nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
  Nouvelles règles TVA en matière de facturation et location de moyens de transport
 
BUDGET 2013 : LES CADEAUX DE FIN D'annee du gouvernement
 
À peine un an après la grande réforme du précompte mobilier, tout change à nouveau. En même temps, beaucoup de taux du précompte mobilier sont relevés. Pour le reste, les nouvelles mesures fiscales sont relativement modestes. Le taux de la déduction pour intérêts notionnels est réduit. Le plus frappant est l'extension, suivi de la suppression de la régularisation fiscale. En outre, il y a les mesures habituelles de la lutte contre la fraude fiscale. Et une bonne nouvelle pour finir: le gouvernement s'est mis d'accord sur une application moins stricte de l'imposition des commissions secrètes.

Roerende voorheffing: 21 + 4 wordt 25

Weinigen zullen erom treuren: de bijkomende heffing van 4% op roerende inkomsten verdwijnt vanaf volgend jaar. Dat is de opvallendste maatregel uit het begrotingsakkoord dat de regering vorige week bereikt heeft. In 2012 moest iemand met 'hoge' roerende inkomsten (minstens 20.020 euro per jaar)  4% extra betalen op inkomsten waarop een roerende voorheffing van toepassing is (VVPR-dividenden en de meeste interesten). Maar het hele systeem, met o.m. een meldplicht door de banken en bedrijven, is te ingewikkeld gebleken (zie ons artikel “Roerende voorheffing gaat omhoog”). Daarom worden de betreffende inkomsten nu gewoon onderworpen aan een roerende voorheffing van 25% vanaf de eerste euro. De in de pers als “rijkentaks” betitelde 4% moet dus voortaan door iedereen - rijk en arm - betaald worden.

Ook andere roerende inkomsten worden zwaarder belast vanaf 1 januari 2013. Zo stijgt het tarief van 15% in de roerende voorheffing als algemene regel tot 25%. We spreken dan bijvoorbeeld van auteursrechten, royalty's en (niet vrijgestelde) lijfrenten.  Het tarief van 15% blijft wel behouden voor (het niet vrijgestelde deel van) de rente op spaarboekjes en voor de zogenaamde Leterme-staatsbons (uitgegeven in de periode van 24.11.2011 tot 2.12.2011).

Tak 21 en 23 ontspringen de dans niet

Een roerende voorheffing van 15% is daarnaast ook van toepassing op residentiële vastgoedbevaks, maar dat is geen goed nieuws: zij verliezen namelijk vanaf 2013 hun vrijstelling.

De vrijstelling blijft weliswaar behouden voor levensverzekeringen van het type tak 21 en tak 23, maar ter compensatie wordt dan weer de premietaks verhoogd. Die gaat van 1,1 naar 2%. Bovendien zullen buitenlandse levensverzekeringen vanaf volgend jaar verplicht vermeld moeten worden in de aangifte in de personenbelasting, zoals nu al moet gebeuren voor buitenlandse rekeningen.

Anonimiteit (ook voor 2012)

Positief is dan weer dat de roerende voorheffing vanaf volgend jaar opnieuw bevrijdend wordt. Dat wil zeggen dat het niet meer verplicht is roerende inkomsten aan te geven in de aangifte personenbelasting als er al (genoeg) roerende voorheffing op ingehouden is. De vrees dat de fiscus de gegevens in de aangifte zal gebruiken om een vermogenskadaster op te stellen, wordt daarmee weggenomen. De door veel spaarders zo begeerde anonimiteit ten opzichte van de fiscus blijft dus gevrijwaard.

Nieuw systeem van 2012 zal nooit ten volle toegepast geweest zijn

Maar ook voor roerende inkomsten van 2012 wordt niet meer in alle opzichten vastgehouden aan de aangifteplicht. Niet alleen zal het voor 2012 nieuw ingevoerde systeem dus maar een jaar bestaan hebben (in 2013 wordt het afgelost door het hierboven beschreven regime), maar bovendien worden de regels al aangepast nog vooraleer ze concreet toegepast moeten worden (met name binnen een half jaar in de aangifte voor aanslagjaar 2013/inkomsten van 2012).

De details staan nog niet vast, maar blijkbaar wordt de aangifteplicht alleen behouden als men in 2012 roerende inkomsten verkregen heeft waarop geen 4% bijkomende heffing ingehouden is. In andere gevallen zal de roerende voorheffing toch bevrijdend zijn. De regering biedt ook de mogelijkheid om “anonimiteit” af te kopen: als er geen 4% ingehouden is, krijgt men nog de kans tot eind 2012 (nog een maand dus) om die alsnog te laten inhouden. Aangifte is dan niet meer nodig.

Ook de meldplicht aan het (nooit opgerichte) “centraal aanspreekpunt” valt weg.

Vennootschapsbelasting: meerwaarden op aandelen en lagere notionele interestaftrek

“Dankzij” de verzwaring van de roerende fiscaliteit, kon de bedrijfswereld relatief gespaard blijven. In de vennootschapsbelasting zijn “maar” twee maatregelen genomen.

Ten eerste komt er volgend jaar - alleen voor grote vennootschappen - een afzonderlijke belasting van 0,4% op meerwaarden op aandelen. Daarop kunnen geen aftrekken toegepast worden. Het gaat dus om een “minimumbelasting”.

Ten tweede daalt het tarief van de notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2014 van 3% tot 2,74% (nog steeds een half percentje méér voor KMO's, dus 3,24%). Dat resultaat is bereikt door het tarief te berekenen op basis van de gemiddelde tienjarige OLO-rente van juli tot september en niet op basis van het gemiddelde voor het hele jaar. De hogere rente van begin 2012 heeft daardoor geen weerslag meer op het tarief.

