nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
Nieuws
 
01-04-20 - Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.
lees meer...
01-04-20 - Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.
lees meer...
01-04-20 - UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.
lees meer...
23-03-20 - Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren.
lees meer...
17-03-20 - Coronavirus: fiscus verschaft extra zuurstof aan ondernemingen
Zoals bij vorige crisissen krijgen ondernemingen met betalingsmoeilijkheden wat extra ademruimte van de fiscus. Ze kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen om een afbetalingsplan te krijgen voor hun fiscale schulden.
lees meer...
10-03-20 - Fiscale cijfers voor 2020
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.
lees meer...
18-02-20 - Afronding op 5 cent verzwaart BTW-formaliteiten
Sinds 1 december 2019 zijn handelaars verplicht bij cashtransacties het totaalbedrag af te ronden op een veel¬voud van 5 cent. Bij elektronische betalingen zijn ze niet verplicht maar hebben ze wel de mogelijkheid.
lees meer...
17-02-20 - Goed nieuws voor dieselhybrides
Hybride auto’s met een dieselmotor worden fiscaal niet gelijk gesteld met gewone dieselmodellen. Daardoor valt het aftrekpercentage algauw enkele percenten hoger uit.
lees meer...
13-02-20 - Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen
In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn van beroepsmatige activiteiten in de pure privévertrekken. Dat de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres van een privéwoning, volstaat als motivatie. De fiscus heeft dan meteen de toelating om niet alleen in de kantoorruimte maar ook in de woonkamer en de andere privévertrekken rond te snuffelen. Met een bordje “privé” op de deur hoeft hij dan geen rekening te houden.
lees meer...
10-02-20 - Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt opnieuw ongelijk
In een tweede arrest over het herschreven artikel 344, §1 van het WIB 1992 komt het Hof van Beroep tot dezelfde conclusie als in zijn eerste arrest: de fiscus kan de algemene antimisbruikbepaling niet toepassen. Meer bepaald verschilt het Hof van mening met de fiscus over de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling in de situatie waarin het misbruik bestaat uit een samenhangend geheel van handelingen.
lees meer...
10-02-20 - Nieuwe regels voor BTW-herzieningen, niet alleen bij onroerende verhuur
Sinds 1 januari 2019 kan men ervoor kiezen om onroerende verhuur aan BTW te onderwerpen. Dat bracht tevens grote wijzigingen aan de BTW-herzieningsregels met zich mee. Maar op het uitvoeringsbesluit was het wachten tot midden 2019. En de uitvoerige circulaire over de nieuwe regels is pas nu verschenen. De fiscus heeft maar liefst 27 blz. nodig om de regeling uit de doeken te doen. We geven een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.
lees meer...
26-01-20 - “Cash for car”-systeem is ongrondwettelijk
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling van de mobiliteitsvergoeding, gemeenzaam gekend onder de benaming “cash for car”. De regeling bood werknemers met een bedrijfswagen de kans om afstand te doen van dat voordeel zonder een fiscaal nadeel te lijden. Maar het Grondwettelijk Hof struikelt over de discriminatie die ontstaat doordat de vergoeding fiscaal en sociaal veel gunstiger behandeld wordt dan een gewoon loon. Voorlopig mag het systeem echter blijven bestaan.
lees meer...
20-01-20 - Hervorming Vlaamse erfbelasting op komst
Successieplanning zal binnenkort wellicht anders georganiseerd worden. De Vlaamse regering kondigt namelijk drie ingrepen in de erfbelasting aan. Het systeem van het duolegaat wordt grondig hervormd. Daarnaast maakt de “vriendenerfenis” zijn opwachting. En het registreren van schenkingen wordt aangemoedigd door de kans te verhogen dat er later erfbelasting betaald moet worden op niet-geregistreerde schenkingen.
lees meer...
14-01-20 - Franse dividenden: nog steeds dubbele belasting
Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu eens te meer voor op de vingers getikt door het Hof van Beroep te Antwerpen. Maar in de praktijk zal er daardoor helaas weinig veranderen.
lees meer...
07-01-20 - Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.
lees meer...
06-01-20 - Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?
Inzake autofiscaliteit brengt het nieuwe jaar weinig goed nieuws. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking. En die bevat verschillende maatregelen die de aftrek van autokosten (nog verder) beperken. Sommigen ontspringen wel de dans.
lees meer...
02-12-19 - Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.
lees meer...
25-11-19 - Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…
lees meer...
25-11-19 - Vereffende vennootschap: fiscus kan nieuwe aanslag vestigen op naam van vereffenaar
Als de fiscus een aanslag vestigt op naam van een vereffende vennootschap, is die aanslag eigenlijk ongeldig. Tot nu toe had de fiscus weinig mogelijkheden om dat recht te zetten. Maar de wet is nu aangepast om de fiscus de kans te bieden alsnog een geldige aanslag te vestigen.
lees meer...
12-11-19 - Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk
Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd die bepaling in 2012 herschreven. Bedoeling was om het toepassingsgebied te verruimen, zodat de fiscus er vaker gebruik van zou kunnen maken. Afgaand op de eerste vonnissen in eerste aanleg, leek die ambitie waargemaakt te worden. Maar nu voor het eerst een hof van beroep zich uitspreekt, blijkt de fiscus minder reden tot juichen te hebben.
lees meer...
12-11-19 - Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.
lees meer...
05-11-19 - Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.
lees meer...
02-10-19 - Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geïdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geïdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.
lees meer...
02-10-19 - Aanslagbiljet kan voortaan via eBox
De fiscus zet een nieuwe stap in de digitalisering van zijn communicatie met de belastingplichtige. Zoomit, waarmee ook aanslagbiljetten elektronisch verzonden werden, wordt vervangen door de eBox. Elke burger en elke vennootschap heeft die in principe nu al ter beschikking. De eBox moet wel eerst geactiveerd worden.
lees meer...
18-09-19 - Starters krijgen sneller BTW terug
Vanaf volgend jaar gaat de fiscus sneller terugbetalen aan startende ondernemingen die een BTW-tegoed hebben. Starters zullen geen zes maanden meer hoeven te wachten, maar hoogstens drie maanden. Eventuele liquiditeitsproblemen van starters worden zo gemilderd.
lees meer...
11-09-19 - Zo vult het UBO register in!
link:
lees meer...
11-09-19 - Zwaardere sancties voor vennootschappen die geen aangifte indienen
De forfaitaire minimumwinst – waarop de fiscus altijd kan belasten als geen (tijdige) aangifte ingediend is – is verdubbeld. En bij herhaalde inbreuken is nu bovendien een verhoogd bedrag van toepassing.
lees meer...
20-08-19 - De hervorming van de vennootschapsbelasting op het aangifteformulier
De meeste vennootschappen zullen de eerste keer te maken hebben met de hervorming van de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019. Dat is ook duidelijk te merken op het nieuwe aangifteformulier, dat een reeks ingrijpende wijzigingen ondergaan heeft als gevolg van de hervorming. We geven hieronder een overzicht. Volgens de normale regels moet de aangifte ingediend worden tegen 26 september.
lees meer...
31-07-19 - Cassatie weigert aftrek voor vruchtgebruik appartement
Het Hof van Cassatie bevestigt dat kosten voor het vruchtgebruik van een appartement niet aftrekbaar zijn voor een (dokters)vennootschap als het duidelijk is dat die investering nooit kan renderen. Dan is niet voldaan aan de voorwaarde dat de kost gemaakt moet zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De appartementen werden nochtans verhuurd. Maar dat er belastbare (huur)inkomsten zijn, volstaat blijkbaar niet.
lees meer...
23-07-19 - De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting: complicaties bij wijziging afsluitdatum
De aangifte in de vennootschapsbelasting ziet er dit jaar behoorlijk ingewikkeld uit. Vooral de vakken voor de “Uiteenzetting van de winst” zijn nogal uitgedijd. Er zijn er nu acht in plaats van drie. Dat is mee het gevolg van een “antimisbruikbepaling” die deel uitmaakt van de regels over de inwerkingtreding van de hervorming van de vennootschapsbelasting. De gewone toelichting bij de aangifte volstaat daardoor zelfs niet meer: de fiscus zag zich verplicht speciaal een lijvige circulaire te wijden aan het onderwerp.
lees meer...
04-07-19 - Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof
De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming van fundamentele rechten zoals de privacy. Het Grondwettelijk Hof ziet geen echte problemen maar eist wel betekenisvolle waarborgen.
lees meer...
19-06-19 - Afzonderlijke belasting van vergoedingen na stopzetting: geen “normale beroepswerkzaamheid” meer nodig
Inzake afzonderlijke belasting van bepaalde achterstallen, opzeg- en compensatievergoedingen enz. keren we terug naar het gunstige regime van vóór 2013. De enge interpretatie door het Hof van Cassatie van het begrip “normale beroepswerkzaamheid” wordt naar de prullenmand verwezen door dat begrip uit de wet te schrappen. De oude interpretatie van de fiscus wordt in de wet ingeschreven.
lees meer...
19-06-19 - Onroerende verhuur met BTW: fiscus geeft nuttige verduidelijkingen
Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om – optioneel – een gebouw te verhuren mét BTW. Dat betekent dus dat de BTW op de kosten voor dat gebouw aftrekbaar wordt. Er zijn echter allerlei voorwaarden en speciale regimes, wat de nieuwe optieregeling behoorlijk ingewikkeld maakt. De fiscus poogt nu enige klaarheid te scheppen met een “FAQ”, een lijst met antwoorden op vaak gestelde vragen.
lees meer...
14-06-19 - Effectieve prestaties door managementvennootschap zijn niet vereist
Met de aftrek van vergoedingen die betaald worden aan een managementvennootschap, is er principieel geen enkel probleem, oordeelt het Hof van Cassatie. De fiscus gebruikt vaak het argument dat de vennootschap zelf geen effectieve managementprestaties levert. Dat doen de natuurlijke personen achter de vennootschap. Maar dat argument doet niet ter zake, aldus het Hof van Cassatie.
lees meer...
29-05-19 - Fiscus haalt het misbruikwapen boven tegen vastgeklikte reserves
Stilaan zien we in de rechtspraak de eerste toepassingen van de vernieuwde algemene rechtsmisbruikbepaling. In veel gevallen lijkt de fiscus voorlopig gelijk te krijgen. De nieuwe versie van artikel 344, §1 blijkt dus een krachtiger wapen in handen van de fiscus dan de oude versie. De fiscus roept die bepaling o.m. in tegen vennootschappen die gebruik maakten van de mogelijkheid om reserves “vast te klikken” in kapitaal met het oog op een latere belastingvrije uitkering, maar die in de ogen van de fiscus die regeling toepasten in situaties waarvoor ze niet bedoeld was.
lees meer...
27-05-19 - Wat hebben woningen in vennootschap te maken met “lusthuizen”?
Zowel fiscus als rechtspraak doen vaak moeilijk over de aftrek van kosten voor een woning die in de vennootschap zit en privé gebruikt wordt door de bedrijfsleider. Een poging om een doorbraak te forceren in die discussie via het Grondwettelijk Hof, is nu op niets uitgelopen.
lees meer...
13-05-19 - Nieuwe aangifte brengt extra voordelen maar ook extra complexiteit
De aangifte voor de personenbelasting voor aanslagjaar 2019 (inkomsten van 2018) is gepubliceerd en kan al online ingevuld worden. De uiterste indieningsdatum is 11 juli voor wie elektronisch indient via Tax-on-web, 24 oktober 2019 voor wie een mandataris inschakelt. Wie nog werkt met een papieren aangifte, krijgt slechts tijd tot 28 juni.
lees meer...
29-04-19 - Ontwerpers van videogames krijgen ook hun “tax shelter”
Het speciale fiscale gunstregime voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten wordt uitgebreid tot de “games-industrie”. Vennootschappen die kapitaal ter beschikking stellen aan een producent van videospelletjes, kunnen een interessante belastingvrijstelling krijgen. De maatregel moet wel eerst nog groen licht krijgen van Europa.
lees meer...
29-04-19 - Fiscale stimulans voor bouwsector verruimd
Vorig jaar is de vrijstelling van doorstorting voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector. Dankzij een aanpassing van het indexeringsmechanisme kan die maatregel nu toegepast worden op de doelgroep waarvoor hij eigenlijk bedoeld is.
lees meer...
29-04-19 - “Jobsdeal” brengt fiscale stimulans voor binnenscheepvaart
De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid wordt met ingang van 1 januari 2019 uitgebreid tot werkgevers die het stelsel van de “systeemvaart” toepassen in de binnenscheepvaart.
lees meer...
18-04-19 - “Strafheffing” afgeschaft: geen aanslag van 5% meer bij te lage bezoldiging bedrijfsleider
Vrij onverwacht is in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat komaf maakt met de afzonderlijke aanslag van 5% die sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting opgelegd wordt als een vennootschap geen 45.000 euro uitbetaalt aan haar bedrijfsleider. De afschaffing van de bijzondere heffing gebeurt met terugwerkende kracht.
lees meer...
05-04-19 - Van NEDC naar WLTP: geen fiscaal nadeel
De officiële CO2-uitstoot van nieuwe automodellen wordt tegenwoordig gemeten volgens een nieuwe testprocedure: WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure). Die vervangt de oude NEDC-norm (New European Driving Cycle). De nieuwe testcyclus is strenger, wat betekent dat in de meeste gevallen de gemeten uitstoot hoger zal uitvallen. Eenzelfde auto zal dus (meestal) méér uitstoten volgens de nieuwe dan volgens de oude norm. Gemiddeld blijkbaar 20% meer.
lees meer...
03-04-19 - Toch geen 100% aftrek voor opendeurdagen?
Kosten voor catering zijn niet volledig aftrekbaar, kosten voor reclame wel. Maar wat dan met catering die bedoeld is om reclame te maken, zoals op een opendeurdag of een vergelijkbaar evenement? Als reclame maken de hoofdzaak is, dan kunnen we een 100% aftrek van de cateringkosten toestaan, liet de minister twee jaar geleden weten. Maar het Hof van Cassatie blijkt daar nu anders over te denken.
lees meer...
18-03-19 - Landbouw krijgt primeur: achterwaartse verliesaftrek
Ook België voert nu een systeem in van “carry back” van verliezen. Maar dan alleen voor de landbouwsector. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de klimaatopwarming voor de boeren te verzachten.
lees meer...
18-03-19 - Gunsttarief voor pensioenkapitaal (soms) ook mogelijk vóór 65 jaar
Zowel voor werknemers als zelfstandigen wordt een einde gemaakt aan een discrepantie in het belastingstelsel van pensioenkapitalen. Het gunsttarief van 10% krijgt daardoor een ruimer toepassingsgebied.
lees meer...
11-03-19 - Voordeel alle aard gratis woning: ambtshalve ontheffing toch mogelijk?
Een ambtshalve ontheffing is uitgesloten na een “wijziging van jurisprudentie”. Maar een arrest dat oordeelt dat een waarderingsregel uit het KB/WIB ongrondwettelijk is, valt daar niet onder. De fiscus moet dus wel degelijk ingaan op een verzoek tot ambtshalve ontheffing m.b.t. te hoog gewaardeerde voordelen van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap. Tot die conclusie komt de fiscale rechter te Gent.
lees meer...
14-02-19 - De fiscale impact van de Brexit
Als er op de valreep geen verder uitstel komt, zal het Verenigd Koninkrijk op 30 maart effectief de Europese Unie verlaten. Dat zal ook fiscaal een grote impact hebben, vooral inzake douane en BTW. Al wie handel drijft met Groot-Brittannië, zal zich moeten aanpassen aan nieuwe procedures en regels.
lees meer...
14-02-19 - Fiscale cijfers 2019
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.
lees meer...
14-02-19 - Melden aan UBO-register pas tegen 30 september
Er is opnieuw uitstel aangekondigd voor het UBO-register. Vennootschappen krijgen nu tijd tot 30 september 2019 om hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het register. Tot voor kort was het de bedoeling dat de eerste registratie uiterlijk op 31 maart 2019 moest gebeuren. Maar IT-problemen en twijfels over de juiste draagwijdte van de verplichting noopten tot een nieuw uitstel.
lees meer...
14-02-19 - Nu ook forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen
Voortaan is het ook mogelijk om een beroepskostenforfait toe te passen op winsten. Zelfstandigen kunnen nu hetzelfde systeem toepassen als loontrekkenden.
lees meer...
