nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
  Nieuwe BTW regels voor facturatie en verhuring van vervoermiddelen
 
De beleidsverklaring onder de loep genomen: wat verandert er op fiscaal vlak? 
 
Het was even afwachten welke impact de beleidsverklaring zou hebben op ons fiscale landschap na het voorbije 'annus horribilis'. Uit de teneur van de beleidsverklaring blijkt onmiskenbaar het doel van de regering om het juiste evenwicht te vinden tussen de noodzakelijke ondersteuning van de (hopelijk herstellende) economische situatie enerzijds en het in de hand houden van de staatsschuld anderzijds.

De doelstellingen zoals verwoord in de beleidsverklaring vormen geen verrassingen. Elk van de politieke partijen zal de komende dagen en weken wel haar invulling geven aan de debatten. We stellen wel vast dat de enigszins verwachtte vermogensbelasting niet weerhouden werd (cf. de voorgenomen stijging van de roerende voorheffing op spaargelden). Evenmin werden de bijdrage voor de dienstencheques verhoogd.

De regering benadrukt in de beleidsverklaring haar zorg om de lasten op arbeid niet te verhogen. Wel streeft de regering met de voorgestelde maatregelen na om het gedrag van de burger ten aanzien van het milieu bij te sturen. We vatten hierna de belangrijkste maatregelen even samen.

1. BTW verlaging voor de woningbouw van 6 % verlengd voor al de bouwaanvragen ingediend vóór eind maart 2010
 
Het verlaagd BTW tarief van 6 % in de bouwsector ging van start in 2000 met de invoering van het tarief voor werken die uitgevoerd worden aan privéwoningen die minstens 5 jaar oud zijn en dit tot en met 31 december 2010 (artikel 1 bis KB nr. 20). Vanaf dan zal het verlaagd tarief enkel nog gelden voor werken aan privéwoningen die minstens 15 jaar oud zijn (Bijlage A, XXXI KB nr. 20).

Ook voor de afbraak en wederopbouw van woningen in bepaalde stadsgebieden (grote steden voorzien bij KB)( Bijlage A, XXXVII KB nr. 20) en werken aan woningen kaderend binnen de Sociale Huisvesting werd vanaf 1 januari 2007 het verlaagd tarief van toepassing (Bijlage A, XXXII KB nr. 20).

Vrij snel bleek dat er meer nodig was om de activiteiten in de bouwsector aan te zwengelen. Het tarief van 6 % BTW werd dan ook tijdelijk uitgebreid tot de oprichting of verkoop van nieuwbouwwoningen. Van 1 januari 2009 tot 31 december 2009 werd het verlaagd tarief van toepassing op een totale gecumuleerde maatstaf van heffing van 50.000 euro exclusief BTW voor bouwwerken en andere handelingen opgesomd in de rubriek XXXI §3, 3° tot 6° tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 (artikel 1quinquies § 21 K.B. nr. 20).

De beleidsverklaring kondigt op haar beurt een verlenging aan van dit verlaagd B.T.W. -tarief voor de woningbouw. De termijn wordt verlengd met drie maanden, dus tot eind maart 2010. Voor de bouwvergunningen ingediend voor eind maart 2010 zal dus ook nog kunnen genoten worden van het 6% - tarief (voor zover natuurlijk aan de andere voorwaarden eveneens is voldaan: uitsluitend of hoofdzakelijk gebruik als privé-woning en minstens 5 jaar in blijven wonen).

2. BTW horecasector (voor maaltijden) naar 12 %
 
Vanuit Europa voelde België reeds druk om ook in de horecasector in te grijpen op het B.T.W.-tarief. De Europese Richtlijn nr. 2009/47/EG van 5 mei 2009 voorziet inderdaad in de mogelijkheid met ingang van 1 juni 2009 een verlaagd BTW-tarief in te voeren voor "restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten". De verlaging van het B.T.W.-tarief zou de sector moeten stimuleren.

Voorlopig geldt nog steeds het B.T.W.-tarief van 21 % in de horeca. Vanaf 1 januari 2010 wordt dit B.T.W.-tarief verlaagd tot 12 %. De verlaging van het B.T.W.-tarief komt enkel 'maaltijden' ten goede. Cafés bv. zullen er niet kunnen genieten van het verlaagd B.T.W.-tarief. Het gevoel in de horeca-sector is dat de maatregel niet ver genoeg gaat. Zowel wat het beperkt verlaagd B.T.W.-tarief als het beperkt personeel toepassingsgebied wordt de maatregel als onvoldoende ervaren om de sector die stimulans te geven die het nodig heeft.

Uit diverse berichtgeving naar aanleiding van de beleidsverklaring blijkt dat de consument zelf deze maatregel niet zal voelen in de portemonnee. De prijs van maaltijden zal namelijk niet noodzakelijk verlagen. Het doel van deze maatregel ligt namelijk in het creëren van meer ruimte voor investeringen en werkgelegenheid.

