nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
  Nieuwe BTW regels voor facturatie en verhuring van vervoermiddelen
 
De nieuwe belastingen van Di Rupo I
 
Op 6 december, 541 dagen na de verkiezingen, legde de regering Di Rupo I eindelijk de eed af in handen van Koning Albert.

Wat betekent het regeerakkoord voor onze portemonnee?

Het Vlinderakkoord
 
Op 11 oktober stelde formateur Di Rupo reeds een deelakkoord voor, het Vlinderakkoord. Dat heeft het alleen over de staatshervorming en de financieringswet.
De splitsing van BHV was een symbooldossier dat voorgoed begraven lijkt. De senaat wordt hervormd en een aantal senatoren krijgen de bons. Een pak bevoegdheden inzake het gezondheids- en arbeidsmarktbeleid en de kinderbijslag, goed voor 6.3 miljard euro, worden overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten.
De gewesten krijgen meer fiscale autonomie voor zo'n 10,7 miljard euro; dat is bijna een derde van de personenbelasting. De federale tarieven in de personenbelasting gaan met ongeveer een kwart naar beneden gaan en de gewesten mogen dan op- en afcentiemen heffen bovenop de federale belastingtarieven.  Ze zullen zelfs verschillende op- en afcentiemen mogen toepassen per belastingschijf zolang ze maar niet tornen aan de progressiviteit van de belastingen (de rijken moeten meer belasting blijven betalen). De gewesten zullen wel wat maneuvreerruimte hebben maar slechts voor zo'n 1.000 € per belastingplichtige en voor 10% van de vorige schijf. Op vaste belastingtarieven mogen ze niet differentiëren en op de belasting op dividenden en interesten mogen ze geen opcentiemen heffen of afcentiemen geven.
Di Rupo had aangekondigd dat, naargelang van de begrotingsbesprekingen, de gewesten wat speelruimte zouden kunnen krijgen in verband met het tarief van de vennootschapsbelasting. Ze zouden een korting kunnen geven van maximum 5 %, maar daarvan komt niets in huis.

Het Vlinderakkoord legt de krijtlijnen vast van de staatshervorming en de financieringswet, maar daarvan moeten we op fiscaal vlak niets verwachten.

De begroting

De discussies over de begroting waren fundamenteel ; Mr. Di Rupo zelf is afkering van het snijden in de uitgaven en een voorstander van meer belastingen; Open VLD en de MR wilden dan weer structurele hervormingen op de arbeidsmarkt en in het pensioenstelsel. Uiteindelijk zag Mr. Di Rupo zich verplicht om enkele grote toegevingen te doen, die niet goed ontvangen zullen worden door zijn electoraat; vorige vrijdag zagen we reeds de eerste nationale staking en in de komende weken mogen we er ongetwijfeld meer verwachten.

Om het begrotingstekort onder de drie procent te houden, zagen de onderhandelaars zich genoodzaakt om maatregelen te treffen die 11,3 miljard € moeten opbrengen. Het snijden in de uitgaven zal 42 %  bedragen van de inspanning; voor 34 % moeten er nieuwe belastingen komen en de resterende 24 % komen er via “andere maatregelen”.

Het regeerakkoord laat de automatische indexering van bezoldigingen in de openbare sector en de uitkeringen ongewijzigd. De pensioenleeftijd wordt niet opgetrokken, maar het brugpensioen zal slechts mogelijk zijn vanaf 62 jaar. Werkloosheidsuitkeringen zullen aanzienlijk verminderen wanneer een werkzoekende langdurig werkloos blijft. Deze maatregelen worden echter effectief vanaf 2015, na de volgende verkiezingen.  Ook de gezondheidsuitgaven zullen niet zo snel mogen toenemen.

Welke belastingen mogen we verwachten?

Het regeerakkoord zal geen nieuwe belastingen heffen op arbeid, maar werknemers en bedrijfsleiders zullen meer belastingen moeten betalen op sommige extralegale voordelen, niet vanaf 2015, maar vanaf volgend jaar.

Werknemers die over een grote bedrijfswagen beschikken, zullen meer betalen. De waarde van het voordeel van alle aard wordt berekend met een coëfficiënt tussen 4 en 18 % van 6/7en van de cataloguswaarde (inclusief opties en BTW, maar vóór aftrek van kortingen, verminderingen, afslagen en ristorno's).  De standaardcoëfficiënt ligt op 5.5 % voor een dieselwagen die 95 gram CO2  uitstoot (115 gram CO2 voor alle andere voertuigen) ; dit percentage gaat dan omhoog of omlaag met 0.1 % voor elke gram meer of minder CO2-uitstoot. Het voordeel van alle aard zal evenwel nooit lager zijn dan 1.200 €. De werkgever betaalt ook meer belasting : 17 % van de waarde van het voordeel wordt als verworpen uitgave aan zijn belastbare winst toegevoegd.