04-02-19 - Vrijstelling voor sociaal passief wordt gespreid over vijf jaar
Het was de bedoeling dat de meerkost voor de werkgever als gevolg van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, deels opgevangen zou kunnen worden door een belastingvoordeel: een (tijdelijke) vrijstelling ten belope van 3 weeklonen per werknemer die er al vijf jaar anciënniteit onder het nieuwe stelsel opzitten heeft. Maar nu wordt die maatregel afgezwakt. De vrijstelling moet immers gespreid worden in de tijd.
lees meer...
04-02-19 - Belgische dochter zal fiches moeten opmaken voor voordelen die haar werknemers krijgen van buitenlandse moeder
Binnen een multinationale groep gebeurt het vaak dat werknemers bepaalde voordelen ontvangen van een andere onderneming van dezelfde groep. Zo kan bijvoorbeeld de Amerikaanse moedervennootschap aandelenopties of aandelen (vaak zogenaamde “restricted stock units”) toekennen aan werknemers van de Belgische dochtervennootschap.
lees meer...
31-01-19 - Belasting op bedrijfswagen gaat (iets) omlaag i.p.v. omhoog
Eigenlijk was het de bedoeling dat de berekening van het voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een auto elk jaar iets strenger wordt. Daarmee moest normaal gezien de gestage daling van de CO2-uitstoot van het wagenpark gecompenseerd worden. Met de mogelijkheid van een stijging van de gemiddelde uitstoot hield blijkbaar niemand rekening.
lees meer...
30-01-19 - Indexering van het kadastraal inkomen
1. Overeenkomstig artikel 32, § 9, 1ste lid van de wet van 28.12.1990 (BS 29.12.1990) is, wat de berekening van de Onroerende Voorheffing (OV) betreft, met ingang van het aanslagjaar 1991 de automatische indexering van de KI van kracht (zie
lees meer...
18-01-19 - Wat is er nieuw op 1 januari 2019 voor particulieren?
Traditioneel treden bij het begin van het nieuwe jaar heel wat nieuwe fiscale maatregelen in werking. Deze keer is dat niet anders, ondanks de val van de regering.
lees meer...
18-01-19 - Wat is er nieuw op 1 januari 2019 voor ondernemingen?
Traditioneel is het begin van een nieuw jaar ook het tijdstip waarop heel wat nieuwe fiscale maatregelen in werking treden. We overlopen hieronder de maatregelen die van belang zijn voor ondernemingen.
lees meer...
18-01-19 - Voordeel van alle aard woning: nieuwe coëfficiënt is 2
Vanaf 1 januari 2019 is een nieuwe formule van toepassing om het forfaitaire voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een onroerend goed te berekenen:
lees meer...
27-12-18 - Hogere onkostenvergoeding voor dienstreizen
Als de werkgever een onkostenvergoeding uitbetaalt aan een werknemer die een dienstreis maakt, wordt dat beschouwd als een terugbetaling van “eigen kosten van de werkgever” en blijft die vergoeding dus belastingvrij in hoofde van de werknemer.
lees meer...
27-12-18 - Pechverhelping voor fiets blijft belastingvrij
Voordelen in natura die de werkgever toekent aan zijn werknemers, worden beschouwd als een deel van het loon en zijn normaal gezien dus belastbaar. Fiscaal spreken we van “voordelen van alle aard”.
lees meer...
27-12-18 - Nieuwjaarscadeau mag 40 euro kosten van fiscus
Als een werkgever cadeaus geeft aan zijn werknemers, hoeven die laatsten daar geen belasting op te betalen.
lees meer...
20-11-18 - Strijd tegen fiscale fraude wordt opgevoerd
De regering heeft een akkoord bereikt over een reeks nieuwe maatregelen in de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking.
lees meer...
20-11-18 - België krijgt horizontaal toezicht naar Nederlands model
De fiscus start een pilootproject rond “co-operative tax compliance”, de officiële benaming voor wat gemeenzaam “horizontaal toezicht” genoemd wordt.
lees meer...
20-11-18 - Voordeel gratis woning vermenigvuldigd met 2 i.p.v. 3,8
Bedrijfsleiders die een woning ter beschikking gesteld krijgen van hun vennootschap, betalen sinds kort minder belasting op dat voordeel in natura.
lees meer...
20-11-18 - Onroerende verhuur met BTW vanaf 1 januari 2019
In het Staatsblad is de wet verschenen die de mogelijkheid invoert om verhuur van onroerende goederen te onderwerpen aan BTW.
lees meer...
12-11-18 - Toch BTW-tarief van 6% voor ontsnappingsspel
Deelnemen aan een ontsnappingsspel (een “escape room game”) wordt steeds populairder. Een groep mensen laat zich dan in een kamer opsluiten en probeert te ontsnappen.
lees meer...
12-11-18 - Vlaanderen schaft weinig gebruikte belastingvoordelen af
Enkele zogenaamde “fiscale koterijen” worden gesloopt. Het Vlaamse Gewest houdt namelijk “grote kuis” in de talloze fiscale gunstmaatregelen, met het oog op vereenvoudiging van de wetgeving.
lees meer...
23-10-18 - Cassatie weigert aftrek kosten voor appartement aan zee
Het Hof van Cassatie bevestigt dat kosten voor een appartement aan de kust niet aftrekbaar zijn voor een vennootschap als het duidelijk is dat die investering nooit kan renderen.
lees meer...
03-10-18 - Fiscale stimulans voor ombouw van winkel tot woning
De Vlaamse regering wil de leegstand van winkels in stadscentra bestrijden door vijf jaar lang een vrijstelling van onroerende voorheffing toe te staan als een winkelpand omgebouwd wordt tot een woning.
lees meer...
03-10-18 - Melden aan UBO-register pas tegen 31 maart 2019
Alle vennootschappen – ook de kleine – moeten nu hun grote aandeelhouders (minstens 25%) melden aan het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor “ultimate beneficial owner”, dus de uiteindelijk begunstigde(n) achter een vennootschap.
lees meer...
24-09-18 - 5 nieuwigheden over de maatschap in het kader van vermogensplanning
De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid met een burgerrechtelijk doel (voorheen de burgerlijke vennootschap) wordt sinds jaar en dag gebruikt in het kader van vermogensplanning.
lees meer...
24-09-18 - De vereiste van de minimumbezoldiging in het kader van het verlaagd tarief van de hervormde vennootschapsbelasting
De Belgische overheid kondigde in het welbekende Zomerakkoord (bereikt in de nacht van 25 op 26 juli 2017) een verlaging van de vennootschapsbelasting aan. De invoering van deze gunstige maatregel liet op zich wachten tot in de winter.
lees meer...
24-09-18 - Nieuwe gunstmaatregel voor bouwsector
De bestaande vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid wordt vanaf dit jaar uitgebreid tot de bouwsector. De voorwaarden zijn soepeler dan in de bestaande maatregel maar het vrijstellingspercentage ligt ook lager.
lees meer...
13-08-18 - Geen belastbaar voordeel voor smartphone bij split bill, tenzij…
Als de werknemer maar voor een bepaald maximumbedrag mag bellen met een smartphone van het werk, en hij alles boven dat maximum zelf betaalt, is er geen sprake van een belastbaar voordeel van alle aard, niet voor de telefoonkosten maar ook niet voor de smartphone zelf. In de praktijk is het echter genuanceerder dan dat. De fiscus legt nu alle regeltjes uit in een circulaire.
lees meer...
13-08-18 - Voetbalstewards kunnen nu 34,03 euro belastingvrij per wedstrijd krijgen
Vrijwilligers in de sport- en culturele sector mogen tot een bepaald bedrag een vergoeding ontvangen die belastingvrij blijft. Die wordt verondersteld een onkostenvergoeding te vormen zonder dat er een bewijs van effectieve kosten nodig is
lees meer...
12-07-18 - Is effectentaks te omzeilen?
De taks op de effectenrekeningen wordt ingehouden door de bank van zodra er 500.000 euro op een effectenrekening staat (zie ons artikel “Taks op effectenrekeningen is nu effectief van kracht geworden”)
lees meer...
10-07-18 - Bitcoins: vragenlijst van Rulingcommissie brengt iets meer licht in de duisternis
Over de belastbaarheid van bitcoins en andere cryptomunten wordt nu iets meer duidelijkheid geschapen dankzij een vragenlijst die de Rulingcommissie openbaar gemaakt heeft.
lees meer...
06-07-18 - Werknemer die bedrijfswagen opgeeft, krijgt gelijkwaardige mobiliteitsvergoeding
Een firmawagen geniet in ons land een aantrekkelijk fiscaal statuut. Daaraan kan niet zomaar getornd worden, want dat zou voor de betrokkenen neerkomen op een aanzienlijke belastingverhoging.
lees meer...
04-07-18 - Vlaanderen hervormt belastingvermindering voor beschermde monumenten
Vanaf dit jaar krijgt de belastingvermindering voor beschermde monumenten en landschappen een ruimer toepassingsgebied.
lees meer...
03-07-18 - Raad van State vernietigt Vlabel-standpunt over gesplitste aankoop
Vlabel eist sinds 2016 dat een schenking eerst geregistreerd (en dus belast) wordt als ze te maken heeft met de financiering van een “gesplitste aankoop” (aankoop in vruchtgebruik door de ouders, in blote eigendom door de kinderen).
lees meer...
02-07-18 - Nieuwe minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 euro: gratis mandaat is niet per se een probleem
Als een zaakvoerder of bestuurder zijn mandaat gratis uitoefent maar daarnaast nog bezoldigingen krijgt als gewone werknemer,
lees meer...
06-06-18 - Elk gewest krijgt zijn eigen aangifte in de personenbelasting
De nieuwe aangifte in de personenbelasting moet ingediend worden tegen 29 juni of 12 juli. De opvallendste nieuwigheid is dat er nu drie aangiften zijn: een voor elk gewest.
lees meer...
06-06-18 - Lenen om dividend te kunnen betalen: is interest aftrekbaar?
De fiscus haalt zijn slag thuis in een zaak over de aftrekbaarheid van interest m.b.t. een lening voor een dividenduitkering.
lees meer...
22-05-18 - Voordeel gratis woning niet meer met 3,8 vermenigvuldigd: het is nu officieel
Bedrijfsleiders die een woning ter beschikking gesteld krijgen van hun vennootschap, betalen nu fors minder belasting op dat voordeel van alle aard.
lees meer...
20-05-18 - Beslissing over bezwaar kan nu herzien worden
Als de directeur-generaal (nu adviseur-generaal) een beslissing neemt over een bezwaar, was die beslissing tot nu toe onherroepelijk.
lees meer...
08-05-18 - Fiscaal genaderecht wordt overgedragen van minister naar Bemiddelingsdienst
Wie om kwijtschelding van een belastingverhoging of boete wil verzoeken wegens bijzondere omstandigheden buiten zijn wil om, kan daarvoor binnenkort terecht bij een nieuwe cel binnen de Fiscale Bemiddelingsdienst. Dat zou maximale garanties moeten bieden op een onpartijdige beslissing volgens uniforme criteria en op een vlotte afhandeling.
lees meer...
30-04-18 - Onroerende verhuur kan binnenkort aan btw onderworpen worden
Dat onroerende verhuur vrijgesteld is van BTW, heeft als keerzijde dat de verhuurder geen BTW kan aftrekken. Aan dat nadeel zou een einde komen vanaf 1 oktober 2018.
lees meer...
26-04-18 - Catering op event voor klanten is volledig aftrekbaar
Kosten voor catering en andere receptiekosten zijn normaal gezien slechts voor 50% aftrekbaar. Maar de minister staat nu een volledige aftrek toe als de kosten een publicitair doel dienen.
lees meer...
23-03-18 - Internationale gegevensuitwisseling en fiscale regularisatie (CPR)
Heel wat Belgische ingezetenen die nog rekeningen in het buitenland aanhouden, zijn zeer onlangs in het vizier gekomen van de Belgische fiscus,
lees meer...
26-02-18 - Fiscale cijfers voor 2018
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.
lees meer...
26-02-18 - Vergoedingen voor reiskosten krijgen nieuw fiscaal regime
Werknemers die een dienstreis maken, kunnen een belastingvrije onkostenvergoeding van 16,73 euro krijgen. Dat is minder dan voorheen. Maar wie tijdens een dienstreis moet overnachten, kan 125,50 euro per nacht krijgen. Dat is dan weer een stuk meer dan voorheen.
lees meer...
15-02-18 - De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op grote vennootschappen
In een vorige bijdrage hebben we de impact geschetst van de hervorming van de vennootschapsbelasting op kleine vennootschappen (zie ons artikel “Hervorming vennootschapsbelasting: wat verandert er op 1 januari 2018?”).
lees meer...
15-02-18 - Hervorming vennotschapsbelasting heeft ook impact op personenbelasting
Enigszins paradoxaal omvat de hervorming van de vennootschapsbelasting ook enkele maatregelen die alleen in de personenbelasting spelen, dus voor zelfstandigen zonder vennootschap. Het gaat vooral om autofiscaliteit en het belastingregime van stopzettingsmeerwaarden.
lees meer...
02-02-18 - Is winst met bitcoins belastbaar?
Door de adembenemende koersstijgingen en -dalingen van de bitcoin lijken beleggingen in die virtuele munt hoogst speculatief. Betekent dat ook dat de koerswinsten belastbaar zijn?
lees meer...
05-01-18 - LUXEMBURG INTRODUCEERT EEN UBO- EN TRUSTREGISTER
De parlementsleden van het Groothertogdom van Luxemburg bespreken op dit moment de goedkeuring van twee wetsontwerpen tot omzetting van de EU-richtlijn van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.
lees meer...
12-12-17 - RENTEVOET VOOR NALATIGHEIDS- EN MORATORIUMINTERESTEN GAAT DRASTISCH OMLAAG
Wie achterstallige belastingen moet betalen, zal vanaf volgend jaar geen onrealistisch hoge rentevoet van 7% meer aangerekend krijgen.
lees meer...
11-12-17 - AFTREK AUTOKOSTEN WORDT VERDER BEPERKT
De hervorming van de vennootschapsbelasting omvat tevens een grondige hervorming van de aftrek van autokosten, ook voor zelfstandigen.
lees meer...
07-12-17 - 24 DECEMBER 2017 – DEADLINE BETALING DECEMBERVOORSCHOT BTW
Sinds 1 april 2017, en zoals gepubliceerd op onze website, dienen btw-kwartaalaangevers niet langer voorschotten te betalen.
lees meer...
20-11-17 - Conforme factuur is geen voorwaarde voor BTW-aftrek
De fiscus vond ooit dat fouten op de factuur een voldoende reden zijn om de BTW-aftrek te verwerpen.
lees meer...
18-11-17 - Lager KMO-tarief, maar niet noodzakelijk voor huidige KMO’s
De regering is het eens geworden over alle details van de hervorming van de vennootschapsbelasting
lees meer...
17-11-17 - Privégebruik van computer of smartphone wordt minder zwaar belast
De fiscus houdt rekening met de realiteit dat elektronica de laatste jaren heel wat goedkoper geworden is.
lees meer...
03-11-17 - Ook managementvennootschap mag winst maken
De fiscus staat vaak wantrouwig tegenover de oprichting van een managementvennootschap. In een recent geval dacht de fiscus daar alle reden toe te hebben.
lees meer...
02-11-17 - Boete voor BTW én directe belastingen: “non bis in idem” niet geschonden
Het Hof van Cassatie brengt een belangrijke nuance aan op het beginsel “non bis in idem”.
lees meer...
30-10-17 - Fiscus mag niet vrij rondsnuffelen in beroepslokalen, of misschien toch wel?
De belastingplichtige zou op grond van artikel 319 WIB 92 de fiscus bij een controle “vrije toegang (moeten) verschaffen” tot de beroepslokalen en alle papieren die zich daar bevinden.
lees meer...
26-10-17 - Een verlaging en vereenvoudiging van belastingen op voordelen alle aard werknemers!
Het Persbericht van 25 oktober 2017 van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigt de modernisering maar nog belangrijker de vereenvoudiging van de belastingen op de voordelen die door de werkgever worden toegekend aan de werknemers.
lees meer...
17-10-17 - Tax on securities and trading accounts
On 29 September, the federal government adopted a bill of law that introduces a tax on securities and trading accounts.
lees meer...
14-10-17 - Fiscus versoepelt recht op aftrek btw
In een Circulaire van 12 oktober 2017 kondigt de fiscus aan zich voor de BTW-aftrek te schikken naar het “substance-over-form”-principe, zoals ingesteld door het Europees Hof.
lees meer...
