nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
  Nieuwe BTW regels voor facturatie en verhuring van vervoermiddelen
 
Begroting 2013 : wat heeft de regering voor ons in petto?
 
Amper een jaar na de grootscheepse hervorming van de roerende fiscaliteit, verandert alles opnieuw. Tegelijk gaan heel wat tarieven in de roerende voorheffing omhoog. Voor de rest blijven de fiscale maatregelen eigenlijk vrij bescheiden. Het tarief van de notionele interestaftrek wordt wel verlaagd. Het opvallendst is nog de uitbreiding, verstrenging en daarna afschaffing van de fiscale regularisatie. Voorts zijn er de gebruikelijke maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude. En er is zelfs goed nieuws: de regering heeft afgesproken om de aanslag geheime commissielonen minder streng toe te passen.

Roerende voorheffing: 21 + 4 wordt 25

Weinigen zullen erom treuren: de bijkomende heffing van 4% op roerende inkomsten verdwijnt vanaf volgend jaar. Dat is de opvallendste maatregel uit het begrotingsakkoord dat de regering vorige week bereikt heeft. In 2012 moest iemand met 'hoge' roerende inkomsten (minstens 20.020 euro per jaar)  4% extra betalen op inkomsten waarop een roerende voorheffing van toepassing is (VVPR-dividenden en de meeste interesten). Maar het hele systeem, met o.m. een meldplicht door de banken en bedrijven, is te ingewikkeld gebleken (zie ons artikel “Roerende voorheffing gaat omhoog”). Daarom worden de betreffende inkomsten nu gewoon onderworpen aan een roerende voorheffing van 25% vanaf de eerste euro. De in de pers als “rijkentaks” betitelde 4% moet dus voortaan door iedereen - rijk en arm - betaald worden.

Ook andere roerende inkomsten worden zwaarder belast vanaf 1 januari 2013. Zo stijgt het tarief van 15% in de roerende voorheffing als algemene regel tot 25%. We spreken dan bijvoorbeeld van auteursrechten, royalty's en (niet vrijgestelde) lijfrenten.  Het tarief van 15% blijft wel behouden voor (het niet vrijgestelde deel van) de rente op spaarboekjes en voor de zogenaamde Leterme-staatsbons (uitgegeven in de periode van 24.11.2011 tot 2.12.2011).

Tak 21 en 23 ontspringen de dans niet

Een roerende voorheffing van 15% is daarnaast ook van toepassing op residentiële vastgoedbevaks, maar dat is geen goed nieuws: zij verliezen namelijk vanaf 2013 hun vrijstelling.

De vrijstelling blijft weliswaar behouden voor levensverzekeringen van het type tak 21 en tak 23, maar ter compensatie wordt dan weer de premietaks verhoogd. Die gaat van 1,1 naar 2%. Bovendien zullen buitenlandse levensverzekeringen vanaf volgend jaar verplicht vermeld moeten worden in de aangifte in de personenbelasting, zoals nu al moet gebeuren voor buitenlandse rekeningen.

Anonimiteit (ook voor 2012)

Positief is dan weer dat de roerende voorheffing vanaf volgend jaar opnieuw bevrijdend wordt. Dat wil zeggen dat het niet meer verplicht is roerende inkomsten aan te geven in de aangifte personenbelasting als er al (genoeg) roerende voorheffing op ingehouden is. De vrees dat de fiscus de gegevens in de aangifte zal gebruiken om een vermogenskadaster op te stellen, wordt daarmee weggenomen. De door veel spaarders zo begeerde anonimiteit ten opzichte van de fiscus blijft dus gevrijwaard.

Nieuw systeem van 2012 zal nooit ten volle toegepast geweest zijn

Maar ook voor roerende inkomsten van 2012 wordt niet meer in alle opzichten vastgehouden aan de aangifteplicht. Niet alleen zal het voor 2012 nieuw ingevoerde systeem dus maar een jaar bestaan hebben (in 2013 wordt het afgelost door het hierboven beschreven regime), maar bovendien worden de regels al aangepast nog vooraleer ze concreet toegepast moeten worden (met name binnen een half jaar in de aangifte voor aanslagjaar 2013/inkomsten van 2012).

De details staan nog niet vast, maar blijkbaar wordt de aangifteplicht alleen behouden als men in 2012 roerende inkomsten verkregen heeft waarop geen 4% bijkomende heffing ingehouden is. In andere gevallen zal de roerende voorheffing toch bevrijdend zijn. De regering biedt ook de mogelijkheid om “anonimiteit” af te kopen: als er geen 4% ingehouden is, krijgt men nog de kans tot eind 2012 (nog een maand dus) om die alsnog te laten inhouden. Aangifte is dan niet meer nodig.

Ook de meldplicht aan het (nooit opgerichte) “centraal aanspreekpunt” valt weg.

Vennootschapsbelasting: meerwaarden op aandelen en lagere notionele interestaftrek

“Dankzij” de verzwaring van de roerende fiscaliteit, kon de bedrijfswereld relatief gespaard blijven. In de vennootschapsbelasting zijn “maar” twee maatregelen genomen.

