nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
  Nieuwe BTW regels voor facturatie en verhuring van vervoermiddelen
 
Moet men nu bijlagen bij onze “belastingbrief” voegen of niet?
 
De fiscus blijft bij zijn standpunt dat het niet verplicht is om bewijsstukken mee te sturen met de aangifte in de personenbelasting. Maar hij nuanceert dat nu wel door te zeggen dat het aan te bevelen is om sommige stukken toch bij te voegen. En dat blijken er alles bij elkaar heel wat te zijn. We proberen toch enige duidelijkheid te brengen in die onduidelijke regel. Voor beroepskosten en woningfiscaliteit ontsnapt men in elk geval niet aan het meesturen van bijlagen.

Vorig jaar verraste de fiscus iedereen door te verklaren dat het niet meer nodig is om bijlagen en bewijsstukken bij de aangifte in de personenbelasting te voegen.

Maar dit jaar (aanslagjaar 2010, inkomsten van 2009) lijkt de fiscus gedeeltelijk terug te komen op het principe dat bijlagen niet nodig zijn. Op het aangifteformulier zelf wordt wel herhaald dat het niet verplicht is om bijlagen bij de aangifte te voegen. Maar daar wordt nu aan toegevoegd: “Het is nochtans aan te bevelen, zoals de toelichting verduidelijkt, om bepaalde stukken bij uw aangifte te voegen”.

De toelichting bij de aangifte geeft inderdaad rubriek per rubriek aan voor welke stukken het “aangewezen is” ze mee op te sturen met de aangifte. Dat wordt gevraagd met het oog op een “vlotte verwerking” van de aangifte.

Toelichting bij aangifte somt bijlagen op

Concreet vermeldt de toelichting bij deel 1 de volgende toe te voegen stukken:
- een gedetailleerd overzicht van de “andere beroepskosten” als men zijn werkelijke kosten bewijst (maar dus niet de bewijsstukken zelf) (code 1258/2258 in Vak IV)
- voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (rubriek N van Vak IV en rubriek C van Vak V): een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling, en het bewijs dat aan de voorwaarden voldaan is, als de inkomsten in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling of een vermindering van de belasting tot de helft
- de bankattesten m.b.t. de lening voor de woonbonus (het basisattest in het jaar dat de betalingen voor het eerst in de aangifte vermeld worden, en het betalingsattest elk jaar) (code 1370/2370 in Vak VIII)
- de attesten van de verzekeringsmaatschappij m.b.t. de schuldsaldoverzekering (ook hier het basisattest in het jaar dat de premies voor het eerst in de aangifte vermeld worden, en het betalingsattest elk jaar) (code 1371/2371 in Vak VIII)
- de bankattesten specifiek m.b.t. een groene lening (opnieuw het basisattest in het jaar dat de interesten voor het eerst in de aangifte vermeld worden, en het betalingsattest elk jaar) (code 1143 in Vak VIII)
- ook voor de “oude” woningfiscaliteit (bouwsparen enz. - meestal leningen van vóór 2005) moeten de bankattesten m.b.t. de lening meegestuurd worden (eenmalig basisattest én jaarlijks betalingsattest) (code 1355/2355 e.v. in Vak VIII)
- idem voor de attesten van de premies m.b.t. de schuldsaldoverzekering (code 1351/2351 e.v. in Vak VIII)
- de bewijsstukken m.b.t. de winwinlening, zij het alleen in de aangifte voor het jaar waarin de lening gesloten is (code 1377/2377 e.v. in Vak IX)
- een kopie van de attesten van het agentschap Wonen-Vlaanderen m.b.t. het kapitaal dat men ter beschikking heeft gesteld voor een geregistreerde renovatieovereenkomst (code 1333/2333 in Vak IX)

Vooral wie deel 2 invult, moet bijlagen toevoegen

Voor deel 2 van de aangifte vermeldt de toelichting:
- het bewijs dat de in het buitenland belaste diverse inkomsten daar werkelijk zijn belast (vakje “Ja” na code 1200/2200 e.v. in Vak XV)
- het bewijs dat men de ontvangen aandelen op 31 december 2009 nog steeds in zijn bezit had, als men de tijdelijke vrijstelling wil van de meerwaarden op aandelen die vanaf 12 januari 2009 zijn verwezenlijkt buiten het normale beheer van een privévermogen (code 1169/2169 in Vak XV)
- een gedetailleerde uiteenzetting van de beroepskosten van bedrijfsleiders (code 1406/2406 in Vak XVI) (maar dus niet de bewijsstukken zelf)
- opgave 276J en het attest van de sociale verzekeringskas voor het belastingkrediet van artikel 289bis van het WIB 1992 (code 1759/2759 in Vak XIX)
- een gedetailleerde opgave van de “andere eigen beroepskosten” van meewerkende echtgenoten (code 1452/2452 in Vak XX)
- in het algemeen: een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling, en het bewijs dat aan de voorwaarden voldaan is, als bepaalde aangegeven inkomsten van buitenlandse oorsprong zijn en in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling met progressievoorbehoud of een vermindering van de belasting tot de helft (Vakken XVI tot XVIII, XX en XXI)