In zijn beleidsverklaring benadrukt de premier wel dat de problemen die de sector typeren, nl. de sociale en fiscale fraude, hard moeten worden aangepakt. Eén van de maatregelen bestaat erin dat onder meer restaurants in de toekomst een geregistreerd elektronisch kasregister zullen moeten bijhouden die frauduleuze praktijken onmogelijk maakt.

3. Belastingregime van de bedrijfswagens zowel voor de kostenaftrek bij de onderneming als de belasting als voordeel van alle aard bij de werknemer/bedrijfsleider klimaatvriendelijker (afhankelijk van CO2 uitstoot)
 
Krachtens artikel 66 W.I.B.92 zijn beroepskosten met betrekking tot het gebruik van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen - met uitzondering van de brandstofkosten en financieringskosten die voor 100 % aftrekbaar blijven - in principe slechts aftrekbaar ten belope van 75 %.

Deze 75-% aftrekregeling werd in de vennootschapsbelasting vervangen door een aftrekbeperking in functie van de gemiddelde CO2 uitstoot van de bedrijfswagen. Een nieuw artikel 198bis W.I.B.1992 werd ingevoegd bij Programmawet van 27 april 2007. Vanaf 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 was deze maatregel enkel van toepassing op wagens die werden aangeschaft of vervaardigd gedurende deze periode (artikel 198bis lid 2 W.I.B.1992). Sinds 1 april 2008 geldt deze regel voor alle bedrijfswagens, dus eveneens deze aangekocht vóór 1 april 2007. Afhankelijk van het moment waarop de kosten worden gedragen (of karakter van zekere en vaststaande schuld verworven) zal voor de autokosten die slaan op de periode voor 1 april 2008 als de periode vanaf 1 april 2008 ofwel de 75%-aftrekbeperking ofwel de CO2 gevoelige regeling toegepast worden.

Voor elektrische wagens is de regeling fiscaal voordeliger. De kosten met betrekking tot dergelijke wagens zullen 100 % aftrekbaar zijn.

Maar de regering wil nu nog verder gaan. Het voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer wordt voortaan ook berekend in functie van de CO2 uitstoot van de wagen. Dit was voordien niet het geval.

In de huidige regeling wordt het bedrag van het voordeel van alle aard berekend in functie van het fiscale vermogen van de wagen. De berekening van het voordeel bestaat erin het aantal gereden privékilometers te vermenigvuldigen met de forfaitaire bedragen uit het KB/W.I.B.1992 die overeenstemmen met de fiscale pk van het voertuig (artikel 18, §3, 9 juncto Bijlage I, afdeling 3 KB/W.I.B.1992).

Hoe het voordeel van alle aard exact zal worden berekend in functie van de CO2 uitstoot van de wagen zal wellicht later nog worden gespecificeerd.

4. Verbruik van vervuilende brandstoffen wordt ontmoedigd
 
Ook bij deze maatregel merkt men meteen een ecologische reflex van onze regering. De regering heeft beslist om in de eerste plaats de dieselprijs te verhogen via een verhoging van de accijnzen op diesel. De accijnzen op diesel zullen in 2010 verhogen met 4% en 8 % in 2011. Dit komt neer op een totaal van 0.12 EUR/liter diesel extra aan de pomp.

Verder kondigt de regeling in de beleidsverklaring aan de aftrekbaarheid van tankkaarten te beperken tot 75 %.

5. Bijdragen van financiële en elektriciteitssector
 
De verhoging van de roerende voorheffing van 15% naar 20 % komt er zoals eerder opgemerkt niet. Doch de banksector zal ook haar steentje moeten bijdragen. Zo zullen de banken een waarborgpremie moeten betalen voor de bescherming die de overheid biedt op spaardeposito's en tak21-verzekeringsproducten. Ook de jaarlijkse bijdrage in het nieuwe fonds ter bescherming van de spaarder blijft lopen. Bij de oppositiepartijen klonk meteen de vrees dat de premies zullen doorgerekend worden op de spaarders zelf, juist omdat niets de banken belet om deze premies door te rekenen aan hun klanten.

Gelet op het feit dat de regering besloten heeft om de kerncentrales 10 jaar langer te laten openblijven is Electrabel bereid de extra winst die zij hierdoor zou binnenhalen in 2015 reeds voor een deel af te staan vanaf 2010. Ook hier bestaat de vrees dat de bijdrage die Electrabel zal leveren zal verhaald worden op de burger.

De toekomst zal duidelijk moeten maken of de maatregelen hun doelstellingen zullen bereiken.

Jo ROSELETH                                                Sofie VANDEN BROECK
Advocaat - vennoot                                        Advocaat    07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....lees meer
 
06-01-20 Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?
Inzake autofiscaliteit brengt het nieuwe jaar weinig goed nieuws. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking. En die bevat verschillende maatregelen die de aftrek van autokosten (nog verder) beperken. Sommigen ontspringen wel de dans.....lees meer
 
02-12-19 Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.....lees meer
 
25-11-19 Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…....lees meer