nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
  Nieuwe BTW regels voor facturatie en verhuring van vervoermiddelen
 
Aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2011 gepubliceerd
 
Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting voor inkomsten van 2010 is gepubliceerd. De aangifte is zelfs twee keer gepubliceerd in het Staatsblad (op 18 en 23 maart), blijkbaar omdat de afdrukkwaliteit de eerste keer niet goed genoeg was. Hieronder overlopen we de belangrijkste wijzigingen op het formulier. Vooral in het vak voor de energiebesparende uitgaven in een woning is er weer het een en ander gewijzigd. En onvermijdelijk zijn er weer enkele tientallen nieuwe codes bijgekomen.

Vak IV: Wedden, lonen en vervangingsinkomsten
 
Vergoedingen van december voor ambtenaren

Er bestaat een bijzondere regeling voor lonen van ambtenaren die voor het eerst in december uitgekeerd worden. Het komt voor dat een openbare dienst gewoon was de lonen van december uit te betalen in januari van het jaar daarop, maar op een bepaald moment beslist om dat te veranderen en voortaan de lonen van december een maand vroeger, dus al in december zelf, uitbetaalt. In het jaar van die verandering zullen de betrokken ambtenaren dan 13 maandlonen ontvangen (van december van het voorgaande jaar tot en met december van het jaar zelf) in plaats van 12 (van december tot november). Fiscaal is dat nadelig want door de progressiviteit van de belastingtarieven riskeren de betrokkenen daardoor in een hogere schaal terecht te komen en dus relatief meer belasting te betalen. Om dat effect op te vangen, mag in zulke omstandigheden het loon van december afzonderlijk belast worden. Op de aangifte vult men dan in Vak IV rubriek A.9 in: “bezoldigingen van december 2010 (openbare overheid)”.

Nieuw is dat die regeling nu ook ingeroepen kan worden voor andere vergoedingen dan pure bezoldigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wachtgelden van ambtenaren in disponibiliteit of om premies voor halftijdse vervroegde uitdiensttreding. Daarom zijn er in de andere rubrieken van Vak IV in totaal zes lijnen bijgekomen (en 12 nieuwe codes) telkens voor “vergoedingen van december 2010 (openbare overheid)”.

Vak IX: Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen
 
Mama- en papalening

In rubriek F van Vak IX, die de zogenaamde Vlaamse mama- en papalening betreft (officieel “in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen”), staat een puur formele wijziging. Om voor een dergelijke lening een belastingvermindering te kunnen krijgen, geldt een maximumbedrag van 25.000 euro. Dat maximum wordt opgevat als het gemiddelde van de bedragen die ter beschikking gesteld waren op het einde en het begin van elk jaar. Maar omdat de maatregel pas in september 2009 in werking getreden was, had het vorig jaar geen zin om het op 1 januari ter beschikking gestelde bedrag aan te geven. Voor inkomstenjaar 2010 zitten we voor de eerste keer met een “vol” jaar, en dus wordt logischerwijze niet alleen naar de toestand op 31 december gevraagd maar ook naar die op 1 januari 2010.

Energiebesparende uitgaven

De ingrijpendste wijzigingen op het aangifteformulier zijn echter terug te vinden in een andere rubriek van Vak IX, met name onder rubriek G: “(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning”. De wetgeving is op dat punt immers voor het zoveelste jaar op rij grondig aangepast (zie onze artikels “Fiscale voordelen voor energiezuinige woningen uitgebreid én ingekrompen” en “Energiebesparende investeringen in woning: verplichte factuurvermeldingen aangevuld”.

Om te beginnen komen nog maar enkele investeringen in aanmerking voor belastingvermindering als de woning nog geen vijf jaar in gebruik genomen was bij de aanvang van de werken: zonnepanelen, thermische panelen (voor waterverwarming) en een systeem voor geothermische energieopwekking. Binnen die subrubriek (G.1.b) 1°) zijn dan ook enkele lijnen geschrapt: die voor isolatie, stookketels, dubbel glas, thermostatische kranen en een energie-audit.

Voor oudere woningen kan men die belastingverminderingen nog altijd krijgen, en onder die subrubriek (G.1.b) 2°) zijn ze dan ook blijven staan. Er is voor al die uitgaven maar één code (1328) omdat ze exact hetzelfde regime ondergaan: het niet-benutte deel van de belastingvermindering is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken en uiteindelijk eventueel omzetbaar in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Zonnepanelen, thermische panelen en geothermische energieopwekking krijgen aparte codes omdat er geen belastingkrediet voor verleend wordt en omdat voor zonnepanelen en thermische panelen een toeslag op de belastingvermindering toegekend wordt.

Overgedragen belastingverminderingen

De mogelijkheid om de belastingvermindering over te dragen, was vorig jaar nieuw, en daarom moet het dit jaar mogelijk zijn het niet-benutte deel van vorig jaar te vermelden. Daarvoor is er een nieuwe subrubriek G.1.c): “uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven”. “Verminderingen” staat in het rood op het formulier om duidelijk te maken dat men hier het bedrag van de vermindering moet vermelden en niet het bedrag van de uitgave zoals in subrubriek G.1.b). Het over te dragen bedrag van de vermindering kan men in principe aflezen van het aanslagbiljet van vorig jaar (aanslagjaar 2010). Zonnepanelen en thermische panelen zijn afzonderlijk vermeld wegens de al genoemde toeslag (die bij voorrang verrekend wordt). Isolatie wordt ook afzonderlijk vermeld omdat vorig jaar omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet alleen nog maar mogelijk was voor uitgaven voor isolatie. Alle andere uitgaven volgen hetzelfde regime en worden dus samengenomen in één code (1341).