Vooral wie Vak XVII van de aangifte invult (winsten), krijgt in de toelichting de suggestie mee om alle mogelijke bewijsstukken toe te voegen:
- een detailoverzicht van alle componenten van de winst, inclusief de beroepskosten (rubriek 1 tot 7 van Vak XVII), op basis van de resultatenrekening voor wie een volledige boekhouding voert, en bovendien een eensluidend verklaard afschrift van de balans, de resultatenrekening en de toelichting, plus een dito afschrift van de rekeningen Kapitaal en Privé als die wijzigingen hebben ondergaan, en een lijst van de debiteuren en crediteuren (behalve klanten en leveranciers) aan het einde van het boekjaar
- daarbovenop een gedetailleerde opgave van de “andere beroepskosten” (code 1606/2606)
- het speciale berekeningsblad van landbouwers die op basis van de forfaitaire winstschalen belast worden
- opgave 276N voor vrijgestelde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen die men herbelegt in een “ecologischer” voertuig
- opgave 276P voor vrijgestelde meerwaarden op binnenschepen die men herbelegt in een “ecologischer” schip
- opgave 276K voor meerwaarden die men gespreid wil belasten en daartoe herbelegd worden
- opgave 328K voor degressieve afschrijvingen
- opgave 204.3 voor voorzieningen (code 1609/2609)
- de nominatieve opgave en de attesten m.b.t. vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer en de integrale kwaliteitszorg (code 1612/2612)
- tabel 276T m.b.t. de vrijstelling voor ander bijkomend personeel (code 1613/2613). Die tabel wordt zelfs best toegevoegd ook als men de vrijstelling vorig jaar gevraagd heeft, want dan kan een terugname van de vrijstelling aan de orde zijn
- opgave 276U m.b.t. de investeringsaftrek (code 1614/2614)

Ook wie Vak XVIII moet invullen (baten), ontsnapt niet aan het meesturen van bijlagen. De fiscus vindt het aangewezen om volgende stukken bij de aangifte te voegen:
- een gedetailleerde berekening van de bedragen die in rubriek 1 tot 10 van Vak XVIII vermeld moeten worden (ontvangsten, meerwaarden en beroepskosten)
- opgave 276K voor gespreid belaste meerwaarden
- een gedetailleerde opgave van de “andere beroepskosten” (code 1657/2657)
- opgave 328K voor degressieve afschrijvingen
- tabel 276T m.b.t. de vrijstelling voor bijkomend personeel (code 1666/2666). Ook hier wordt gesuggereerd die tabel eveneens mee te sturen als men de vrijstelling vorig jaar gevraagd heeft
- opgave 276U m.b.t. de investeringsaftrek (code 1662/2662)

Ook voor winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid (Vak XXI) vraagt de fiscus logischerwijze naar:
- een nota met de details van de in rubriek 1 tot 7 vermelde bedragen
- een gedetailleerde opgave van de “andere beroepskosten” (code 1697/2697)

De fiscus vraagt in het algemeen om naam en voornaam te vermelden op elke bijlage. En een zelfgemaakte bijlage moet worden gewaarmerkt, gedateerd en ondertekend. Dat is trouwens een wettelijke vereiste.

“Aanbevolen bijlagen”

Op de persconferentie van 22 april 2010, waarop de minister de nieuwe aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2010 voorstelde, is de hele lijst nog eens bondig samengevat.

Voor de volgende gegevens vindt de fiscus het aangewezen om bijlagen mee te sturen met de aangifte:
- een opsomming van de beroepskosten
- de vrijstelling van buitenlandse inkomsten
- alle fiscale attesten in verband met de woning
- bewijsstukken voor de win-winlening, obligaties van de Waalse Caisse d'Investissement en renovatiecontracten in het Vlaams Gewest.

Dat zijn de zogenaamde “aanbevolen bijlagen”.

Aangifte zonder bijlagen is rechtsgeldig

De vraag is of het echt nodig is al die stukken bij de aangifte te voegen als het alleen maar “aangewezen” of “aanbevolen” is en niet verplicht. Het probleem is dat de wet zelf soms vermeldt dat het nodig is om bewijsstukken bij de aangifte te steken als men het belastingvoordeel in kwestie wil krijgen.