Bedrijfsleiders betalen ook meer indien ze de gratis beschikken over een woning, verwarming en/of elektriciteit. Het voordeel van alle aard voor de verwarming en de elektriciteit wordt opgetrokken tot respectievelijk 1.820 € en 910 € (dat bedrag wordt voortaan geïndexeerd). Het voordeel van de beschikking van een woning is een veelvoud van het (geïndexeerde) kadastraal inkomen van de woning. Dat was nog altijd gunstiger dan de werkelijke waarde van het voordeel. Het voordeel van alle aard wordt opgetrokken tot 10 maal het kadastraal inkomen, in de formule wordt de coëfficiënt van 2 verdubbeld tot 3.8.

Bij aandelenopties stijgt de waarde van het belastbaar voordeel met een vijfde. De waarde van een aandelenoptie komt op 18 % van de waarde van de onderliggende aandelen (ter vergelijking vandaag is dat 15 %). Voor de aandelen van de vennootschap-werkgever is dat de helft (9 % tegenover 7.5 % nu).

Vervroegd pensioen wordt ontmoedigd met een hogere belasting op de afkoop van het pensioenkapitaal. Wanneer een gepensioneerde zijn pensioen opneemt, betaalt hij 10 % indien hij tot zijn 65ste gewerkt heeft. Hij betaalt 20 % indien hij op zijn 60ste op pensioen gaat jaar, 18 % op zijn 61ste en 16.5 % indien hij wacht tot hij er 62, 63 of 64 is.

Persoonlijke aftrekken

Belastingplichtigen met een laag inkomen (onder 24.410 € per jaar) zullen de belastingvrije som van  € 6.570 (misschien) naar omhoog zien gaan met 200 € in 2013; dat is een besparing van 50 €.

Het belastingregime voor dienstencheques waarmee men huis- of tuinpersoneel kan betalen blijft onveranderd. De cheques worden wel wat duurder worden in 2013 (8,5 € in plaats van 7,5 €) en de prijs wordt geïndexeerd ; de aftrek zou evenwel behouden blijven.

De keerzijde van de medaille is dat de aftrekbare uitgaven, die in aftrek komen van het hoogste belastingtarief, vervangen worden door belastingkredieten. Voortaan gelden er twee tarieven voor die belastingkredieten : 45 % voor de uitgaven voor de enige woning (de woonbonus), de kosten van kinderopvang en giften, en 30 % voor alle andere belastingkredieten. De aftrek voor energiebesparende maatregelen (dubbele beglazing, stookketels,  zonnepanelen, enz.) wordt afgeschaft ; enkel het belastingkrediet voor de dakisolatie blijft behouden.

Spaargelden en beleggingen

Inkomsten uit spaarrekeningen en beleggingen worden het hardst getroffen. Een belasting op meerwaarden voor natuurlijke personen komt er niet maar de roerende voorheffing op interesten en dividenden gaat omhoog. Het tarief van de roerende voorheffing is belangrijk vermits ze bevrijdend is ; de belastingplichtige moet de roerende inkomsten niet meer vermelden in zijn aangifte.

Voor interesten stijgt de roerende voorheffing van 15 % naar 21 % (vermogenden betalen daarop nog eens 4 %, zie hierna). Spaarboekjes worden voorlopig nog ontzien : de eerste schijf van 1.770 € blijft onbelast. De roerende voorheffing blijft ook 15 % op de staatsbons waarop de Belgen eind november met veel enthousiasme voor 5.7 miljard ingeschreven hebben.

Voor dividenden verandert er niets voor zover wie al 25 % roerende voorheffing betaalt. De verlaagde tarieven worden evenwel opgetrokken tot 21 %. Dat is slecht nieuws voor wie aandelen in beleggingsvennootschappen aanhoudt of VVPR-aandelen (aandelen uitgegeven na 1994 in ruil voor een inbreng in cash) ; die ziet de roerende voorheffing van 15 % stijgen naar 21 %. De roerende voorheffing op de inkoop van aandelen, die de fiscus altijd al wilde gelijkstellen met een dividenduitkering, verdubbelt van 10 % naar 21 %.  Alleen de uitkering van echte liquidatieboni (de uitkering na een vereffening en liquidatie van vennootschappen) blijft op 10 %.