13-10-17 - Fiscale visitatie omvat geen algemeen huiszoekingsrecht...
… zo blijkt uit een recent arrest van het Grondwettelijk Hof, uitgesproken op 12 oktober 2017 (nr. 116/2017).
lees meer...
09-10-17 - Kaaimantaks: achterpoortjes gaan dicht
Naast de hervorming van de vennootschapsbelasting maakte o.m. ook een “versterking” van de kaaimantaks deel uit van het zomerakkoord van de regering.
lees meer...
02-10-17 - Kostendelende verenigingen aan banden gelegd door Hof van Justitie
Het Europese Hof van Justitie legt bijkomende voorwaarden op voor het statuut van “zelfstandige groeperingen”.
lees meer...
18-09-17 - Aanslag geheime commissielonen: Grondwettelijk Hof perkt ontsnappingsroute in
In principe volstaat het nu om de verkrijger van een “geheim commissieloon” tijdig te identificeren om aan de aanslag geheime commissielonen te ontsnappen.
lees meer...
08-09-17 - Nieuwe Omzettingstabellen vruchtgebruik gepubliceerd
Men weet dat onze wetgever in 2014 eindelijk werk heeft gemaakt van de wijze waarop het erfelijke vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote gewaardeerd moet worden, indien de omzetting wordt gevraagd en de partijen (echtgenoot-vruchtgebruiker versus kinderen-blote eigenaars) daarover geen akkoord kunnen vinden.
lees meer...
01-09-17 - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:
lees meer...
08-08-17 - Régularisation fiscale: formulaires pour "montants non-scindés" publiés au moniteur belge (M.B. 31/07/2017)
Le 23 mai 2017, le Gouvernement fédéral et le Gouvernement flamand ont conclu un accord de coopération sur les « montants non-scindés » relatifs au capitaux fiscalement prescrit.
lees meer...
07-08-17 - Oldtimer pas vanaf 30 jaar
Samen met de ‘vergroening’ van de verkeersbelasting voor lichte vrachtwagens heeft de Vlaamse regering ook het fiscale statuut van oldtimers aangepast.
lees meer...
06-08-17 - Vier maanden extra voor fiscale bemiddeling
De fiscale bemiddelingsdienst biedt een extra mogelijkheid om een geschil met de fiscus in der minne te regelen.
lees meer...
01-08-17 - Fiscale regularisatie: formulieren voor ‘onsplitsbare bedragen’ in Staatsblad verschenen (BS 31/7/2017)
Op 23 mei 2017 werd zoals wij al eerder meedeelden een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent de zogenaamde ‘onsplitsbare bedragen’ m.b.t. verjaard oorsprongskapitaal.
lees meer...
31-07-17 - Franse dividenden: Cassatie maakt einde aan dubbele belasting
De belasting die in Frankrijk betaald is op een dividend dat een Franse vennootschap uitkeert aan een Belgische aandeelhouder, moet verrekend worden met de Belgische belasting, ook al sluit de interne Belgische wetgeving dat eigenlijk uit.
lees meer...
30-07-17 - Hervorming vennootschapsbelasting brengt lager tarief maar minder aftrekmogelijkheiden
De kogel is door de kerk! Het begrotingsakkoord van de regering omvat ook een akkoord over een ingrijpende hervorming van de vennootschapsbelasting vanaf volgend jaar.
lees meer...
10-07-17 - Kilometervergoeding gaat eindelijk weer omhoog
De fiscaal aanvaarde kilometervergoeding is op 1 juli gestegen tot 0,3460 euro. De stijging komt na twee opeenvolgende jaren van daling – als gevolg van de dalende brandstofprijzen.
lees meer...
09-07-17 - Buitenlandse spaarboekjes niet langer gediscrimineerd?
Tot enkele jaren geleden was de vrijstelling voor interest op spaarboekjes (voor de eerste schijf van 1.880 euro aan rente) voorbehouden aan Belgische spaarboekjes.
lees meer...
03-07-17 - Fiscus wordt strenger voor relatiegeschenken
De fiscus heeft zijn standpunt over het BTW-regime van relatiegeschenken geactualiseerd.
lees meer...
02-07-17 - Maximaal vier eetfestijnen per jaar om geld in te zamelen
De fiscus legt een limiet op aan het aantal evenementen waarmee een VZW of culturele instelling geld kan inzamelen zonder aan BTW onderworpen te worden.
lees meer...
12-06-17 - Heffing op tankkaarten noopt tot heel wat rekenwerk
Vennootschappen die ook de brandstofkosten voor het privégebruik van een bedrijfswagen ten laste nemen, moeten nu 40% i.p.v. 17% van het voordeel van alle aard opnemen in verworpen uitgaven.
lees meer...
07-06-17 - UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT POUR LES SCI FRANÇAISES
Dans un arrêt du 29 septembre 2016, la Cour de Cassation belge est revenue sur sa décision de 2004 concernant la fiscalité des SCI translucides.
lees meer...
24-05-17 - Fiscale regularisatie: samenwerkingsakkoord op regeringsniveau over ‘onsplitsbare bedragen’
Op 23 mei 2017 is er – uiteindelijk en gelukkig maar - een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent de zogenaamde ‘onsplitsbare bedragen’ m.b.t. verjaard oorsprongskapitaal.
lees meer...
23-05-17 - Fiscus kan nog gemakkelijker rekeningen controleren
Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank houdt de gegevens bij van alle bankrekeningen in het land.
lees meer...
22-05-17 - BTW-administratie krijgt meer armslag om fraude aan te pakken
Ambtenaren van de BTW krijgen nu meer mogelijkheden om beslag te leggen in gevallen waarin zij vrezen dat de verschuldigde BTW niet betaald zal worden.
lees meer...
21-05-17 - Aangifte personenbelasting moet binnen tegen 29 juni, 13 juli of 26 oktober 2017
In de loop van mei verstuurt de fiscus de formulieren voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2017. De uiterste indieningsdata zijn:
lees meer...
20-05-17 - Fiscaal regime voor deeleconomie nu officieel van start
Met de erkenning van de eerste elektronische platformen kan het belastingstelsel voor de deeleconomie nu effectief toegepast worden.
lees meer...
02-05-17 - Staat de bezoldigingstheorie onder druk?
De kosten voor een woning die privé gebruikt wordt door de bedrijfsleider, zijn niet automatisch aftrekbaar op basis van het argument dat op die manier een voordeel van alle aard toegekend wordt aan de bedrijfsleider en dat hij belasting betaalt op dat voordeel.
lees meer...
01-05-17 - Onbetaalde belastingen: fiscus stuurt geen twee herinneringsbrieven meer
Wie een onbetaalde belastingschuld heeft, krijgt vanaf 1 mei 2017 geen aangetekende herinneringsbrief meer. De ontvanger kan nu volstaan met een gewone brief.
lees meer...
28-04-17 - "DEFINITIEF" STANDPUNT VAN VLABEL OVER DE MAATSCHAP
Op 26 april jl. heeft Vlabel een “definitief” standpunt (nr. 15004) ingenomen over maatschappen die geldbeleggingen en/of een effectenportefeuille aanhouden en waarvan de deelbewijzen onder voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris worden geschonken. Hieronder treft u de visie van Vlabel.
lees meer...
07-04-17 - Tax shelter film: Corsan-gedupeerden kunnen rekenen op begrip van fiscus
Wie het tax shelter-voordeel aan zijn neus voorbij ziet gaan omdat de productiemaatschappij niet aan zijn verplichtingen voldoet en dus niet aan de nodige attesten geraakt, zal in de meeste gevallen de fiscale schade kunnen beperken.
lees meer...
06-04-17 - Betalingen aan belastingparadijzen: ruimere aangifteplicht voor betalingen vanaf 14 juli 2016
Samen met de aangifte vennootschapsbelasting moet ook aangifte gedaan worden van alle betalingen die men tijdens het belastbaar tijdperk gedaan heeft aan een “belastingparadijs” (als de drempel van 100.000 euro aan dergelijke betalingen overschreden wordt).
lees meer...
05-04-17 - Fiscale cijfers voor 2017 (II)
Omdat verschillende geïndexeerde bedragen dit jaar pas laat gepubliceerd zijn, volgt hieronder een aanvulling op ons eerste overzicht van de fiscale cijfers voor 2017 (zie ons artikel “Fiscale cijfers voor 2017”).
lees meer...
21-03-17 - Nu ook tax shelter voor podiumkunsten
De succesvolle “tax shelter” voor audiovisuele werken wordt opengesteld voor theater, opera en andere podiumkunsten.
lees meer...
20-03-17 - Kwartaalaangevers hoeven geen voorschotten meer te betalen
De formaliteiten voor BTW-plichtigen worden verder vereenvoudigd.
lees meer...
17-03-17 - Uber-taxirit valt volledig onder regime voor deeleconomie
Bij de invoering van het nieuwe belastingregime voor de deeleconomie – voor particulieren die diensten aanbieden aan andere particulieren via elektronische platforms – was uitgelegd dat inkomsten uit verhuur van kamers via Airbnb slechts gedeeltelijk onder het nieuwe stelsel vallen.
lees meer...
28-02-17 - Hoge belasting op gebruik gratis woning is ongrondwettelijk, zegt nu ook Antwerps Hof van Beroep
Wie gratis een woning mag gebruiken van zijn werkgever of vennootschap, wordt voor dat gebruik belast op een zogenaamd voordeel van alle aard.
lees meer...
27-02-17 - Fiscale cijfers voor 2017
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden.
lees meer...
24-02-17 - Bijzondere liquidatiereserve krijgt ruimer toepassingsgebied (voor verleden)
Vennootschappen die voor aanslagjaar 2012 geen reserves konden “vastklikken” met het oog op een latere belastingvrije uitkering, krijgen nu een tweede kans.
lees meer...
16-02-17 - Panama en Guatemala zijn nu officieel belastingparadijs
Dat Panama volgens de Belgische fiscale wetgeving nu formeel doorgaat als een belastingparadijs, is geen gevolg van het schandaal rond de “Panama papers” van april 2016.
lees meer...
15-02-17 - Nieuw regime voor deeleconomie is van toepassing vanaf 1 maart
De wet over de fiscaliteit van de deeleconomie is al meer dan een half jaar geleden gepubliceerd, maar treedt pas op 1 maart 2017 effectief in werking. Het probleem is de erkenning van de elektronische platforms.
lees meer...
26-01-17 - Vangnetbepaling vangt minder
Er blijft een zogenaamde vangnetbepaling bestaan die moet verzekeren dat betalingen aan het buitenland toch belast worden ook al is er geen specifieke regel die ze aan belasting onderwerpt.
lees meer...
25-01-17 - Oplossing voor discussie over verzekeringsgift
Een wetswijziging moet een einde maken aan een felle polemiek die eind 2015 losgebarsten is rond de “verzekeringsgift”.
lees meer...
24-01-17 - Bedrijven betalen meer voor bedrijfswagen
Als een onderneming samen met een bedrijfswagen ook een tankkaart ter beschikking stelt, zal ze voortaan meer belasting moeten betalen.
lees meer...
23-01-17 - Wat verandert er voor ondernemers op 1 januari 2017?
Traditioneel is 1 januari ook de datum waarop een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen in werking treedt.
lees meer...
20-01-17 - Leegstandbelasting niet zomaar te billijken met verzachtende omstandigheden - arrest grondwettelijk hof 14 december 2016
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de leegstand van een gebouw bestemd voor huisvesting, een “administratieve overtreding”.
lees meer...
03-01-17 - Nieuwe rapporteringsverplichtingen over verrekenprijzen voor multinationals
Het wordt moeilijker voor multinationals om winsten te versluizen naar landen waar die niet of laag belast worden.
lees meer...
02-01-17 - Voordeel gratis woning of herkwalificatie huurinkomen: berekenen van dag tot dag
Voor bedrijfsleiders die een gratis woonst ter beschikking gesteld krijgen van hun vennootschap, of die een eigen onroerend goed verhuren aan hun vennootschap, gelden specifieke fiscale regels.
lees meer...
01-01-17 - Lagere BTW voor publieke fietsen in steden
De verhuur van publieke fietsen (“deelfietsen” van bijvoorbeeld Villo! in Brussel en Velo in Antwerpen) is vanaf 1 januari 2017 onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6%.
lees meer...
20-12-16 - DE EERBIED VAN DE FISCUS VOOR HET PRIVELEVEN EN HET EHRM…
De jongste jaren neemt de inmenging van de overheid in het privéleven toe. De fiscus kijkt mee over de schouders
lees meer...
19-12-16 - Studenten-ondernemers krijgen ook fiscale aanmoediging
Studenten die ook actief zijn als zelfstandig ondernemer, krijgen vanaf volgend jaar een gunstig sociaal statuut.
lees meer...
15-12-16 - Bedrijfswagens worden iets duurder in 2017
De formule voor de berekening van het belastbare “voordeel van alle aard” voor het gebruik van een bedrijfswagen wordt elk jaar aangepast aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van het wagenpark.
lees meer...
08-12-16 - Paniekvoetbal over maatschap als planningsinstrument
Vlabel heeft op haar website de Voorafgaande beslissing nr. 16046 dd. 14.11.2016 gepubliceerd (op deze link vindt u de volledige tekst), die ongewild en eens te meer stof heeft doen opwaaien in de wereld van de vermogensplanning.
lees meer...
28-11-16 - INTERNE MEERWAARDEN LIGGEN ONDER VUUR
Met de nieuwste programmawet wordt een fiscaal achterpoortje gesloten dat het mogelijk maakte om belastingvrij geld uit een vennootschap te halen. Door een aanpassing van de definitie van gestort kapitaal zullen zogenaamde interne meerwaarden op aandelen niet meer aan belasting ontsnappen.
lees meer...
25-11-16 - “Non bis in idem” onder druk: toch dubbele straf mogelijk?
Het Europese Mensenrechtenhof lijkt het fundamentele verbod op dubbele bestraffing (“non bis in idem”) af te zwakken.
lees meer...
24-11-16 - Geen BTW-forfaits voor horecazaken die witte kassa gebruiken
Het gebruik van een geregistreerd kassasysteem (GKS of “witte kassa”) en toepassing van de forfaitaire regelingen inzake BTW is in de ogen van de fiscus onverenigbaar.
lees meer...
14-11-16 - Vruchtgebruikconstructies: niet alles is toegelaten, onderstreept Cassatie
Na de ophefmakende arresten van Cassatie over kostenaftrek in 2014 en 2015, leek het erop dat alles mogelijk geworden was inzake de aftrek van kosten voor een woning of een appartement dat een zaakvoerder of bestuurder kosteloos ter beschikking gesteld krijgt van zijn vennootschap.
lees meer...
24-10-16 - Fiscus kan meer doen met inlichtingen uit buitenland
Internationaal worden steeds meer fiscale gegevens uitgewisseld. De fiscus krijgt dus steeds meer informatie binnen van collega’s uit het buitenland.
lees meer...
21-10-16 - Afzonderlijke belasting pro-Deovergoedingen: fiscus maakt nog voorbehoud
Begin dit jaar heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat (o.m.) pro-Deovergoedingen van advocaten afzonderlijk belast kunnen worden.
lees meer...
20-10-16 - Fiscus staat (verder) betalingsuitstel toe na aanslagen
Ondernemingen die in financiële moeilijkheden gekomen zijn als gevolg van de aanslagen van 22 maart, konden aan de fiscus al uitstel van betaling vragen voor BTW en bedrijfsvoorheffing.
lees meer...
18-10-16 - Verzekeringsgift niet langer dubbel belast
Na een schenking van een levensverzekeringspolis, zal de begunstigde bij het overlijden van de verzekerde geen erfbelasting meer moeten betalen op het bedrag waarop al schenkbelasting is betaald.
lees meer...
17-10-16 - Veel gestelde vragen over fiscale regularisatie
Het Contactpunt Regularisaties heeft een lijst gepubliceerd met antwoorden op veel gestelde vragen.
lees meer...
14-10-16 - BTW-aftrek ondanks onvolledige factuur
Dat de factuur niet perfect volgens het boekje is opgesteld, is op zich geen reden om de BTW-aftrek te weigeren.
lees meer...
08-09-16 - Betalingen aan belastingparadijzen: aangifteplicht uitgebreid
Samen met de aangifte vennootschapsbelasting moet ook aangifte gedaan worden van alle betalingen die men tijdens het belastbaar tijdperk gedaan heeft aan een
lees meer...