Regularisatie “goes out with a bang”

In 2013 verwacht de regering ook heel wat extra inkomsten van de fiscale regularisatie. Ten eerste wordt het systeem fors uitgebreid. Wie al eens geregulariseerd heeft, was volgens de wet tot nu toe uitgesloten maar krijgt in 2013 toch een tweede kans. Bovendien komen ook sociale bijdragen in aanmerking. Stichtingen en VZW's mogen ook meedoen. En het opvallendste: ook zware fraude en “verwante” misdrijven, die tot nu uitgesloten waren, zullen in 2013 (fiscaal en strafrechtelijk) geregulariseerd kunnen worden. Dat zal dan wel pas in de tweede helft van 2013 kunnen gebeuren en in combinatie met een minnelijke schikking. We spreken dan van misbruik van vennootschapsgoederen, witwassen en valsheid in geschriften. Bovendien wil de regering ook meer regularisaties voor “fiscaal verjaarde” inkomsten (d.w.z. waarvoor de aanslagtermijn van in principe zeven jaar al verstreken is). Daarvoor bestaat dan wel geen fiscaal risico meer maar nog altijd een strafrechtelijk, zodat een regularisatie in theorie nog altijd de moeite waard kan zijn. Daarvoor komt er nu een eenvormig regularisatietarief van 35%. Dat is ook van toepassing op kapitalen waarvan de oorsprong niet meer te achterhalen is.

Ten tweede stijgen de boetes voor zwart geld waarvan de oorsprong wel bekend is. Bovenop de belasting aan het tarief dat indertijd van toepassing geweest zou zijn maar nooit betaald, kwam tot nu een “boete” van 10 procentpunten. Die wordt nu op 15 procentpunten gebracht en in een tweede fase op 20 procentpunten. Bovendien zal de boete nu ook van toepassing zijn op beroepsinkomsten.

Een derde manier om meer inkomsten binnen te halen voor de schatkist, is om 2013 het jaar van de laatste kans te maken. Vanaf 2014 verdwijnt het systeem van de fiscale regularisatie onherroepelijk.

“Ernstige” fraude

Misschien zullen ook meer mensen een regularisatie overwegen omdat de “pakkans” opnieuw groter wordt. Er wordt nu uitdrukkelijk in de wet gezet dat de verjaringstermijn voor “gebruik van valse stukken” (de vervalste of fictieve documenten op basis waarvan de fiscale fraude gepleegd is) pas begint te lopen op het moment dat de juiste belasting betaald is. De kans dat een fiscale strafzaak verjaart, is dan kleiner. Bovendien wordt in de fiscale wetboeken een nieuw misdrijf ingevoerd naast gewone fraude, met name “ernstige fraude”, waarop natuurlijk een hogere strafmaat staat (tot vijf jaar gevangenis). En meldplichtige cijferberoepen moeten in het kader van de zgn. witwaswet sneller melding maken van fiscale fraude aan de Cel voor Financiële informatieverwerking. Tot nu toe moesten ze elk geval van “ernstige en georganiseerde” fraude signaleren. Voortaan volstaat “ernstige” fraude.

Minder snel “monsterboete”

Maar zoals gezegd is er ook goed nieuws. Vorig jaar heeft de fiscus laten weten dat de zogenaamde aanslag geheime commissielonen van 309% op kosten of voordelen waarvoor geen fiche opgemaakt is, voortaan heel streng en consequent toegepast zou worden. Dat plan bleek zo onredelijk dat al snel een beetje gas teruggenomen werd (zie ons artikel “Geheime commissielonen: toch enkele toleranties”). En nu heeft de regering beslist om alleen echte fraude nog hard aan te pakken. In andere gevallen keert men terug naar de tolerantie die vroeger gehanteerd werd: als de genieter van het inkomen of het voordeel nog belast kan worden binnen de normale aanslagtermijn van drie jaar, zal de fiscus de aanslag geheime commissielonen niet toepassen. Geen “monsterboete” dus. En als algemene regel zal de aanslag van 309% niet van toepassing zijn op restaurantkosten.26-01-20 “Cash for car”-systeem is ongrondwettelijk
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling van de mobiliteitsvergoeding, gemeenzaam gekend onder de benaming “cash for car”. De regeling bood werknemers met een bedrijfswagen de kans om afstand te doen van dat voordeel zonder een fiscaal nadeel te lijden. Maar het Grondwettelijk Hof struikelt over de discriminatie die ontstaat doordat de vergoeding fiscaal en sociaal veel gunstiger behandeld wordt dan een gewoon loon. Voorlopig mag het systeem echter blijven bestaan.....lire la suite
 
20-01-20 Hervorming Vlaamse erfbelasting op komst
Successieplanning zal binnenkort wellicht anders georganiseerd worden. De Vlaamse regering kondigt namelijk drie ingrepen in de erfbelasting aan. Het systeem van het duolegaat wordt grondig hervormd. Daarnaast maakt de “vriendenerfenis” zijn opwachting. En het registreren van schenkingen wordt aangemoedigd door de kans te verhogen dat er later erfbelasting betaald moet worden op niet-geregistreerde schenkingen.....lire la suite
 
14-01-20 Franse dividenden: nog steeds dubbele belasting
Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu eens te meer voor op de vingers getikt door het Hof van Beroep te Antwerpen. Maar in de praktijk zal er daardoor helaas weinig veranderen.....lire la suite
 
07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....lire la suite