Tegelijkertijd gaat de taks op de beursverrichtingen omhoog. Het tarief (0.17%) en het maximumbedrag per transactie (500 €) zal met zo'n 30 % omhoog gaan. 

In zijn verklaringen voor de pers had Mr Di Rupo een hervorming van de fiscaliteit van de roerende inkomsten aangekondigd ; uit het regeerakkoord blijkt evenwel niet dat obligatiefondsen zonder Europees paspoort (die niet vrij verdeeld kunnen worden binnen Europa) of de verzekeringsbons, verzekeringen van tak 21 en tak 23 nu voor de bijl gaan.

Vermogensbelasting

Wat velen vreesden was dat Mr. Di Rupo een vermogensbelasting van 0.5 % zou invoeren op grote vermogens (over 1.25 miljoen €) ; daar komt niets van in huis. Wel komt er een bijkomende bijdrage voor belastingplichtigen met meer dan 20.000 € roerende inkomsten (dividenden en interesten). Die bijdrage zal 4 % zijn op alle roerende inkomsten die de grens van 20.000 € overschrijden (met uitsluiting van de vrijgestelde interesten van spaarboekjes, van liquidatieboni en van dividenden die belast worden aan 25 %).

Hoe deze belasting geheven zal worden is een andere zaak. Belastingplichtigen kunnen hun bank toelaten om het bedrag van hun roerende inkomsten door te geven aan de Nationale Bank ; de 4 % belasting wordt dan aangegeven in de jaarlijkse aangifte. Zoniet houdt de bank de roerende voorheffing en de bijdrage van 4 % in ; de belastingbetaler heeft dan de optie om zijn roerende inkomsten aan te geven en de 4 % in zijn aanslagbiljet te recupereren. De Nationale Bank zou belast worden met het verzamelen van de informatie die gemeld wordt door de banken en zou dan aan de fiscus meedelen wie meer dan 20.000 € roerende inkomsten heeft.

Sommigen vrezen voor een verborgen agenda en dat Mr. Di Rupo een vermogenskadaster wil aanleggen. Wie de bijdrage van 4 % wil vermijden moet de fiscus toelaten om zijn vermogen te controleren via de Nationale Bank. Daarnaast zal ook het bestaan van buitenlandse bankrekeningen aan de Nationale Bank moeten gemeld worden. En tenslotte wordt een taks ingevoerd om de omzetting van aandelen en obligaties aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam (1 % voor omzettingen in 2012 en 2 % in 2013).

Vennootschappen

Het goede nieuws is dat de notionele interestaftrek behouden blijft. De aftrek van een vast percentage van het eigen vermogen van een vennootschap wordt vanaf 2012 begrensd op 3 % (3,5 % voor KMO's) zeker voor de komende drie jaar. In 2011 bedroeg dit percentage nog 3.425 %. Eveneens vanaf volgend jaar, wordt de overdraagbaarheid van de ongebruikte notionele interestaftrekken afgeschaft. De overdracht van de reserve aan notionele interestaftrek uit het verleden wordt behouden, maar beperkt tot maximum 60 % van de belastbare winst (behalve voor de eerste €  1 miljoen omzet).

Mr. Di Rupo wou de voorwaarden voor de DBI aftrek en het gunstige meerwaardenregime voor holdingvennootschappen aan banden leggen, ook daar komt niets van in huis.

De voorwaarden voor de vrijstelling van dividenden ontvangen door een vennootschap blijven onveranderd : het gaat om een aftrek van 95 % van het dividend ontvangen van een  dochteronderneming waarin de Belgische moedervennootschap een participatie van minstens 10 % (of 2.500.000 €) aanhoudt gedurende minstens één jaar.

Vandaag zijn meerwaarden vrijgesteld ongeacht de omvang of de duur van de participatie in het kapitaal van de dochteronderneming. Dit maakte van Belgische ondernemingen een interessant vehikel voor niet-Belgen die ze gebruikten om participaties te verkopen en belastingvrij meerwaarden te realiseren. In de toekomst blijven meerwaarden belastingvrij zolang de vennootschap de aandelen niet in het eerste jaar verkoopt. Indien ze toch binnen het jaar verkoopt,  dan is de meerwaarde belastbaar aan een vast tarief van 25 %. Dat de meerwaarden belastbaar worden betekent niet dat de minderwaarden op aandelen aftrekbaar zouden worden.