07-09-16 - Nieuwe regularisatieronde
Op 21 juli heeft het federaal Parlement een nieuwe wet gestemd tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie
lees meer...
06-09-16 - Op uitkering door Liechtensteinse stichting moet toch erfbelasting betaald worden
Volgens de Vlaamse Belastingdienst is er wel degelijk erfbelasting (successierechten) verschuldigd op het geld dat een Liechtensteinse Stiftung uitkeert aan de nabestaanden van de oprichter.
lees meer...
05-09-16 - Forfaitaire belasting zelfstandigen is geen hinderpaal meer voor belastingkrediet
Er bestaat een terugbetaalbaar belastingkrediet speciaal voor zelfstandigen die een inkomen hebben van minder dan 21.520 euro per jaar.
lees meer...
30-08-16 - Bezwaar mag nu ook bij ontvangkantoor of lokale controle
In principe moet een bezwaarschrift ingediend worden bij de adviseur-generaal van de belastingen (de nieuwe benaming voor de gewestelijke directeur).
lees meer...
16-08-16 - Witte kassa: het wordt nu menens
Acht maanden na de vernietiging van de regeling over de “witte kassa” (GKS) is het koninklijk besluit met de nieuwe regels gepubliceerd.
lees meer...
15-08-16 - Elektrische auto met totaalpakket aan diensten wordt fiscaal ingewikkelde zaak
Aan het gebruik van een elektrische auto zijn diverse fiscale voordelen verbonden.
lees meer...
02-08-16 - New voluntary disclosure procedure kicks off
The law introducing a new permanent regularisation for tax and social security dated 21 July 2016 was published in the Belgian State Gazette of 29 July 2016 and entered into force on 1 August … in theory
lees meer...
25-07-16 - Juridische constructie vergeten in aangifte wordt streng bestraft
Sinds enkele jaren moeten oprichters of begunstigden van een “juridische constructie” dat melden in hun aangifte in de personenbelasting (of rechtspersonenbelasting).
lees meer...
22-07-16 - Fiscus krijgt toegang tot de cloud
Boekhoudgegevens die opgeslagen worden “in the cloud”, ontsnappen niet meer aan controle door de fiscus.
lees meer...
21-07-16 - Lagere kilometervergoeding
Als een werknemer zijn eigen auto gebruikt voor het werk, en zijn werkgever betaalt hem daarvoor een vergoeding, dan beschouwt de fiscus die vergoeding
lees meer...
20-07-16 - Gunsttarief pensioenuitkering nu ook voor SWT’ers (“bruggepensioneerden”)
Uitkeringen van een aanvullend pensioenkapitaal (dat is opgebouwd met werkgeversbijdragen) worden belast aan een gunsttarief van 10%.
lees meer...
19-07-16 - Belgium simplifies proof of supply for intra-Community supplies
When a VAT payer in one EU Member State makes a supply of goods to a VAT payer in another EU Member State, that is an intra-Community supply. In such case, the place of supply is the place where the goods are delivered after dispatch or transport of the goods (article 40 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax).
lees meer...
11-07-16 - Is dure auto een overdreven kost?
De fiscus mag de kosten voor een dure auto niet zomaar als onredelijk verwerpen. In bepaalde sectoren is het nu eenmaal belangrijk dat een auto een zekere status uitstraalt.
lees meer...
11-07-16 - New tax measures
Apart from the new tax regime for the sharing economy, the Programme law of 1 July 2016 (Belgian State Gazette 4 July 2016) introduced a number of other fiscal measures,
lees meer...
08-07-16 - Belgium introduces a Tax Regime for the Sharing Economy
The sharing economy, or peer-to-peer eco or peer-to-peer economy, is booming business. Digital platforms and aps (Uber, MenuNextDoor, Airbnb, AirBsit, ….)
lees meer...
20-06-16 - Waardering vruchtgebruik: fiscus en rulingcommissie worden strenger
De klassieke “methode Ruysseveldt” om de waarde van een vruchtgebruik te bepalen, is in de ogen van de fiscus en de rulingcommissie niet meer helemaal up to date.
lees meer...
19-06-16 - Deeleconomie krijgt eigen fiscaal regime
Diensten die particulieren online aanbieden aan andere particulieren, worden vanaf 1 juli 2016 belast aan een effectief tarief van 10%.
lees meer...
13-06-16 - Hoge belasting op gratis ter beschikking gestelde woning is ongrondwettelijk
Wie gratis een woning mag gebruiken van zijn werkgever of vennootschap, wordt voor dat gebruik belast op een zogenaamd voordeel van alle aard.
lees meer...
31-05-16 - V a c a t u r e
We zoeken een fiscaal advocaat voor ons kantoor te Brussel.
lees meer...
26-05-16 - Bedrijfsleider mag niet zomaar loon van helpende zoon aftrekken
Als de zoon van de bedrijfsleider helpt in diens vennootschap, dan mag de bedrijfsleider het loon van zijn zoon niet zelf in aftrek brengen.
lees meer...
25-05-16 - Jaarrekening corrigeren mag niet alleen bij pure vergissing
Traditioneel wordt aangenomen dat alleen onbedoelde fouten (zogenaamde materiële vergissingen) in de jaarrekening of in de aangifte nog rechtgezet kunnen worden.
lees meer...
24-05-16 - Waardering vruchtgebruik: bij actualisatie voortaan rekening houden met netto huurrendement ipv. OLO
De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen (de ‘Rulingcommissie’) heeft einde mei 2016 impliciet aangekondigd dat bij de berekening van de waarde van het vruchtgebruik het niet langer wenselijk is gebruik te maken van een actualisatievoet die gelijk is aan de interestvoet van de OLOs (= Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie) met betrekking tot de duurtijd van het vruchtgebruik
lees meer...
10-05-16 - Aangifte personenbelasting wordt weer iets langer
Naar aloude gewoonte wordt de aangifte in de personenbelasting ook dit jaar weer wat complexer.
lees meer...
02-05-16 - FISCUS STAAT BETALINGSUITSTEL TOE NA AANSLAGEN
Ondernemingen die in financiële moeilijkheden komen als gevolg van de aanslagen van 22 maart, kunnen aan de fiscus uitstel van betaling vragen voor BTW en bedrijfsvoorheffing.
lees meer...
25-04-16 - BEVESTIGING VAN DE AANGEKONDIGDE ZWANENZANG VOOR DE NEDERLANDSE SCHENKINGEN ONDER VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK
De Vlaamse Belastingadministratie (VLABEL) heeft zonet de retroactieve werking van haar omstreden standpunt van 21 maart 2016 laten vallen (nr. 15004, gepubliceerd op 4 april 2016).
lees meer...
18-04-16 - Vergoeding thuiswerk mag 160 euro per maand bedragen
Aan telewerkers die regelmatig thuis werken in plaats van op kantoor, mag de werkgever een onkostenvergoeding van 160 euro uitbetalen. Die wordt beschouwd als een forfaitaire terugbetaling van eigen kosten van de werkgever en blijft dus belastingvrij. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde ruling.
lees meer...
13-04-16 - De zwanenzang voor de Nederlandse schenkingen onder voorbehoud van vruchtgebruik?
De Vlaamse belastingdienst (VLABEL) heeft zopas op haar website haar standpunt meegedeeld dat elke schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik waarover in het Vlaams Gewest geen schenkbelasting is geheven
lees meer...
31-03-16 - Pro-Deovergoedingen dan toch afzonderlijk belast
Het Grondwettelijk Hof geeft een ruimere toepassing aan het stelsel van afzonderlijke belasting. Dat is vooral goed nieuws voor advocaten die pro-Deovergoedingen ontvangen.
lees meer...
29-03-16 - Administratieve Beslissing van 22 maart 2016 over esthetische ingrepen/behandelingen en BTW
Eind vorig jaar werd door de zogenaamde “tax shift”-wet (Wet van 26 december 2015, B.S. 30 december 2015) de BTW-vrijstelling op het vlak van de medische verzorging verengd. Meer bepaald werd artikel 44 BTW-Wetboek herschreven,
lees meer...
21-03-16 - Afronding op vijf cent: BTW-tolerantie
Handelaars mogen sinds kort het totaalbedrag op de rekening afronden tot het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf cent, om gepruts met muntjes van één of twee cent te vermijden. Streng genomen levert dat echter een probleem op met de BTW.
lees meer...
18-03-16 - Voorafbetalen levert toch nog iets op
Vennootschappen, zelfstandigen en bedrijfsleiders moeten hun belastingen vooruitbetalen in de vorm van voorafbetalingen. Doen ze dat niet, dan wordt hen een “vermeerdering” aangerekend.
lees meer...
17-03-16 - Rulingcommissie helpt KMO's met modelaanvragen
Met een ruling kan men voorafgaande zekerheid krijgen over de fiscale effecten van een bepaalde handeling of constructie. Vaak wordt gedacht dat het aanvragen van een ruling vooral iets is voor grote ondernemingen en multinationals.
lees meer...
16-03-16 - Belgium updates list of presumed tax havens
In two Royal Decrees dated 1 March 2016 (published in the Belgian State Gazettes of 10 and 11 March 2016), the Minister of Finance has updated the list of countries which are deemed to have an advantageous tax regime (for previous coverage see : Doc 2002-26944).
lees meer...
15-03-16 - STRAFRECHTELIJK ONSCHULDIG EN FISCAAL BETALEN ..... ?
Met dit arrest van 23 oktober 2014 “Melo Tadeu”, dat in de fiscale vakliteratuur nog maar weinig belicht is (1), volgens ons ten onrechte, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog eens uitspraak gedaan in een fiscale procedure.
lees meer...
14-03-16 - Brussel hervormt belastingen
Naast de federale taxshift is er specifiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een fiscale hervorming doorgevoerd. De personenbelasting daalt maar vastgoedbezit wordt zwaarder belast en er verdwijnen heel wat belastingverminderingen.
lees meer...
13-03-16 - Fiscale cijfers voor 2016
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.
lees meer...
11-03-16 - Gebruik onrechtmatig verkregen bewijs door fiscus onmogelijk
De fiscus verzamelt tegenwoordig bewijsgegevens via allerlei kanalen. Niet alleen via de verschillende diensten van de fiscus zelf, maar ook via andere overheidsdiensten, waaronder bijvoorbeeld het Parket of de RSZ.
lees meer...
24-02-16 - “Tax shift” zorgt voor lagere personenbelasting
Voor particulieren is er heel wat nieuws te signaleren in het nieuwe jaar. Op 1 januari 2016 is namelijk de eerste fase van de fameuze “tax shift” in werking getreden.
lees meer...
16-02-16 - Wat is er nieuw sinds 1 januari 2016 voor vennootschappen?
De taxshift omvat ook een reeks bijkomende fiscale stimulansen voor het bedrijfsleven, meestal gericht op specifieke categorieën zoals spitstechnologie, ontwrichte zones, ploegenarbeid.
lees meer...
15-02-16 - Het belang van een correcte omschrijving van de activiteiten van uw onderneming in de KBO : check-up !
Artikel III.49 van het Wetboek Economisch Recht (WER) voorziet in de verplichting voor alle handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht om zich vóór de aanvang van hun activiteiten respectievelijk met de handels-,
lees meer...
08-02-16 - Wat is er nieuw op het gebied van BTW op 1 januari 2016?
Inzake BTW verandert er opvallend veel bij het begin van het nieuwe jaar. Er zijn eindelijk nieuwe regels voor de opeisbaarheid en facturering, het regime van de witte kassa is bijgestuurd en de algemene vrijstellingsdrempel wordt opgetrokken tot 25.000 euro.
lees meer...
04-02-16 - Renoveren aan 6% : haast u !
Voortaan kan u nog uw huis renoveren aan het BTW tarief van 6% als het maar 5 jaar oud is. Vanaf 12 februari wordt die drempel opgetrokken naar 10 jaar. Voor een nieuwe badkamer of keuken, of een nieuw verwarming van een huis betaalt u dan 21% als het huis nog geen tien jaar oud is.
lees meer...
03-02-16 - Hebt u nog Luxemburgse aandelen aan toonder onder uw matras ?
dan moet u dringend actie ondernemen ... vóór 18 februari.
lees meer...
26-01-16 - New Accounting Rules
Belgium has finally implemented the European Accounting Directive 2013/34/EU that replaced the Fourth and Seventh Accounting Directives. The Act of 18 December 2015 will simplify and modernise the accounting rules and the annual reporting obligations.
lees meer...
25-01-16 - Renovatie van woning van 5 tot 10 jaar kan nog even aan 6% BTW
De geplande BTW-verhoging voor renovatie van woningen, die voor 1 januari 2016 gepland was, is voorlopig nog niet in werking getreden omdat het betreffende koninklijk besluit nog niet gepubliceerd is.
lees meer...
24-01-16 - Bijkomend fiscaal voordeel voor ploegenarbeid
De tax shift omvat ook wijzigingen aan enkele van de bestaande stelsels van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.
lees meer...
23-01-16 - Investeringsaftrek verdubbelt
Het percentage van de investeringsaftrek voor KMO's wordt in het kader van de tax shift opgetrokken van 4% tot 8%.
lees meer...
22-01-16 - What is new in 2015: VAT
2016 brings quite a few changes in the VAT legislation. These are the most important ones.
lees meer...
21-01-16 - De verzekeringsgift revisited !
In november 2015 moesten wij wijzen op het standpunt van Vlabel inzake verzekeringsgiften en erfbelasting.
lees meer...
18-01-16 - FATCA Law published
The law of 16 December 2016 regulates the “communication of information relating to financial accounts by Belgian financial institutions and the Ministry of Finance in view of the automatic exchange of information on an international level and for tax purposes”.
lees meer...
09-01-16 - Act containing various tax measures
The Belgian State Gazette of 28 December 2015 published the Act of 18 December 2015 containing tax and various other measures.
lees meer...
05-01-16 - Bedrijfswagens worden iets duurder in 2016
De formule voor de berekening van het belastbare “voordeel van alle aard” voor het gebruik van een bedrijfswagen wordt elk jaar aangepast aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van het wagenpark.
lees meer...
23-12-15 - Aanslag geheime commissielonen: minister is soepeler dan fiscus
In een recente circulaire gaf de fiscus de indruk dat hij de wetgevende versoepeling van de aanslag geheime commissielonen wou uithollen. Maar de minister fluit de fiscus nu terug. Er is geen schriftelijk akkoord nodig van de genieter om de aanslag te kunnen vermijden in hoofde van de vennootschap.
lees meer...
21-12-15 - Maaltijdcheques : hogere maximum werkgeverstussenkomst
Maaltijdcheques zijn 'sociale voordelen' ; dit betekent dat ze geen belastbaar inkomen uitmaken voor de werknemer die ze ontvangt, voor zover ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.
lees meer...
18-12-15 - Hogere niet-recurrente loonbonus
Sedert 2008 mogen werkgevers een voordelige 'loonbonus' of 'niet-recurrent resultaatgebonden voordeel' toekennen op basis van resultaten die collectief behaald werden.
lees meer...
03-12-15 - Onverdeelde woning uit vennootschap halen, maakt verkooprecht verschuldigd
Vaak kopen een vennoot en zijn vennootschap samen een onroerend goed aan in onverdeeldheid.
lees meer...
02-12-15 - Hele woningfiscaliteit wordt geïntegreerd in woonbonus
De Vlaamse regering maakt komaf met de wirwar aan fiscale voordelen voor een woonlening.
lees meer...
25-11-15 - Verzekering tot afdekking van een beding tot terugkeer : belastbaar, zegt VLABEL
In een recent standpunt neemt VLABEL andermaal een standpunt in dat afwijkt van het federale standpunt.
lees meer...
16-11-15 - Winst van 2012 of 2013 uitgekeerd: geen bijzondere liquidatiereserve
Ook met de winst van de aanslagjaren 2013 en 2014 kan nu een bijzondere liquidatiereserve aangelegd worden. Voorwaarde is dan wel dat het “bedrag van die winst” nog steeds op een reserverekening stond bij het begin van het huidige boekjaar.
lees meer...
15-11-15 - Nieuwe definitie van kleine vennootschap werkt niet (volledig) door op fiscaal gebied
De omzetting in Belgisch recht van de nieuwe Europese Boekhoudrichtlijn houdt ondermeer in dat het statuut van kleine vennootschap niet meer geconsolideerd bekeken wordt.
lees meer...