Los daarvan is de algemene regel in het wetboek: “De bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de overlegging in het formulier wordt gevraagd, vormen een integrerend deel van de aangifte en moeten worden bijgevoegd” (art. 307, §3, lid 1 WIB 1992). Dat wil aan de andere kant ook zeggen dat een stuk waar niet om wordt gevraagd in de aangifte, niet bijgevoegd hoeft te worden. En dat is nu juist het punt, want in de aangifte in de personenbelasting wordt nergens uitdrukkelijk gevraagd om het toevoegen van bijlagen. Voor een goed begrip: het gaat dan wel om de aangifte in de personenbelasting. Voor de vennootschapsbelasting gaat die regel natuurlijk niet op.

De algemene regel is dus duidelijk. Toch blijft er een nuance. Het meesturen van bijlagen is dus niet nodig om een rechtsgeldige aangifte te hebben. Dat wil zeggen dat men, door bijlagen weg te laten, in elk geval niet de consequenties van een ongeldige aangifte riskeert, zoals een langere aanslagtermijn. Maar strikt genomen wil een rechtsgeldige aangifte nog niet automatisch zeggen dat men het in de aangifte gevraagde belastingvoordeel ook krijgt, speciaal voor die gevallen waarin de wet het voordeel expliciet koppelt aan het toevoegen van een bijlage.

Om elke twijfel weg te nemen, is daarom de wet de laatste tijd herhaaldelijk aangepast. Waar vroeger stond dat een stuk bij de aangifte gevoegd moest worden, is dat de laatste tijd vaak vervangen door de opmerking dat het stuk ter beschikking van de fiscus gehouden moet worden. Zo is net nog de wettekst met betrekking tot de aftrek voor onderhoud en restauratie van beschermde gebouwen aangepast (art. 55, §2 KB/WIB 1992, gewijzigd door KB van 6 april 2010)

Maar de wet is niet in alle gevallen aangepast. Volgens de huidige wettekst is het nog altijd verplicht om volgende opgaven bij de aangifte te voegen: 276N (art. 44bis WIB 1992), 276P (art. 44ter WIB 1992), 276K (art. 47 WIB 1992), 204.3 (art. 22 KB/WIB 1992), 328K (art. 41 KB/WIB 1992), de nominatieve opgave (niet de attesten) m.b.t. de vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer en de integrale kwaliteitszorg (art. 46 KB/WIB 1992) en opgave 276U (art. 47 KB/WIB 1992)10-02-20 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt opnieuw ongelijk
In een tweede arrest over het herschreven artikel 344, §1 van het WIB 1992 komt het Hof van Beroep tot dezelfde conclusie als in zijn eerste arrest: de fiscus kan de algemene antimisbruikbepaling niet toepassen. Meer bepaald verschilt het Hof van mening met de fiscus over de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling in de situatie waarin het misbruik bestaat uit een samenhangend geheel van handelingen.....lees meer
 
10-02-20 Nieuwe regels voor BTW-herzieningen, niet alleen bij onroerende verhuur
Sinds 1 januari 2019 kan men ervoor kiezen om onroerende verhuur aan BTW te onderwerpen. Dat bracht tevens grote wijzigingen aan de BTW-herzieningsregels met zich mee. Maar op het uitvoeringsbesluit was het wachten tot midden 2019. En de uitvoerige circulaire over de nieuwe regels is pas nu verschenen. De fiscus heeft maar liefst 27 blz. nodig om de regeling uit de doeken te doen. We geven een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.....lees meer
 
26-01-20 “Cash for car”-systeem is ongrondwettelijk
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling van de mobiliteitsvergoeding, gemeenzaam gekend onder de benaming “cash for car”. De regeling bood werknemers met een bedrijfswagen de kans om afstand te doen van dat voordeel zonder een fiscaal nadeel te lijden. Maar het Grondwettelijk Hof struikelt over de discriminatie die ontstaat doordat de vergoeding fiscaal en sociaal veel gunstiger behandeld wordt dan een gewoon loon. Voorlopig mag het systeem echter blijven bestaan.....lees meer
 
20-01-20 Hervorming Vlaamse erfbelasting op komst
Successieplanning zal binnenkort wellicht anders georganiseerd worden. De Vlaamse regering kondigt namelijk drie ingrepen in de erfbelasting aan. Het systeem van het duolegaat wordt grondig hervormd. Daarnaast maakt de “vriendenerfenis” zijn opwachting. En het registreren van schenkingen wordt aangemoedigd door de kans te verhogen dat er later erfbelasting betaald moet worden op niet-geregistreerde schenkingen.....lees meer