Ten eerste komt er volgend jaar - alleen voor grote vennootschappen - een afzonderlijke belasting van 0,4% op meerwaarden op aandelen. Daarop kunnen geen aftrekken toegepast worden. Het gaat dus om een “minimumbelasting”.

Ten tweede daalt het tarief van de notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2014 van 3% tot 2,74% (nog steeds een half percentje méér voor KMO's, dus 3,24%). Dat resultaat is bereikt door het tarief te berekenen op basis van de gemiddelde tienjarige OLO-rente van juli tot september en niet op basis van het gemiddelde voor het hele jaar. De hogere rente van begin 2012 heeft daardoor geen weerslag meer op het tarief.

Regularisatie “goes out with a bang”

In 2013 verwacht de regering ook heel wat extra inkomsten van de fiscale regularisatie. Ten eerste wordt het systeem fors uitgebreid. Wie al eens geregulariseerd heeft, was volgens de wet tot nu toe uitgesloten maar krijgt in 2013 toch een tweede kans. Bovendien komen ook sociale bijdragen in aanmerking. Stichtingen en VZW's mogen ook meedoen. En het opvallendste: ook zware fraude en “verwante” misdrijven, die tot nu uitgesloten waren, zullen in 2013 (fiscaal en strafrechtelijk) geregulariseerd kunnen worden. Dat zal dan wel pas in de tweede helft van 2013 kunnen gebeuren en in combinatie met een minnelijke schikking. We spreken dan van misbruik van vennootschapsgoederen, witwassen en valsheid in geschriften. Bovendien wil de regering ook meer regularisaties voor “fiscaal verjaarde” inkomsten (d.w.z. waarvoor de aanslagtermijn van in principe zeven jaar al verstreken is). Daarvoor bestaat dan wel geen fiscaal risico meer maar nog altijd een strafrechtelijk, zodat een regularisatie in theorie nog altijd de moeite waard kan zijn. Daarvoor komt er nu een eenvormig regularisatietarief van 35%. Dat is ook van toepassing op kapitalen waarvan de oorsprong niet meer te achterhalen is.

Ten tweede stijgen de boetes voor zwart geld waarvan de oorsprong wel bekend is. Bovenop de belasting aan het tarief dat indertijd van toepassing geweest zou zijn maar nooit betaald, kwam tot nu een “boete” van 10 procentpunten. Die wordt nu op 15 procentpunten gebracht en in een tweede fase op 20 procentpunten. Bovendien zal de boete nu ook van toepassing zijn op beroepsinkomsten.

Een derde manier om meer inkomsten binnen te halen voor de schatkist, is om 2013 het jaar van de laatste kans te maken. Vanaf 2014 verdwijnt het systeem van de fiscale regularisatie onherroepelijk.

“Ernstige” fraude

Misschien zullen ook meer mensen een regularisatie overwegen omdat de “pakkans” opnieuw groter wordt. Er wordt nu uitdrukkelijk in de wet gezet dat de verjaringstermijn voor “gebruik van valse stukken” (de vervalste of fictieve documenten op basis waarvan de fiscale fraude gepleegd is) pas begint te lopen op het moment dat de juiste belasting betaald is. De kans dat een fiscale strafzaak verjaart, is dan kleiner. Bovendien wordt in de fiscale wetboeken een nieuw misdrijf ingevoerd naast gewone fraude, met name “ernstige fraude”, waarop natuurlijk een hogere strafmaat staat (tot vijf jaar gevangenis). En meldplichtige cijferberoepen moeten in het kader van de zgn. witwaswet sneller melding maken van fiscale fraude aan de Cel voor Financiële informatieverwerking. Tot nu toe moesten ze elk geval van “ernstige en georganiseerde” fraude signaleren. Voortaan volstaat “ernstige” fraude.

Minder snel “monsterboete”

Maar zoals gezegd is er ook goed nieuws. Vorig jaar heeft de fiscus laten weten dat de zogenaamde aanslag geheime commissielonen van 309% op kosten of voordelen waarvoor geen fiche opgemaakt is, voortaan heel streng en consequent toegepast zou worden. Dat plan bleek zo onredelijk dat al snel een beetje gas teruggenomen werd (zie ons artikel “Geheime commissielonen: toch enkele toleranties”). En nu heeft de regering beslist om alleen echte fraude nog hard aan te pakken. In andere gevallen keert men terug naar de tolerantie die vroeger gehanteerd werd: als de genieter van het inkomen of het voordeel nog belast kan worden binnen de normale aanslagtermijn van drie jaar, zal de fiscus de aanslag geheime commissielonen niet toepassen. Geen “monsterboete” dus. En als algemene regel zal de aanslag van 309% niet van toepassing zijn op restaurantkosten.07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....lees meer
 
06-01-20 Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?
Inzake autofiscaliteit brengt het nieuwe jaar weinig goed nieuws. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking. En die bevat verschillende maatregelen die de aftrek van autokosten (nog verder) beperken. Sommigen ontspringen wel de dans.....lees meer
 
02-12-19 Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.....lees meer
 
25-11-19 Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…....lees meer