06-11-15 - VLABEL heft erfbelastingen op geschonken levensverzekeringen
Met zijn standpunt nr. 15133 van 12 oktober 2015 dat dd. 29 oktober 2015 op zijn website werd gepubliceerd, zorgt de Vlaamse Belastingdienst wederom voor opschudding.
lees meer...
27-10-15 - Meer restaurateurs zullen witte kassa moeten gebruiken
Op dit moment is de invoering van de zogenaamde witte kassa (officieel “geregistreerd kassasysteem” of GKS) volop aan de gang.
lees meer...
26-10-15 - Alle rulings met grensoverschrijdende aspecten worden uitgewisseld binnen Europa
Bij internationale activiteiten is het vaak niet duidelijk in welk land welk deel van de winst belast moet worden.
lees meer...
25-10-15 - Ook Vlaamse rulings zijn nu mogelijk
Vlaanderen heeft nu zijn eigen rulingcommissie. Belastingplichtigen kunnen dus ook met betrekking tot belastingen waarvoor het gewest bevoegd is, voorafgaande zekerheid krijgen over een geplande verrichting of structuur.
lees meer...
24-10-15 - “Klein beschrijf” krijgt iets ruimer toepassingsgebied in Vlaanderen
Bij aankoop van een bescheiden woning is een verlaagd tarief van 5% (in plaats van 10%) van toepassing in de registratiebelasting (de nieuwe benaming in Vlaanderen van de registratierechten).
lees meer...
23-10-15 - Omzetdrempel voor BTW-vrijstelling stijgt binnenkort verder tot 25.000 euro
Op 1 april 2014 was de omzetdrempel voor de BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen al opgetrokken van 5.580 tot 15.000 euro.
lees meer...
22-10-15 - “Dieselgate” heeft geen enkel fiscaal gevolg
Toen bekend raakte dat Volkswagen in de VS de officiële emissietests gemanipuleerd heeft, waardoor bepaalde modellen in werkelijkheid meer uitstoten dan officieel toegelaten is, werd onmiddellijk de vraag gesteld of die affaire geen fiscale gevolgen moet hebben.
lees meer...
12-10-15 - Verhuur van opslagruimte: 10%-regel niet te eng interpreteren?
Als het de bedoeling is een opslagruimte te verhuren met BTW, stelt de fiscus traditioneel strenge eisen. Zo is er de beruchte 10%-regel als het gebouw ook nog andere ruimtes bevat. Maar de rulingcommissie maakt nu toch een opening…
lees meer...
09-10-15 - Bijzondere liquidatiereserve: aangifteformulieren gepubliceerd
Sinds de laatste programmawet kennen we naast de “gewone” liquidatiereserve ook de “bijzondere” liquidatiereserve. Die is bedoeld om ook met de winsten van aanslagjaar 2013 en 2014 een liquidatiereserve aan te kunnen leggen. Tot nu toe vielen die uit de boot, omdat ze net te laat kwamen ...
lees meer...
04-10-15 - Franse vakantiewoning niet meer belast op reële huurwaarde
Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie weten we dat er een probleem is met de Belgische regels voor het belasten van buitenlandse vakantiewoningen. Maar wat er dan in de plaats moest komen, zei het Hof niet. Het Antwerpse Hof van Beroep geeft nu een interessant antwoord.
lees meer...
30-09-15 - Nieuwe steun voor horeca omvat zelfs volledige belastingvrijstelling
Bijklussen in de horeca wordt een pak aantrekkelijker. Om het probleem van de hoge loonlasten in een arbeidsintensieve sector als de horeca verder aan te pakken, introduceert de regering een pakket nieuwe steunmaatregelen.
lees meer...
23-09-15 - Werkdocument
Werkdocument inleiding tot belastingrecht 23/09/2015 Werkdocument inning en invordering 23/09/2015
lees meer...
17-09-15 - Financiën waarschuwt voor frauduleuze emails
Opgelet voor frauduleuze e-mails
lees meer...
11-08-15 - Vlaamse erfbelasting: belastingverhogingen verhoogd ... en alweer verlaagd
Sinds 1 januari 2015 zijn de bepalingen uit het Wetboek Successierechten en het Wetboek Registratierechten waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is, opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Van die gelegenheid is gebruik gemaakt om de procedure te hervormen. Verschillende regels voor de inning en de invordering van de erfbelasting (de nieuwe officiële benaming voor de successierechten) zijn daardoor ingrijpend gewijzigd.
lees meer...
11-08-15 - Agreement on 2015-2016 budget and tax shift
Prime Minister Michel likes twitter. In the early hours of July 23, he sent out a tweet “Agreement”. His Government had reached an agreement on the budget for 2015 and 2016 and on a “tax shift” of €7.2 billion.
lees meer...
07-08-15 - Ook in fiscale zaken moeten nu rolrechten betaald worden
Wie een geding wil inleiden voor de rechtbank, moet bij de inschrijving op de rol een zogenaamd rolrecht betalen (griffierecht). Maar ondermeer fiscale zaken vormen een uitzondering. Zich kunnen verdedigen tegen de fiscus werd als zo fundamenteel beschouwd dat er geen financiële barrières mochten zijn. Aan die uitzonderingssituatie komt nu echter een einde, althans gedeeltelijk.
lees meer...
07-08-15 - THE “CAYMAN TAX”, LOOKING THROUGH TRUSTS AND LEGAL ARRANGEMENTS
The Program Law adopted by the House of Representatives on 24 July 2015, introduces a transparency tax or "look-through" tax for legal arrangements (trusts, foundations, offshore companies, ...) set up by private individuals. This Act should be published in the Belgian State Gazette in the coming week but it will apply retroactively from 1 January 2015.
lees meer...
06-08-15 - Fiscus moet toch rechtsplegingsvergoeding betalen
In burgerlijke zaken (waaronder ook gewone fiscale geschillen) is het de regel dat de verliezende partij aan de tegenpartij een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding betaalt. Dat is een forfaitaire vergoeding voor de advocatenkosten van de partij die gelijk krijgt van de rechter. Maar die vergoeding moet alleen betaald worden als de winnende partij effectief een advocaat ingeschakeld heeft.
lees meer...
05-08-15 - Flanders reduces gift tax rate for real property
The decree "regulations for the execution of the budgetary adjustment in 2015” of the Flemish Parliament was adopted on 3 July 2015 and published in the Belgian State Gazette of 15 July 2015. One of the salient decisions is a substantial reduction of the gift tax rates for real property.
lees meer...
05-08-15 - Fiscaal aanvaarde kilometervergoeding gaat omlaag
Als een werknemer zijn eigen auto (of motorfiets) gebruikt in dienst van zijn werkgever, dan betaalt die laatste normaal gezien de kosten terug aan zijn werknemer. Een dergelijke terugbetaling is belastingvrij, tenminste als het om realistische bedragen gaat.
lees meer...
04-08-15 - Weghalen van stookolietank voortaan met 6% BTW
De renovatie van een woning is doorgaans onderworpen aan het lage BTW-tarief van 6%. Het gaat dan om werken aan een woning van minstens vijf jaar oud. Maar het wegnemen of onklaar maken van een stookolietank (bv. door ze op te vullen met zand) viel daar tot nu toe niet onder.
lees meer...
03-08-15 - Onkostenvergoeding voor deelnemer aan medisch experiment: niet belastbaar, wel aftrekbaar
Voor klinische studies - waar bijvoorbeeld de werking van een nieuw geneesmiddel getest wordt - vragen farmaceutische bedrijven meestal vrijwilligers. De proefpersonen worden dus niet formeel betaald maar krijgen wel een onkostenvergoeding.
lees meer...
23-07-15 - Aanslag geheime commissielonen: wil fiscus de klok terugdraaien?
Eind vorig jaar is de aanslag geheime commissielonen, de zogenaamde monsterboete, aanzienlijk verlaagd en versoepeld in zijn toepassing. Over die nieuwe regeling heeft de administratie nu een circulaire uitgebracht. Maar die laat veel vragen open. Het lijkt er zelfs op dat de fiscus de impact van de versoepeling zo beperkt mogelijk wil houden...
lees meer...
20-07-15 - Toch aftrek voor kosten zonder verband met statutair doel
De rechtspraak over de aftrek van “niet-doelgebonden” of “doeloverschrijdende” kosten neemt een verrassende maar logische wending. Het Hof van Cassatie komt terug op zijn vroegere rechtspraak en zegt dat zelfs met zoveel woorden. Niets verbiedt de aftrek van kosten die niet vallen binnen het maatschappelijk doel van een vennootschap, oordeelt het Hof in drie arresten van 12 juni 2015.
lees meer...
23-06-15 - Fiscus mag onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken
Er is geen algemene regel die zegt dat de fiscus geen onrechtmatig verkregen bewijs mag gebruiken tegen de belastingplichtige. Althans dat stelt het Hof van Cassatie in een ophefmakend arrest van 22 mei 2015. Er moet wel een afweging gemaakt worden. Het gebruik van dat bewijs mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat de rechten van verdediging van de belastingplichtige geschonden worden. Het Hof van Cassatie trekt met deze uitspraak eigenlijk de zogenaamde Antigoon-leer uit het strafrecht door naar het fiscaal recht, ook al introduceert het Hof nieuwe toepassingsvoorwaarden.
lees meer...
22-06-15 - Aangifte vennootschapsbelasting indienen tegen 30 september
Vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar, moeten hun aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2015 indienen tegen 30 september 2015, uitsluitend via Biztax. Het aangifteformulier is ondertussen gepubliceerd in het Staatsblad en op de website van de fiscus. Tegenover vorig jaar zijn er niet zo heel veel wijzigingen.
lees meer...
21-06-15 - Fiscale steun voor “ontwrichte zones” kan nu effectief
Vorig jaar al was een steunmaatregel aangekondigd voor ondernemingen die nieuwe tewerkstelling creëren in gebieden die getroffen zijn door massale ontslagen zoals bijvoorbeeld bij Ford Genk. De effectieve uitvoering van die maatregel liep vertraging op maar is nu toch een feit.
lees meer...
08-06-15 - Premie van 500 euro voor bedrijfsjubileum is belastingvrij
Een premie van 500 euro die een onderneming toekent aan haar personeel om het vijftigjarige bestaan van de firma te vieren, is te beschouwen als een sociaal voordeel volgens de rulingcommissie. Dat betekent dat de werknemers er geen belasting op hoeven te betalen, maar ook dat de werkgever niets kan inbrengen als beroepskost.
lees meer...
07-06-15 - Schenken van vastgoed wordt stuk voordeliger
Vanaf 1 juli 2015 wordt het in Vlaanderen heel wat goedkoper om onroerende goederen te schenken. Het hoogste tarief voor een schenking door ooms en tantes bijvoorbeeld daalt van 70 naar 40%. En als de begiftigde bereid is energiebesparende investeringen te doen in de geschonken woning, of ze te verhuren, bedraagt het toptarief zelfs maar 31%.
lees meer...
26-05-15 - Declare your overseas bank accounts on line
Since today you can declare your overseas bank accounts online with the Central Point of Contact National Bank of Belgium.
lees meer...
18-05-15 - Liquidatiereserve krijgt ruimere toepassing
Het wordt nu ook mogelijk om een liquidatiereserve aan te leggen met de winsten van (veelal) boekjaar 2012 en 2013. Die maatregel is opgenomen in het ontwerp van programmawet dat binnenkort voorgelegd wordt aan het Parlement. Hij geldt alleen voor kleine vennootschappen.
lees meer...
11-05-15 - Fiscale steun voor startende ondernemingen
De nieuwe programmawet, die eind mei besproken wordt in het parlement, bevat maar liefst drie maatregelen ten voordele van startende ondernemingen. De ondernemers zelf kunnen een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun werknemers, voor zichzelf houden. Bovendien zullen ze gemakkelijker aan financiering geraken. Particulieren worden namelijk met een belastingvoordeel aangemoedigd om kapitaal ter beschikking te stellen van een startende onderneming. Alle maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2015.
lees meer...
10-05-15 - Met Kaaimantaks kijkt fiscus door buitenlandse constructies heen
De komende programmawet bevat ook de regeling voor de veelbesproken Kaaimantaks. Belgen die een juridische constructie opgericht hebben in een belastingparadijs, zullen belast worden op de inkomsten uit die constructie. Er wordt dus gedaan alsof niet de constructie maar de oprichter het inkomen verworven heeft. Die “doorkijkbelasting” zou al van toepassing zijn op inkomsten van 2015.
lees meer...
09-05-15 - Het weerlegbaar vermoeden van verzekeringsplicht in het sociaal statuut der zelfstandigen voor vennootschapsmandatarissen
Overeenkomstig artikel 3, §1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, is een zelfstandige een natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent, zonder gebonden te zijn aan een arbeidsovereenkomst of een statuut. Aldus, bestaat er geen vorm van ondergeschiktheid en dient de zelfstandige onderscheiden te worden van werknemers of ambtenaren.
lees meer...
08-05-15 - Fiscaal voordeel voor beveiliging tegen hackers
De nieuwe programmawet, die binnen een paar weken ingediend wordt in het parlement, bevat ook een nieuwe soort investeringsaftrek. Daarmee worden investeringen aangemoedigd ter beveiliging van informatie- en communicatiesystemen. Het gaat dus om systemen die digitale informatie beveiligen tegen bijvoorbeeld hackers. Ook investeringen in digitale betalings- en factureringssystemen vallen eronder.
lees meer...
07-05-15 - Studeren en politiek: fiscus sponsort onder voorwaarden
Conform artikel 49 WIB92 zijn beroepskosten aftrekbaar in zoverre zij worden gemaakt met het oog op “belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden”. Dit criterium impliceert eenvoudigweg dat kosten een noodzakelijk verband moeten vertonen met de uitgeoefende beroepswerkzaamheid of daaraan eigen moeten zijn (Cass. 16 oktober 2009, Arr.Cass. 2009, afl. 10, 2384). Uitgaven van persoonlijke aard kunnen niet worden aangemerkt als beroepskosten (artikel 53, 1° WIB 92).
lees meer...
06-05-15 - Les revenus d'origine étrangère : À quelle sauce vont-ils être mangés ?
Lorsqu'un revenu d'origine étrangère recueilli par un résident belge est imposable dans l'État de la source conformément aux dispositions de la Convention préventive de double imposition, la Belgique doit en principe exempter ce revenu avec réserve de progressivité (art. 155 du C.I.R. 92).
lees meer...
05-05-15 - De nieuwe wet op de financieel planners
Een financieel planner heeft als kerntaak het adviseren van particulieren over de best mogelijke wijze om hun vermogen te structureren, in overeenstemming met de persoonlijke wensen, het vermogen, de inkomsten en doelstellingen van de betrokkene. Tot voor kort waren aan het voeren van de titel 'financieel planner' weinig tot geen verplichtingen verbonden. De sector kende ook een enorme groei.
lees meer...
04-05-15 - Een verklaring tot aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen van een nalatenschap bij een notaris naar keuze
Als erfgenaam heeft u bij het openvallen van een nalatenschap drie mogelijkheden; ten eerste kan u de nalatenschap simpelweg zuiver aanvaarden. Indien u zeker weet dat de overledene (zware) schulden heeft nagelaten, gaat u beter over tot het verwerpen van diens nalatenschap. In dat geval krijgt u niks uit de nalatenschap, maar dient u ook niet in te staan voor de betaling van de successierechten, noch van de schulden uit de nalatenschap.
lees meer...
27-04-15 - Aangifteformulier personenbelasting telt ruim 40 codes meer
Zoals omzeggens elk jaar is ook voor aanslagjaar 2015 het aanslagformulier langer geworden. Er is een vak bijgekomen, ook al is dat geen gevolg van de regionalisering van de woningfiscaliteit, zoals velen verwacht hadden. Wel is het door de zesde staatshervorming nu nodig om in het vak van de woonkredieten een onderscheid te maken tussen de eigen en de niet-eigen woning. En o.m. ook de VVPRbis-aandelen vereisen een reeks extra codes. We overlopen hieronder kort de wijzigingen ten opzichte van het formulier van vorig jaar.
lees meer...
26-04-15 - Mag fiscus vragen om stukken op te sturen?
Als de fiscus stukken wil inzien, moet hij daarvoor tot bij de belastingplichtige komen. Hij mag de belastingplichtige dus niet onder druk zetten om een kopie op te sturen. Het Hof van Cassatie past de wet letterlijk toe maar zegt er niet bij wat de gevolgen zijn als de fiscus op dergelijke manier onwettig handelt...
lees meer...