Bijdragen aan bedrijfspensioenplannen zijn al beperkt door de 80 % regel. De onderneming mag maar bijdragen om een extralegaal pensioen op te bouwen dat het wettelijk pensioen aanvult tot 80 % van het laatste bruto jaarloon.  Voortaan komt daar een tweede grens bij : de twee pensioenen mogen het niveau van het hoogste overheidspensioen niet overschrijden (in 2011 zijn die overheidspensioenen begrensd op 72.481 €).

Ondernemingen mogen niet langer interne provisies aanleggen om hun zelfstandige bestuurders een pensioen te betalen. Voortaan moeten zij hun pensioenplan plaatsen bij een pensioenfonds of verzekeringsonderneming en daarop een taks van 4.4% betalen.  Bestaande pensioenprovisies zullen moeten worden 'geexternaliseerd' over een periode van drie jaar tegen een verlaagd tarief van 1.75 %.

Bestrijding van de fiscale en sociale fraude

Een nieuwe “thin capitalisation” regel wordt ingevoerd voor vennootschappen. Thans hebben we de 7:1 regel : interesten betaald op leningen zijn niet aftrekbaar in die mate dat die leningen zeven maal het eigen vermogen van de vennootschap overschrijden ; die regel geldt enkel voor leningen verleend door entiteiten gevestigd in belastingparadijzen. Er zal een bijkomende 5:1 regel komen voor alle intra-groep leningen.

De algemene anti-misbruik maatregel van artikel 344 WIB zal worden gewijzigd om er een “fraus legis” regel van te maken. Het zal voor de administratie eenvoudiger worden om een of meer handelingen te herkwalificeren in een of meer andere - fiscaal minder aantrekkelijke - handelingen, zij zal niet meer moeten aantonen dat er identieke of gelijkaardige rechtsgevolgen naar burgerlijk recht bestaan.  Dat was juist het probleem met de bestaande antimisbruikbepaling zoals die bevestigd werd in het arrest van het Hof van Cassatie van 10 juni 2010. Eén fiscale constructie die de fiscus wenst aan te vechten is de zogenaamde turbo vruchtgebruikconstructie waarbij de vennootschap het vruchtgebruik van een terrein verwerft met de bedoeling er een gebouw op te zetten, dat de natuurlijk persoon aandeelhouder bij het verstrijken van het vruchtgebruik in volle eigendom verwerft.

Een nieuwe fiscale amnestie komt er niet, maar de bestaande regularisatieprocedure zal aangepast worden.

BTW en andere belastingen

De BTW op betaaltelevisie gaat van 12 naar 21 %. 

Notarissen en gerechtsdeurwaarders zullen BTW moeten aanrekenen. Advocaten blijven buiten schot; sedert hun Griekse confraters in 2010 BTW moeten aanrekenen, zijn Belgische advocaten de enige advocaten in Europa die vrijgesteld blijven van BTW.

Accijnzen op sigaretten en alcohol gaan nog maar eens omhoog en de nieuwe regering schrapt de ecobonus voor groene wagens ; dit is een korting (van tussen 3 en 15 %) op de aankoop van wagens met een CO2 uitstoot van onder de 115 gr.

De nucleaire industrie zal meer moeten betalen om zijn kerncentrales open te houden. De belasting zal stijgen van € 250 naar 550 miljoen. Het is voornamelijk het in Franse handen zijnde Electrabel dat geviseerd wordt.

De regering zorgt er ook voor dat de banken belasting betalen op de depositogarantie. Banken die overheidssteun hebben ontvangen in de financiële crisis (KBC, Dexia) kunnen niet langer bonussen uitkeren aan hun managers. De Nationale Bank zal de opdracht krijgen om een plan uit te werken om een onderscheid te maken tussen depositobanken en zakenbanken, of toch in elk geval een wettelijk kader uit te werken om de speculatie door depositobanken aan banden te leggen. 

De energiesector en de banken zullen die kost doorschuiven naar de consument.


Marc Quaghebeur - Katrien Bollen
7 december 2011
07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....lees meer
 
06-01-20 Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?
Inzake autofiscaliteit brengt het nieuwe jaar weinig goed nieuws. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking. En die bevat verschillende maatregelen die de aftrek van autokosten (nog verder) beperken. Sommigen ontspringen wel de dans.....lees meer
 
02-12-19 Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.....lees meer
 
25-11-19 Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…....lees meer