Meer dan één woning

Als de uitgaven betrekking hebben op meer dan één woning, moet de belastingplichtige, zoals vorig jaar, zelf de berekening maken aan de hand van de tool die de fiscus daarvoor ter beschikking stelt (subrubriek G.2). Daarbij moet de belastingplichtige een onderscheid maken tussen het bedrag van de vermindering dat in aanmerking komt voor omzetting in een belastingkrediet en het bedrag dat daarvoor niet in aanmerking komt. Let op: ook hier moet men het bedrag van de vermindering invullen en niet van de uitgave. Vorig jaar kwam, zoals gezegd, alleen de vermindering m.b.t. uitgaven voor isolatie in aanmerking voor omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet, en daarom werd toen alleen die post apart vermeld. Nu moet de belastingplichtige zelf nagaan wat in aanmerking komt.

Overgedragen verminderingen van 2009 moeten op dezelfde plaats vermeld worden als de verminderingen voor 2010 zelf. Ook dat moet de belastingplichtige maar zelf uitdokteren.

Lage energiewoning, nulenergiewoning

Nieuw voor aanslagjaar 2011 is dat er niet alleen een belastingvermindering is voor passiefhuizen maar ook voor een lage energiewoning en een nulenergiewoning (zie ons artikel “Passiefhuis en lage- of nul energiewoning: certificaat in Staatsblad”). Daarom komen er twee lijnen bij in subrubriek H.

Elektrische auto's

Ook nieuw is een belastingvermindering voor elektrische auto's (zie ons artikel “Fiscale voordelen voor elektrische auto's”). Daarvoor is er een nieuwe subrubriek N. In totaal zijn er zes nieuwe codes want er is een onderscheid tussen personenauto's, andere vierwielers en twee- of driewielers. Het percentage van de belastingvermindering of het maximumbedrag is immers voor elk van die categorieën anders.

Ten slotte geven ook uitgaven voor een oplaadpunt voor elektrische auto's dat geplaatst wordt aan de buitenkant van een woning, nu recht op een belastingvermindering. Daarvoor is er een nieuwe subrubriek O.

Ontwikkelingsfondsen

De belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering bestaat al enkele jaren maar duikt nu pas op in de aangifte. Blijkbaar zijn er pas in 2010 voor het eerst aandelen uitgegeven. Die vermindering komt in de nieuwe subrubriek M.

Vak XIV: Roerende inkomsten
 
Dijkman

In Vak XIV, op deel 2 van de aangifte, wordt nu rekening gehouden met het Dijkman-arrest van het Hof van Justitie. Dat hof heeft op 1 juli 2010 geoordeeld dat België geen aanvullende gemeentebelasting mag aanrekenen op interesten en dividenden uit een ander EER-land. Daarop is in de regel geen roerende voorheffing ingehouden omdat ze niet geïnd zijn via een Belgische tussenpersoon, en daarom moeten ze aangegeven worden in de aangifte personenbelasting. Wat dan weer als gevolg heeft dat er aanvullende gemeentebelasting op berekend wordt. Genieters van Belgische inkomsten hoeven die niet te betalen omdat in hun geval al (bevrijdende) roerende voorheffing ingehouden is en ze dus niets hoeven te vermelden in de aangifte personenbelasting. Maar omdat er op inkomsten uit een ander EER-land geen voorheffing ingehouden kan worden, vindt het Hof van Justitie het discriminerend om de genieters van dergelijke inkomsten te “bestraffen” met een aanvullende gemeentebelasting (zie onze artikels “Geen gemeentebelasting op buitenlandse roerende inkomsten” en “Gemeentebelasting op buitenlandse roerende inkomsten: zelf actie ondernemen”).

Om roerende inkomsten waarop het Dijkman-arrest van toepassing is, te onderscheiden van andere, is er een aparte subrubriek toegevoegd voor roerende inkomsten zonder roerende voorheffing “uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die zijn geïnd of ontvangen in het buitenland zonder tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon” (A.2.d) 2°). Vermits er drie mogelijke tarieven zijn, zijn daarvoor in totaal zes nieuwe codes nodig.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de vroegere indeling in buitenlandse inkomsten van gelddeposito's, buitenlandse inkomsten en andere inkomsten te vervangen door een logischer indeling in opnieuw drie categorieën: inkomsten van Belgische oorsprong, inkomsten uit andere EER-landen (nieuw - zie hierboven) en andere inkomsten van buitenlandse oorsprong, met telkens dezelfde onderverdeling volgens de drie mogelijke tarieven.07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....lees meer
 
06-01-20 Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?
Inzake autofiscaliteit brengt het nieuwe jaar weinig goed nieuws. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking. En die bevat verschillende maatregelen die de aftrek van autokosten (nog verder) beperken. Sommigen ontspringen wel de dans.....lees meer
 
02-12-19 Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.....lees meer
 
25-11-19 Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…....lees meer