21-04-15 - Taxman targets taxpayers
This year, once again, the tax authorities have listed the taxpayers they will target. They like to compare it to announced speed traps. They hope that if you know you are targeted, you will be more careful when completing your tax return for last year. When do you need to pay attention?
lees meer...
06-04-15 - Uw buitenlands vermogen in het vizier!
Van gegevensuitwisseling tot de 'kaaimantaks' en een mogelijkheid tot spontane 'rechtzetting'
lees meer...
03-04-15 - Government Announces New Tax Measures
Following its budget review, the Belgian government said March 30 that it will implement several tax measures, including an extension of the transitional regime for liquidation gains, a 1.69 percent withholding tax on dividends paid to qualifying parent companies in European Economic Area member states, and incentives for start-up companies.
lees meer...
30-03-15 - Fiscus geeft toe over BTW-aftrek catering en kosten van onthaal
De fiscus legt zich neer bij de positieve rechtspraak van het Hof van Cassatie over de BTW-aftrek voor kosten van onthaal en kosten voor eten en drank tijdens evenementen. Als die kosten een hoofdzakelijk publicitair doel hebben, is het wettelijke aftrekverbod niet van toepassing.
lees meer...
24-03-15 - Wettelijke reserve is geen beletsel voor liquidatiereserve
Het nieuwe systeem van de liquidatiereserve biedt voor KMO's niet alleen een mogelijkheid om te ontsnappen aan een liquidatieheffing maar ook om, als men vijf jaar geduld kan oefenen, een gewoon dividend uit te keren aan een gunsttarief (zie ons artikel “Liquidatiereserve om liquidatieheffing te vermijden”).
lees meer...
23-03-15 - Fiscaal misbruik in successieplanning: toch 'witte lijst' in Vlaanderen
De Vlaamse minister van Financiën neemt de ongerustheid weg die ontstaan was na de recente omzendbrief over fiscaal misbruik. Het ontbreken van een “witte lijst” met onverdachte handelingen wijst niet op een koersverandering van de administratie.
lees meer...
19-03-15 - Fiscale cijfers voor 2015
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.
lees meer...
24-02-15 - Tax Authorities audit application of tax treaties
In recent months, the Belgian Tax Authorities have been sending letters to all taxpayers who claimed treaty relief in their tax returns.
lees meer...
23-02-15 - Fiscus moet bemiddelingsdienst kans geven
De fiscale bemiddelaar probeert de standpunten van fiscus en belastingplichtige dichter bij mekaar te brengen, in de hoop dat op die manier een einde kan komen aan een geschil en dat de zaak niet voor de rechtbank hoeft te komen. Het inschakelen van de bemiddelaar kan echter alleen maar tijdens een welbepaalde fase van het geschil. Het is alleen mogelijk na het indienen van een verzoek tot ambtshalve ontheffing en na het indienen van een bezwaarschrift.
lees meer...
20-02-15 - Bezwaar via e-mail mag ... in principe
Het Hof van Cassatie heeft vorig jaar geoordeeld dat een bezwaarschrift niet noodzakelijk ondertekend moet zijn, als het voldoende duidelijk is dat het afkomstig is van de bezwaarindiener (arrest van 5 juni 2014). Die zaak betrof een klassiek bezwaar op papier. De belastingplichtige was blijkbaar gewoon vergeten zijn handtekening te zetten. Maar het arrest heeft nog een andere toepassing. Het oordeel van Cassatie impliceert namelijk ook dat een bezwaar via fax of e-mail (waar immers geen originele handtekening onder staat) mogelijk moet zijn.
lees meer...
19-02-15 - Geen witte kassa bij minder dan vijf dagen horeca-activiteit per jaar
Tegen 28 februari moeten horecazaken zich registreren als ze een zogenaamde witte kassa (GKS of geregistreerd kassasysteem) moeten gebruiken. Registreren kan op de website van Financiën onder e-services.
lees meer...
11-02-15 - Constitutional Court cancels Tax on conversion of bearer shares
In October 2014, we reported on a decision of the Court of Justice of the European Union (9 October 2014, C-299/13, Isabelle Gielen v Ministerraad) in which the court had stated that the Belgian tax on the conversion of bearer shares into registered or dematerialised form was precluded by Article 5(2) of Directive 2008/7/EC of 12 February 2008 concerning indirect taxes on the raising of capital. Moreover, the Court could not find a justification for such tax cannot in Article 6 of the Directive.
lees meer...
09-02-15 - “Commerciële geste” is aftrekbare beroepskost
Als men zijn goede wil toont tegenover een klant en een commerciële regeling treft, dan zijn de betreffende kosten aftrekbaar. Het gaat erom de klanten aan zich te binden en de reputatie van de firma veilig te stellen, vindt de Rulingcommissie.
lees meer...
06-02-15 - Misbruik in successieplanning: Vlaanderen is strenger dan federaal
Omdat het Vlaams Gewest bevoegd is voor successierechten en schenkingsrechten, heeft het een eigen versie gepubliceerd van de circulaire over de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling inzake successie- en registratierechten. De “federale” versie van die circulaire bevat een witte en een zwarte lijst van handelingen die zeker niet respectievelijk zeker wel misbruik uitmaken. Op enkele fundamentele punten wijkt de nieuwe “Vlaamse” versie daar nu van af.
lees meer...
26-01-15 - Tax shelter in nieuw kleedje sinds 1 januari 2015
De tax shelter - een belastingmaatregel ten voordele van films en TV-reeksen - wordt in een nieuw kleedje gestoken. De nieuwe wetgeving is al een tijdje geleden gepubliceerd (Wet van 12 mei 2014, Staatsblad van 27 mei 2014), maar is pas op 1 januari 2015 in werking getreden omdat het nog wachten was op de formele instemming van Europa.
lees meer...
23-01-15 - Aanslag geheime commissielonen: zwarte lonen zijn niet meer aftrekbaar
Naar aanleiding van de hervorming van de aanslag geheime commissielonen werd vooral gesproken van de drastische verlaging van het tarief, de plicht om de genieter te identificeren, en de inhoud van het begrip “verdoken meerwinsten” (zie ons artikel “Aanslag geheime commissielonen ingrijpend hervormd”). Maar tijdens de verdere bespreking van het wetsontwerp heeft de minister daar nog iets aan toegevoegd dat eigenlijk ook een fundamentele nieuwigheid inhoudt.
lees meer...
22-01-15 - Wat verandert er voor ondernemingen op 1 januari 2015?
Traditiegetrouw brengt het nieuwe jaar ook heel wat nieuwigheden op fiscaal gebied. Zeker voor ondernemingen is er heel wat te melden, zoals het nieuwe stelsel van de liquidatiereserve en een volledig hervormde aanslag geheime commissielonen. Voor de nieuwigheden voor particulieren verwijzen we naar ons artikel “Wat is er nieuw op 1 januari 2015 voor particulieren?”.
lees meer...
14-01-15 - Bedrijfswagens worden iets duurder in 2015
De formule voor de berekening van het belastbare “voordeel van alle aard” voor het gebruik van een bedrijfswagen wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark. Doordat die gemiddelde uitstoot iets gedaald is, stijgt - bij een gegeven uitstoot - het belastbare voordeel.
lees meer...
13-01-15 - Fiscaliteit pensioensparen aangepast: lager tarief maar vervroegde inning
De regering wil het pensioensparen aanmoedigen door de belasting op uitgekeerde pensioenkapitalen te verlagen. Het tarief van de “taks op het langetermijnsparen”, de zogenaamde anticipatieve heffing, wordt vanaf 1 januari 2015 teruggebracht van 10% tot 8%. Die taks is een speciale heffing die ingehouden wordt als de spaarder 60 jaar wordt.
lees meer...
12-01-15 - Wat is er nieuw op 1 januari 2015 voor particulieren?
Traditiegetrouw brengt het nieuwe jaar ook heel wat nieuws inzake belastingen. Daaronder een heuse belastingverlaging in de vorm van een hoger beroepskostenforfait voor werknemers. Maar wie leent voor een eigen woning, krijgt een lagere woonbonus dan voorheen. Het kostenplaatje van een scheiding zal dan weer minder zwaar zijn.
lees meer...
08-01-15 - Hof van Cassatie (13 november 2014, F.13.0118.F) bevestigt de 'bezoldigingstheorie', m.n. dat kosten met betrekking tot verstrekte voordelen van alle aard (vb. gratis villa aan bedrijfsleider) wel degelijk fiscaal aftrekbaar zijn
Personeelskosten zijn principieel fiscaal aftrekbaar - Tot vóór enkele jaren maakte de fiscus weinig problemen omtrent de aftrekbaarheid van de kosten van (bijv.) een woning die gratis ter beschikking werd gesteld van de bedrijfsleider van de vennootschap. Overigens niet meer dan normaal, want het gaat zonder twijfel om fiscaal aftrekbare 'bezoldigingen van personeelsleden' (cf. art. 52, 3° WIB 92), ongeacht of deze 'in geld' werden betaald of niet.
lees meer...
16-12-14 - UPDATE: VENNOOTSCHAPPEN BESTUURDERS
In ons bericht van 24 november: “Vennootschappen - Bestuurders en BTW - Plicht: einde van het keuzestelsel” meldden we dat de keuzestelsel voor rechtspersonen-bestuurder opgeheven werd met ingang van 1 januari 2015. De BTW administratie heeft deze beslissing met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2016.
lees meer...
08-12-14 - Aanslag geheime commissielonen ingrijpend hervormd
Niet alleen daalt het tarief van de aanslag geheime commissielonen spectaculair van 309 tot 103 of zelfs 51,5%, het wordt ook gemakkelijker om de aanslag te vermijden, namelijk door de verkrijger van de vergoeding of het voordeel bekend te maken. De nieuwe regels zijn ook van toepassing op alle hangende geschillen.
lees meer...
05-12-14 - Liquidatiereserve om liquidatieheffing te vermijden
Winsten die opgenomen worden in een zogenaamde liquidatiereserve in ruil voor een heffing van 10%, kunnen nadien zonder belasting of aan een gunsttarief uitgekeerd worden - niet alleen bij een liquidatie. Op die manier wordt, in aangepaste vorm, het regime bestendigd dat de vorige regering tijdelijk in het leven geroepen had om de drastische verhoging van de liquidatieheffing verteerbaar te maken.
lees meer...
24-11-14 - Vennootschappen - bestuurders en btw - plicht: einde van het keuzestelsel
In principe zijn rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap btw-plichtig en dienen zij hun handelingen aan btw te onderwerpen. Er bestond echter sinds 1994 een administratieve toegeving: de rechtspersonen - bestuurders dienden zich niet te registreren voor btw-doeleinden en bijgevolg ook hun handelingen niet aan btw te onderwerpen.
lees meer...
17-11-14 - Alle buitenlandse vermogens worden binnenkort automatisch zichtbaar voor de fiscus, en met een 'doorkijkbelasting' wenst men de gestructureerde vermogens bij wetsfictie belastbaar te stellen
Buitenlandse vermogens, al dan niet ondergebracht in een structuur (Trust, Stiftung, Anstalt, ...), zullen wellicht zeer binnenkort automatisch gekend zijn door de (Belgische) fiscus. Internationale (fiscale) gegevensuitwisseling bevindt zich immers de laatste jaren in een ware stroomversnelling: de (in 2013 aangepaste) Spaarrichtlijn 2003/48, de Europese Bijstandsrichtlijn 2011/16/EU en nog recenter de Common Reporting Standard (“CRS”), zeg maar een soort mondiale FATCA.
lees meer...
10-11-14 - Vlaamse regering maakt eind aan “miserietaks”
Twee jaar geleden is het zogenaamde verdelingsrecht in Vlaanderen verhoogd van 1 tot 2,5%. Vooral bij een echtscheiding werd het als schrijnend ervaren dat de ex-partners die hogere belasting zouden moeten betalen op bijvoorbeeld de verdeling van de gezinswoning. Daarom maakt de nieuwe Vlaamse regering de tariefverhoging nu ongedaan, maar alleen in geval van een echtscheiding. Voor andere uitonverdeeldheidtredingen blijft het tarief op 2,5%.
lees meer...
07-11-14 - Woonbonus ingeperkt vanaf 2015
In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering stond al dat de belastingvermindering voor de bouw of de aankoop van een eigen woning vanaf volgend jaar minder groot zou zijn. Dat plan is ondertussen omgezet in een concrete wettekst. Voor bestaande leningen verandert er niets, behalve dan dat er geen indexering meer zal gebeuren voor zowel bestaande als nieuwe leningen.
lees meer...
06-11-14 - Verlaagd tarief voor schenking bouwgronden blijft
Voor de schenking van een bouwgrond wordt in het Vlaams Gewest een verlaagd registratierecht aangerekend. De verlaging was in principe een tijdelijke maatregel en liep normaal gezien eind 2014 af. Maar in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering was al afgesproken dat de maatregel verlengd zou worden. Dat is nu omgezet in wetteksten. Officieel blijft het verlaagde tarief nu van kracht tot eind 2019.
lees meer...
05-11-14 - Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging verdwijnt in Vlaanderen
Tot nu toe bestaat er een belastingvermindering voor uitgaven om een privéwoning te beveiligen tegen inbraak of brand. De vermindering wordt verleend voor maximaal 760 euro.
lees meer...
03-11-14 - Mass signing of automatic exchange agreement
On 29 October 2014, all OECD member states and G20 countries endorsed the new OECD/G20 standard on automatic exchange of tax information at the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in Berlin.
lees meer...
30-10-14 - Tax on conversion of bearer shares is contrary to EU law
By act of 14 December 2005, Parliament introduced legislation to gradually abolish bearer securities starting in 2008. The law obliged Belgian companies to issue registered shares or bonds (recorded in the company's share register) or into dematerialised shares or bonds (registered in a securities account with a financial institution).
lees meer...
20-10-14 - Regeerakkoord zet liquidatiebonus uit de wind en belooft meer billijkheid bij controles
Het federale regeerakkoord van 9 oktober 2014 bevat een lange lijst met fiscale maatregelen die de komende vijf jaar uitgevoerd zullen worden, vele al vanaf volgende jaar. De opvallendste maatregel betreft het fiscale regime van liquidaties. De verhoging van de liquidatieheffing van 10 tot 25% wordt niet teruggedraaid maar de zogenaamde overgangsregeling waarmee men aan die verhoging kon ontsnappen, zou eigenlijk permanent worden.
lees meer...
17-10-14 - Minder kans om fiscale voordelen voor gezinstoestand te verliezen bij salary split
Als een fiscaal voordeel met betrekking tot de persoonlijke of gezinssituatie niet volledig in rekening gebracht kan worden omdat de betrokkene vrijgestelde buitenlandse inkomsten heeft, staat de fiscus ter compensatie een bijkomende belastingvermindering toe. Althans in bepaalde gevallen. Het toepassingsgebied van de regeling wordt nu uitgebreid na een veroordeling van het Belgische regime door het Hof van Justitie.
lees meer...
16-10-14 - “Monsterboete” loopt op haar laatste benen
Het nieuwe federale regeerakkoord bevat ook een opmerkelijke versoepeling van de aanslag geheime commissielonen. De aanslag zou teruggebracht worden van 300% tot 50 à 100% en losgekoppeld worden van de verplichting om fiches op te maken. De fel gecontesteerde “monsterboete” loopt in haar huidige vorm dus op haar laatste benen, al blijft het prijskaartje nog altijd onwaarschijnlijk hoog.
lees meer...
15-10-14 - The new tax measures of the Swedish Coalition
On 11 October 2014, the new federal government led by Prime Minister Charles Michel was sworn in by King Filip. The new government wants to be a government of recovery, balancing the budget with €8 billion in cuts and €2 billion in new taxes.
lees meer...
14-10-14 - VAT Mini One Stop Shop for digital services
On 1 January 2015, the rules relating to VAT on digital services provided to EU consumers are turned upside down.
lees meer...
09-10-14 - Federaal regeerakkoord 8 oktober 2014
In bijlage een weergave van het federale regeerakkoord. Specifieke fiscale maatregelen (althans de grote lijnen) kunnen worden teruggevonden vanaf blz. 58 tot 66.
lees meer...
