januari 2011 komt er ook een einde aan voor roerende goederen. BTW-aftrek slechts in verhouding tot het beroepsmatig gebruikte gedeelte van het bedrijfsmiddel, is voortaan de algemene regel. Daartegenover staat dat er ook geen reden meer is om het privégebruik van het bedrijfsmiddel (voordeel van alle aard) nadien met BTW te belasten. Dezelfde principes gelden ook voor goederen die voor de privédoeleinden van werknemers gebruikt worden, zoals een auto van het bedrijf (wet van 29 december 2010, Staatsblad van 31 december 2010).26-01-20 “Cash for car”-systeem is ongrondwettelijk
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling van de mobiliteitsvergoeding, gemeenzaam gekend onder de benaming “cash for car”. De regeling bood werknemers met een bedrijfswagen de kans om afstand te doen van dat voordeel zonder een fiscaal nadeel te lijden. Maar het Grondwettelijk Hof struikelt over de discriminatie die ontstaat doordat de vergoeding fiscaal en sociaal veel gunstiger behandeld wordt dan een gewoon loon. Voorlopig mag het systeem echter blijven bestaan.....lire la suite
 
20-01-20 Hervorming Vlaamse erfbelasting op komst
Successieplanning zal binnenkort wellicht anders georganiseerd worden. De Vlaamse regering kondigt namelijk drie ingrepen in de erfbelasting aan. Het systeem van het duolegaat wordt grondig hervormd. Daarnaast maakt de “vriendenerfenis” zijn opwachting. En het registreren van schenkingen wordt aangemoedigd door de kans te verhogen dat er later erfbelasting betaald moet worden op niet-geregistreerde schenkingen.....lire la suite
 
14-01-20 Franse dividenden: nog steeds dubbele belasting
Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu eens te meer voor op de vingers getikt door het Hof van Beroep te Antwerpen. Maar in de praktijk zal er daardoor helaas weinig veranderen.....lire la suite
 
07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....lire la suite