29-09-14 - Gunsttarief voor KMO-dividenden is niet ongrondwettelijk
Het Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in het gunsttarief van 15% of 20% voor dividenden die te maken hebben met kapitaalinbrengen in kleine ondernemingen vanaf 1 juli 2013. Er is dus geen reden om de gunstmaatregel uit te breiden tot inbrengen van vóór die datum, of tot inbrengen in natura, of tot overnemers van bestaande aandelen. Twee vernietigingsberoepen die ingediend waren tegen de maatregel, worden verworpen.
lees meer...
27-09-14 - (Fiscale) regularisatie vernietigd maar zonder gevolgen voor de praktijk
De laatste regularisatieronde, die liep van 15 juli 2013 tot 31 december 2013, blijkt ongrondwettelijk te zijn. De (federale) regeling was immers ook van toepassing op registratie- en successierechten, maar die belastingen zijn een bevoegdheid van de gewesten. De federale regering mocht dus niet zomaar een maatregel invoeren die erop neerkomt dat de betrokkenen die belastingen niet meer hoeven te betalen (zelfs in ruil voor een boete).
lees meer...
26-09-14 - Toch BTW in relatie tussen hoofdhuis en bijhuis
Als een hoofdhuis een dienst verricht voor een bijhuis (vaste inrichting), dan is op die handeling geen BTW verschuldigd. Dat is logisch omdat een bijhuis geen afzonderlijke rechtspersoon vormt. Juridisch is er dus geen handeling tussen twee aparte entiteiten en dus ook geen BTW.
lees meer...
25-09-14 - Betalingen aan niet-ingezetenen: wanneer bedrijfsvoorheffing inhouden?
De nieuwe vangnetbepaling is zo ruim geformuleerd dat letterlijk iedere betaling aan een persoon in een land zonder verdrag, onderworpen dreigde te worden aan 16,5% belasting. Uit een bericht in het Staatsblad blijkt nu dat de soep niet zo heet geheten wordt als ze opgediend wordt. Voor kleine betalingen hoeft in elk geval geen voorheffing ingehouden te worden. En meer in het algemeen blijkt de nieuwe bepaling alleen van toepassing te zijn op leveringen van diensten.
lees meer...
18-09-14 - Werkdocument voor studenten Inning en invordering
17-09-14 - Werkdocument voor studenten Inleiding tot het belastingrecht
10-09-14 - De fiscus controleert massaal buitenlandse beroepsinkomsten
De fiscus heeft op grote schaal vragen om inlichtingen gezonden aan “Belgen” die in hun aangifte in de personenbelastingen melding hebben gemaakt van het feit dat zij buitenlandse beroepsinkomsten genieten. Op grond van een ingewikkeld samenspel van “internationale overeenkomsten” gesloten tussen twee landen enerzijds en de nationale wetgeving anderzijds, gaat het vaak om in België vrijgestelde inkomsten.
lees meer...
09-09-14 - Bewijsmiddelen: Cassatie laat vermoeden op vermoeden toe, so what?
Volgens het Hof van Cassatie is er geen principieel bezwaar tegen een opeenstapeling van vermoedens. Het Hof gaat daarmee regelrecht in tegen een principe dat jarenlang onbetwistbaar leek. De fiscus schijnt zo heel wat meer speelruimte te hebben om via een bewijsvoering door vermoedens bijvoorbeeld een niet-aangegeven inkomen vast te stellen of te ramen.
lees meer...
08-09-14 - Verkoop van vastgoed uit renovatieprojecten voortaan aan BTW - tarief van 21 %
Een beslissing van de BTW - administratie van 13 mei 2014 biedt verduidelijking over het toepasselijke BTW - tarief bij renovatieprojecten. Het verlaagde tarief van 6 % wordt hiermee uitgesloten bij gesplitste verkoopstructuren.
lees meer...
07-09-14 - Aftrek autokosten ten belope van voordeel van alle aard: fiscus neemt elke twijfel weg
Een circulaire bevestigt wat de minister vóór de vakantie al had laten weten in een persbericht: wat de aftrek van kosten voor een bedrijfswagen betreft, blijft alles bij het oude. Het antwoord op een parlementaire vraag dat daarover eind april slecht nieuws bracht, mogen we negeren.
lees meer...
05-09-14 - Betaalt de fiscus nu rechtsplegingsvergoeding of niet?
Volgens een onlangs gepubliceerde wet hoeft de fiscus, als hij een rechtszaak verliest, de advocatenkosten van de belastingplichtige niet terug te betalen. Maar voorlopig is die regel alleen theorie. Want de wet is nog niet in werking getreden. Bovendien krijgt het Grondwettelijk Hof binnenkort het laatste woord.
lees meer...
26-08-14 - BIG BROTHER IS WATCHING YOU VIA COMMON REPORTING STANDARD (
Voornamelijk financiële instellingen krijgen in toenemende mate te maken met wetgeving over het verstrekken van informatie en persoonsgegevens van hun klanten. Overheden willen in tijden van crisis op deze manier meer (in)zicht krijgen in gegevens van hun inwoners, voornamelijk om belastingontwijking/-ontduiking tegen te gaan.
lees meer...
20-08-14 - Minder risico op laattijdig bezwaar
Om te bepalen of een bezwaarschrift tijdig ingediend is, wordt voortaan uitgegaan van de poststempel, en niet meer van de datum waarop de fiscus het bezwaarschrift effectief ontvangt. Vertragingen bij de post kunnen dus niet meer de oorzaak zijn van een laattijdig bezwaar.
lees meer...
22-07-14 - BTW en opslagdiensten: de ene opslag is de andere niet
De BTW op een opslagdienst is normaal gezien te betalen waar de opslag gebeurt. Maar die regel geldt alleen als de klant een exclusief recht krijgt op de opslagruimte. En ook als de opslag deel uitmaakt van een ruimer geheel van diensten, is die regel niet van toepassing. Na Europees overleg maakt de Belgische fiscus een einde aan de onzekerheid die op dat punt al jaren heerst.
lees meer...
23-06-14 - Autokosten blijven volledig aftrekbaar ten belope van voordeel van alle aard
Even leek het erop dat bedrijven meer belasting zouden moeten betalen op firmawagens via een strengere toepassing van de aftrekbeperking voor autokosten. De minister kon het brandje nog net op tijd blussen, maar de vraag blijft of de discussie daarmee echt gesloten is...
lees meer...
16-06-14 - Steunzones met massaontslagen krijgen Fiscale stimulans
Voor gebieden waar grote collectieve ontslagen gevallen zijn, komt er binnenkort een specifieke fiscale steunmaatregel. Investeerders die zorgen voor nieuwe tewerkstelling in de omgeving, mogen 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor zichzelf houden.
lees meer...
15-06-14 - Aanslag geheime commissielonen: grondwettelijk hof heeft goed nieuws
De fiscale rechter heeft de bevoegdheid om de aanslag geheime commissielonen te verminderen of zelfs kwijt te schelden. Dat zegt het Grondwettelijk Hof in een arrest van 6 juni 2014.
lees meer...
14-06-14 - Aankoopbon voor werknemers om succes te vieren: niet belastbaar
Een bedrijf schenkt alle bedienden een aankoopbon ter waarde van 185 euro om een commerciële mijlpaal te vieren (het binnenhalen van de zoveelste klant). Volgens de Rulingcommissie is die waardebon niet belastbaar in hoofde van de werknemers omdat het een vrijgesteld sociaal voordeel betreft.
lees meer...
13-06-14 - Bedrijfswagen na ontslag: gewoon voordeel van alle aard
Een bedrijf dat een collectief ontslag doorvoert, staat de getroffen werknemers toe om hun bedrijfswagen nog enkele maanden te gebruiken na hun ontslag. Volgens de Rulingcommissie blijven in dat geval de gewone regels van toepassing voor de belasting van een bedrijfswagen.
lees meer...
27-05-14 - Belgium and USA sign FATCA
On 23 April 2014, Chargé d'Affaires a.i. Mark torella of the U.S. Embassy and the Belgian Minister of Finance Koen Geens signed a tax information exchange agreement that will not only implement FATCA but also improve international tax compliance.
lees meer...
21-05-14 - Successierechten bij de wettelijke terugkeer afgeschaft in Vlaanderen
Wanneer bloedverwanten in de opgaande lijn, zoals ouders of grootouders, een schenking doen aan een afstammeling, die nadien zou vooroverlijden zonder zelf kinderen na te laten, keren de geschonken goederen die nog in natura in de nalatenschap van de begiftigde aanwezig zijn, automatisch en krachtens de wet terug naar de schenkers.
lees meer...
21-05-14 - Vennootschap kan geen (fiscale) vrijwilligers inzetten
Vrijwilligers kunnen een belastingvrije onkostenvergoeding krijgen van 1.308,38 euro per jaar. Maar niet iedereen wordt door de fiscus als vrijwilliger aanvaard. In een nieuwe circulaire trekt de fiscus enkele duidelijke grenzen.
lees meer...
20-05-14 - Werkgever betaalt tablet of smartphone van werknemer terug: belastvrije vergoeding
Sommige werknemers mogen van hun werkgever zelf een tablet of smartphone kopen en krijgen dan een vergoeding voor het professionele gebruik van die toestellen. Die vergoeding is belastingvrij.
lees meer...
25-04-14 - De rol van de buitenlandse notaris bij successieplanning is nog niet uitgespeeld
Recentelijk bezorgde de fiscale administratie de gespecialiseerde estate planners, maar ook alle vooruitziende belastingplichtige geïnteresseerden, onnodig hartkloppingen.
lees meer...
22-04-14 - 'Ruling' over onderzoeksprojecten mogelijk
Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, moet een onderzoeksproject nu formeel goedgekeurd zijn door de dienst Wetenschapsbeleid. Wie twijfelt of aan alle voorwaarden voldaan is, kan een advies vragen.
lees meer...
18-04-14 - Aangifte personenblasting
Zoals we gewoon zijn van voorgaande jaren, brengen nieuwe fiscale gunstmaatregelen nieuwe codes met zich mee op het aangifteformulier. Dit jaar is dat het geval voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. Ook voor nieuwe belastingen op pensioenkapitalen en een nieuwe meldplicht zijn extra codes nodig.
lees meer...
07-04-14 - Fiscale cijfers voor 2014
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.
lees meer...
02-04-14 - Verplichte kennisgeving "Juridische Constructies" - De "Landen"-lijst
Zoals geweten heeft de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 in artikel 307 § 1 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB) de verplichting ingevoerd om in de jaarlijkse Aangifte in de Personenbelasting het bestaan te vermelden van “juridische constructies” waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenote of de kinderen van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft, hetzij een oprichter van de juridische constructie is, hetzij bij zijn weten op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel begunstigde is van dergelijke juridische constructies.
lees meer...
31-03-14 - Beginsel van boeking aan historische kost triomfeert
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) verwijdert haar geruchtmakende advies 126/17 van haar website. Ze reageert daarmee op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van eind vorig jaar. De fiscus gaat het nu veel moeilijker krijgen om belastingen te heffen in situaties waarin een activum gratis verkregen wordt of aan een prijs die ver onder de marktwaarde ligt.
lees meer...
28-03-14 - Gezinswoning Brussel vrijstelling successierechten
Vanaf 1 januari 2014 betaalt de langstlevende partner in Brussel geen successierechten meer op de gezinswoning. Brussel volgt daarmee het voorbeeld van Vlaanderen. Zo wordt de schrijnende situatie vermeden waarin iemand na het overlijden van zijn of haar partner het huis moet verkopen waarin hij of zij al jaren woont, alleen maar om de successierechten te kunnen betalen.
lees meer...
17-03-14 - Alle betalingen aan Luxemburg melden
Ook Luxemburg is nu officieel een belastingparadijs. Dat blijkt uit een nieuwe “zwarte lijst” die opgesteld is door de OESO. Die lijst heeft praktische gevolgen voor de aangifte in de vennootschapsbelasting. Alle betalingen aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon in een belastingparadijs moeten immers gemeld worden. Vanaf aanslagjaar 2015 is dat dus ook het geval voor Luxemburg.
lees meer...
05-03-14 - Payments to Luxembourg and Cyprus must be reported
Since 1 January 2010 Belgian companies and permanent establishments of foreign companies must report in their annual tax return all (direct and indirect) payments they have made to tax havens (art. 307 ITC 1992) for a total of €100,000 or more. If they are not reported, these payments are not tax deductible. When reported, such payment is only tax deductible if the taxpayer can justify that the payment was made in the context of an actual and genuine transaction with persons other than artificial tax avoidance schemes.
lees meer...
24-02-14 - Ruimere vrijstelling voor materieel en outillage in Vlaanderen
Installatie van nieuwe machines levert voortaan een dubbel belastingvoordeel op: een vrijstelling van onroerende voorheffing voor de nieuwe machines zelf, en voor hetzelfde bedrag een vrijstelling voor oudere machines die tot nu toe nog niet vrijgesteld waren.
lees meer...
21-02-14 - (Iets) hogere belasting voor bedrijfswagens in 2014
De daling van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s leidt tot een hoger voordeel van alle aard voor een firmawagen vanaf 1 januari 2014.
lees meer...
17-02-14 - Ook belastbaar voordeel als niet bedrijfsleider maar zijn vrouw auto krijgt van vennootschap?
Het komt wel eens voor dat een firma een auto ter beschikking stelt, niet aan haar werknemer of bedrijfsleider zelf maar aan een familielid of een “naaste” van die werknemer of bedrijfsleider. Is er dan nog sprake van een belastbaar voordeel van alle aard voor die bedrijfswagen? Nee, heeft het Hof van Cassatie onlangs geoordeeld, in een specifiek geval. De fiscus nuanceert echter.
lees meer...
13-02-14 - Vastklikken reserves en liquidatiebonus: wat gebeurt er tijdens sperperiode?
Wie gebruik gemaakt heeft van de legale mogelijkheid om te ontkomen aan de hogere belasting op liquidatieboni, moet een “sperperiode” van vier of acht jaar in acht nemen, waarin geen kapitaalvermindering doorgevoerd mag worden. De fiscus heeft nu toegelicht welke spelregels daarbij gelden.
lees meer...
05-02-14 - Foreign Tax Credit Rules are Unconstitutional
The Constitutional Court on 29 January held that the foreign tax credit rules are unconstitutional because the requirement to add an FTC to a company's taxable profits even if only part of the credit can be used discriminates against loss-making companies.
lees meer...
28-01-14 - Telewerk: vergoeding van 40 euro per maand is belastingvrij
Als een thuiswerker van zijn werkgever een vergoeding van ten hoogste 40 euro per maand krijgt omdat hij zijn privécomputer en -internet gebruikt voor het werk, beschouwt de fiscus dat zonder verdere bewijsstukken als een belastingvrije onkostenvergoeding.
lees meer...
27-01-14 - Wat is er op fiscaal gebied veranderd op 1 januari 2014?
Wat is er op fiscaal gebied veranderd op 1 januari 2014? Traditioneel treedt er op 1 januari een hele stroom fiscale nieuwigheden in werking. Dit jaar is dat niet anders. We brengen u een beknopt overzicht.
lees meer...
24-01-14 - Inheritance tax exemption for the family home in Brussels
17-01-14 - European Commission proposes to amend the Parent Subsidiary Directive
On 25 November 2013, the European Commission adopted a proposal for a directive amending the Parent Subsidiary Directive (Directive 2011/96/EU) to eliminate abuses of the directive such as hybrid loans and letterbox companies without substance.
lees meer...
09-01-14 - Recente trends in 'witwasland'
De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de zogenaamde Witwaspreventiewet (WWPW), heeft reeds zeer vele wetswijzigingen ondergaan sinds 1993.
lees meer...
17-12-13 - Opnieuw gewone investeringsaftrek voor KMO’s
Na een onderbreking van zeven jaar kunnen kleine vennootschappen vanaf 2014 opnieuw de “gewone” investeringsaftrek toepassen.
lees meer...
16-12-13 - Fiscus mag boeken en stukken meenemen voor controle
Als de fiscus de boekhouding van een belastingplichtige wil controleren, was hij tot nu toe verplicht om dat ter plaatse bij de belastingplichtige zelf te doen, toch volgens de letter van de wet. Voortaan zal het officieel toegelaten zijn
lees meer...
14-12-13 - Cassatie hakt knoop door over kleine vennootschap in zin van artikel 15, §1 W.Venn.
Een hele reeks fiscale voordelen worden alleen toegekend aan KMO’s. Zo bijvoorbeeld een gunstige afschrijvingsregeling in het jaar van aankoop of een met een half procent verhoogd tarief voor de notionele interestaftrek. Concreet gaat het om kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen.
lees meer...
06-12-13 - Nooit aanslag geheime commissielonen voor restaurantkosten
De aanslag geheime commissielonen is in geen enkel geval van toepassing op restaurantkosten, kondigt de fiscus aan
lees meer...
05-11-13 - Dienstreizen: hoogste bedrag wordt algemene norm voor onkostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2014 mogen werkgevers een hogere vergoeding voor verblijfskosten betalen aan personeelsleden die een dienstreis in het binnenland maken.
lees meer...
23-10-13 - Investeringsaftrek voor KMO’s terug van weggeweest
KMO’s hebben het acht jaar zonder gewone investeringsaftrek moeten stellen. Maar daar komt vanaf volgend jaar verandering in.
lees meer...
22-10-13 - Vastklikken reserves aan 10%: “onmiddellijke” inbreng niet al te letterlijk nemen
Na de uitkering van de belaste reserves moet men ze “onmiddellijk” opnemen in kapitaal. Dat is de voorwaarde om gebruik te kunnen maken van ...
lees meer...
08-10-13 - Geen belastbaar voordeel voor Porsche van vennootschap
Als een vennootschap aan de bedrijfsleider of aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, dan moet die laatste in principe belasting betalen op een zogenaamd voordeel van alle aard. Voor een dure auto als een Porsche 911 kan dat algauw oplopen
lees meer...
05-10-13 - Reis met het werk kan fiscale verrassingen inhouden
De rulingcommissie heeft in een paar concrete gevallen verduidelijkt wat de fiscale gevolgen zijn van een personeelsreis.
lees meer...
21-09-13 - BTW-aftrek auto’s: forfait van 35% voor iedereen
Uiteindelijk krijgen we toch een min of meer werkbare praktische invulling van de nieuwe regels voor de BTW-aftrek van gemengd gebruikte voertuigen. In de zoveelste nieuwe versie van de administratieve richtlijnen over dat onderwerp voert de fiscus nog enkele interessante versoepelingen door. Vooral voor lichte vrachtwagens is er interessant nieuws
lees meer...
18-09-13 - Jo Roseleth en Tom Vanraes co-auteurs van het boek “De aandelen. De meest gestelde praktijkvragen
Op 9 september 2013 verscheen bij Kluwer het boek “De aandelen. De meest gestelde praktijkvragen.“
lees meer...
12-09-13 - Fiscus heeft weet van alle bankrekeningen dankzij centraal aanspreekpunt
Twee jaar na de afschaffing van het bankgeheim in België wordt nu een belangrijk instrument in het leven geroepen waarmee de fiscus gemakkelijker gebruik kan maken van de nieuwe mogelijkheden om bankgegevens op te vragen.
lees meer...
04-09-13 - Verlaagde roerende voorheffing voor dividenden van KMOs
Kapitaal injecteren in een KMO wordt beloond met een verlaagde roerende voorheffing op de corresponderende dividenden. Vanaf 1 juli 2013 wordt het mogelijk om kapitaalverhogingen te doen die recht geven op het fiscale voordeel.
lees meer...
08-08-13 - Time to wind up your company ?
The withholding tax rate on the distribution of a liquidation dividend will go up from 10% to 25% on 1 October 2014
lees meer...
24-07-13 - Administratie publiceert een circulaire over de aanslag geheime commissielonen
Met de wet van 17 juni 2013 werd de bijzondere aanslag geheime commissielonen versoepeld.
lees meer...
10-07-13 - Offshore vermogensstructuren aangeven in de belastingaangifte
Via een amendement op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen wil de regering de verplichting invoeren om in de belastingaangifte uitdrukkelijk te verklaren of u een offshore vermogensstructuur hebt.
lees meer...
02-07-13 - Aanslag geheime commissielonen: wet versoepeld
De aanslag geheime commissielonen van 309% wordt vanaf aanslagjaar 2014 minder streng toegepast.
lees meer...
17-06-13 - Verlaagde roerende voorheffing voor dividenden van KMO’s
Kapitaal injecteren in een KMO wordt binnenkort beloond met een verlaagde roerende voorheffing op de corresponderende dividenden.
lees meer...
14-06-13 - Liquidatiebonus belast aan 25% … maar ontsnappen is mogelijk
Vanaf 1 oktober 2014 is het afgelopen met de voordelige behandeling van liquidatieboni. Het tarief van de roerende voorheffing stijgt dan van 10 tot 25%.
lees meer...
03-06-13 - Meeneembaarheid van registratierechten
Als een huis met BTW gekocht wordt, valt de grond niet meer onder de registratierechten. Dat dreigde de “meeneembaarheid” van de registratierechten in het gedrang te brengen en noopte dus tot een aanpassing van die Vlaamse regeling, mede onder druk van het Grondwettelijk Hof. De aangepaste regeling wordt nu becommentarieerd in een circulaire.
lees meer...
31-05-13 - Het advies van de Raad van State inzake de nieuwe regels in verband met de fiscale regularisatie
Het advies van de Raad van State inzake de nieuwe regels in verband met de fiscale regularisatie levert interessante lectuur op. In bijlage vindt u een kopie van dit advies.
lees meer...
22-05-13 - “Afgeschafte” belastingvermindering voor passiefhuizen blijft mogelijk voor wie al aan het bouwen was
In het kader van de besparingen heeft de regering onder meer de belastingvermindering voor passiefhuizen, lage energiewoningen en nulenergiewoningen afgeschaft met ingang van 2012. Er werd alleen een uitzondering gemaakt voor bouwers die vóór eind februari 2012 een certificaat konden voorleggen. Maar het Grondwettelijk Hof vindt dat ongrondwettelijk. Als de regering toch een overgangsmaatregel wou instellen, dan moest dat gebeuren op basis van de datum van het contract en niet op basis van de datum van het certificaat. Al wie een bouwcontract had vóór de publicatie van de afschaffingswet (30 december 2011), had het fiscale voordeel ingecalculeerd en moest er dus op kunnen vertrouwen dat hij het ook effectief zou krijgen.
lees meer...
16-05-13 - Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: gewijzigd standpunt blijkt nog niet definitief
De standpuntwijzigingen van de fiscus over de gesplitste aankoop met voorafgaande schenking beginnen een hoog soap-gehalte te krijgen. Eerst verdween die techniek van successieplanning van de zwarte lijst in de circulaire over de algemene antimisbruikbepaling.
lees meer...
18-04-13 - Employment contracts only in Dutch
Many multinational companies have got used to the strange rules we have in Belgium that dictate which language they must use for their employment contracts. When an American company welcomes an employee seconded from the States, it cannot assume it can present her with a local contract in English.
lees meer...
15-04-13 - Boekhouding in privélokaal: fiscus mag niet zomaar binnen
Zonder een machtiging van de politierechter mag de fiscus niet binnen in een privéwoning. Ook al wordt daar de bedrijfsboekhouding bewaard. En ook al geeft de belastingplichtige uitdrukkelijk toestemming. De fiscus mag dan ook geen aanslag vestigen op basis van de stukken die hij daar aantreft.
lees meer...
11-04-13 - Fiscus neemt vrije beroepen in vizier
Financiën stuurt gespecialiseerde controleambtenaren uit om nog dit jaar de boeken te controleren van dienstverlenende vennootschappen, waaronder die van duizenden vrije beroepen.
lees meer...
10-04-13 - Extra “ontsnappingsroute” voor toepassing monsterbelasting 309 %
Momenteel werkt de regering aan een voorontwerp van wet die de zogenaamde aanslag geheime commissielonen zal aanpassen. Het betreft hier dus een aanpassing van de “monsterbelasting” of bijzondere aanslag van 309 % (overeenkomstig artikel 219 WIB 92). Die is verschuldigd door een vennootschap wanneer die geen individuele fiches opmaakt voor vergoedingen of voordelen die zij toekent aan haar werknemers of bestuurders.
lees meer...
08-04-13 - Expat Financial Affairs
Two of our tax lawyers, Dirk De Groot and Marc Quaghebeur, have presented a workshop at the first edition of Expat Financial Affairs on 22 March 2013.
lees meer...
05-04-13 - De paaseitjes van de regering
Op goede vrijdag, 29 maart 2013, heeft de federale regering tot een akkoord gekomen over de nieuwe fiscale maatregelen die nodig waren binnen de begrotingscontrole voor 2013.
lees meer...
29-03-13 - Fiscus verzendt massaal vragen om inlichtingen over vruchtgebruik
Zoals aangekondigd, gaat de fiscus alle vruchtgebruik’constructies’ onder de loep nemen. Die campagne lijkt nu volop van start te gaan. Interessant is dat de fiscus daarbij niet in eerste instantie gebruik maakt van de antimisbruikbepaling maar vooral artikel 49 van het WIB 92 als wapen hanteert evenals van de voordeeltheorie. Daarbij houdt de fiscus er enkele opmerkelijke interpretaties op na van de aftrekvoorwaarden. Hieronder overlopen we systematisch de vragenlijst die de fiscus daarbij hanteert. Men kan alvast beginnen met zich goed te documenteren…
lees meer...
27-03-13 - Bedrijfswagens worden niet zwaarder belast in 2013
De formule voor de berekening van het belastbare “voordeel van alle aard” voor het gebruik van een bedrijfswagen wordt niet verstrengd in 2013. Voor auto's met dieselmotor verandert er niets. In principe wordt de formule jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark. Maar doordat er geen evolutie blijkt te zijn, is er ook geen reden om de formule aan te passen.
lees meer...
18-03-13 - Vruchtgebruik op een privaat gebruikte woning
Het is al langer bekend dat de fiscus de aftrek van kosten in verband met ‘woningen’ viseert. Niet zelden gaat het dan om een woning die een vennootschap heeft aangekocht (bv. in het kader van een vruchtgebruikovereenkomst met haar bedrijfsleider) en die zij zelf maar voor een (beperkt) gedeelte gebruikt en voor de rest ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider voor privégebruik. Zeker als die vennootschap uitsluitend doktersactiviteiten heeft, rijst de vraag naar overeenstemming van deze aankoop met het (statutaire) doel. Reden voor de fiscus om in toepassing van artikel 49 WIB92 de kosten te
lees meer...
14-03-13 - Fiscale cijfers voor 2013
Aan het begin van een nieuw jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.
lees meer...
10-03-13 - Expat Financial Affairs
De Broeck Van Laere & Partners invites you to Expat Financial Affairs on 22 March 2013 at the Sheraton Hotel Brussels.
lees meer...
27-02-13 - Toch geen minimumbelasting bij abnormaal voordeel
Een vennootschap die verlies maakt, moet soms toch belastingen betalen. Met name als ze een abnormaal of goedgunstig voordeel ontvangen heeft van een verbonden vennootschap. De fiscus ziet dat als een logische toepassing van artikel 207, 2e lid WIB 1992.
lees meer...
25-02-13 - Europese kartelboetes zijn definitief niet aftrekbaar
“Geldboeten” vormen geen aftrekbare beroepskosten. Dat staat duidelijk in artikel 53, 6° WIB 1992. Toch wordt er al jaren gediscussieerd over de juiste draagwijdte van die bepaling.
lees meer...
21-02-13 - Minnelijke schikking en opheffing bankgeheim zijn volgens het grondwettelijk hof niet ongrondwettelijk
Het Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken over de beroepen tot vernietiging van de verruimde minnelijke schikking (art. 216bis Sv.) en van de versoepeling van het fiscale bankgeheim. Alle beroepen worden afgewezen (GwH 14 februari 2013, 6/2013).
lees meer...
19-02-13 - Niet-inwoners zullen vaker effectief belast worden
30-01-13 - Leasing auto in buitenland: geen ontsnappen meer aan Belgische BTW
Op 1 januari 2013 zijn nieuwe regels in werking getreden voor het bepalen van de “plaats van de dienst” voor de langetermijnverhuur van vervoermiddelen. Praktisch gesproken komt het erop neer dat er voortaan altijd Belgische BTW betaald moet worden op het leasen van een auto bij een buitenlandse leasingfirma.
lees meer...
28-01-13 - BTW-aftrek voor auto’s: eindelijk de nieuwe regels
De fiscus heeft eindelijk bekend gemaakt op welke manier de nieuwe regeling over de BTW-aftrek voor gemengd gebruikte auto's in de praktijk toegepast mag worden. Interessant is dat ook een volledig forfaitaire methode toegelaten wordt. Daardoor is het niet nodig het exacte aandeel van het beroepsgebruik vast te stellen, zodat heel wat administratieve last vermeden kan worden.
lees meer...
25-01-13 - BTW tarieven in Europa
De Europese Commissie publiceert de BTW tarieven per lidstaat
lees meer...
25-01-13 - Erfrecht kan niet omzeild worden met een levensverzekering
De wet van 10 december 2012 wijzigt artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om de inkorting of inbreng mogelijk te maken van het kapitaal dat uitbetaald wordt door de verzekeringsmaatschappij aan de begunstigde van een verzekeringspolis.
lees meer...
23-01-13 - Nieuw : generation skipping in België
De wet van 10 december 2012 is een eerste stap in de modernisering van het erfrecht die door de minister van Justitie aangekondigd werd. Ze maakt voor het eerst een vrijwillige generatiesprong in het erfrecht mogelijk.
lees meer...
21-01-13 - Het Protocol tussen België en het Verenigd Koninkrijk is in werking getreden
Het Belgisch Ministerie van Financiën en zijn Britse tegenhanger, Her Majesty's Revenue & Customs, hebben aangekondigd dat het Protocol tot wijziging van het dubbelbelastingverdrag tussen België en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden is op 24 december 2012. Hierna volgt een tekst in het Engels die gepubliceerd wordt in Tax Notes International.
lees meer...
16-01-13 - Nieuwe regels voor de BTW aftrek van bedrijfswagens
Sinds 1 januari 2011, de regel is dat de aftrek door een BTW-betaler van de BTW op bedrijfswagens en andere activa die worden gebruikt door werknemers is beperkt tot de zakelijk gebruik, in tegenstelling tot het prive-gebruik door de werknemer. Maar die regel is moeilijk te gebruiken in de praktijk en werd geschorst vorig jaar. In een beslissing nr ET 119.650/3 van 11 december 2012, heeft de BTW-administratie verduidelijkt dat de BTW-plichtige een van de drie volgende methodes kan kiezen om het beroepsgebruik van bedrijfsmiddelen vast te stellen.
lees meer...
14-01-13 - België stelt voor kleine ondernemingen onder 25.000 € vrij te stellen
Om 14 november 2012 heeft de Europese Commissie meegedeeld dat België verzocht heeft om BTW-plichtigen met een jaaromzet onder 25.000 euro van BTW te mogen vrijstellen.
lees meer...
12-01-13 - Facturatie en opeisbaarheid van BTW: oude regels mogen nog jaar langer toegepast worden
Sinds 1 januari is de uitreiking van een factuur geen oorzaak meer van opeisbaarheid van de BTW. Dat heeft drastische gevolgen voor het moment waarop de BTW afgetrokken kan worden en voldaan moet worden. Wegens het gevaar op vergissingen en de noodzaak om boekhoudsoftware aan te passen, staat de fiscus nu uitstel toe. Tijdens een overgangsperiode van één jaar mogen nog de oude regels toegepast worden. Doet men dat niet, is het wel oppassen geblazen met voorschotfacturen.
lees meer...
10-01-13 - Wetgeving inzake Permanentie Fiscale Regularisatie nog steeds niet aangepast
Na de meest recente begrotingsonderhandelingen werd een akkoord bekomen om de bestaande permanente fiscale regularisatieprocedure (die haar oorsprong vindt in de programmawet van 27 december 2005) te wijzigen.
lees meer...
07-01-13 - De programmawet van 27 december 2012
De programmawet van 27 december 2012, goedgekeurd eind december 2012, verduidelijkt een eerste deel van de fiscale maatregelen aangekondigd door de federale regering in het kader van de begroting van 2013. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste maatregelen
lees meer...
02-01-13 - 2012, een overzicht van het fiscale jaar
Om het jaar goed te beginnen vindt u in bijlage onze bijdrage tot het fiscaal jaaroverzicht van Tax Notes International waarin we een kort overzicht geven van de fiscale maatregelen waarmee de regering ons vorig jaar verrast heeft.
lees meer...


Archief01-04-20 Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.....lees meer
 
01-04-20 Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.....lees meer
 
01-04-20 UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.....lees meer
 
23-03-20 Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren. ....lees meer