nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  

Coronavirus: fiscus verschaft extra zuurstof aan ondernemingen
 
Zoals bij vorige crisissen krijgen ondernemingen met betalingsmoeilijkheden wat extra ademruimte van de fiscus. Ze kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen om een afbetalingsplan te krijgen voor hun fiscale schulden.

Ondernemingen die in moeilijkheden komen als gevolg van de coronacrisis, kunnen nu steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Die steun bestaat concreet in uitstel voor allerlei betalingen aan de fiscus. Op die manier wordt vermeden dat fiscale verplichtingen de liquiditeitsproblemen van de betrokken bedrijven nog zouden vergroten.

Alle sectoren

Zowel zelfstandigen als vennootschappen komen in aanmerking, in eender welke sector. Het moet gaan om natuurlijke of rechtspersonen die een ondernemingsnummer (bij de KBO) hebben. De enige voorwaarde is dat ze daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, én het kunnen aantonen. Dat laatste kan op allerlei manieren. De fiscus geeft als voorbeelden een daling van de omzet, een aanzienlijke daling van het aantal bestellingen en/of reservaties, de gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen, enzovoort.

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die structurele betaalmoeilijkheden kennen. Dus wie al in moeilijkheden zat vóór het coronavirus toesloeg, komt niet in aanmerking voor de steun.

Bedrijfsvoorheffing, BTW, PB, RPB en VenB

Uitstel is mogelijk voor alle belangrijke fiscale betalingen: bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
Het uitstel neemt concreet de vorm aan van een afbetalingsplan.
De belastingplichtige mag zelf een voorstel doen voor een maandelijks te betalen bedrag. Het uitstel impliceert natuurlijk (en automatisch) ook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Tot 30 juni tijd voor aanvraag

De aanvraag voor de steun moet ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020.
De fiscus heeft daarvoor een speciaal aanvraagformulier op zijn website geplaatst (https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19).

De aanvraag moet gebeuren op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Het referte- of artikelnummer daarvan moet trouwens vermeld worden op het aanvraagformulier.

Bij Regionaal Invorderingscentrum

De fiscus vraagt ook om één aanvraag per schuld te doen. De aanvraag mag elektronisch of op papier ingediend worden. Er is maar één contactpunt voor de steunmaatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat bevoegd is voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijke persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). Het e-mailadres is ric.(naam provincie)@minfin.fed.be, met dien verstande dat er voor Brussel en Antwerpen twee centra zijn (brussel1, brussel2, antwerpen1 en antwerpen2) (zie voor de kantorengids van de fiscus: https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat).

Een logische beperking tot slot is dat geen afbetalingsplan toegestaan wordt voor belastingschulden die voortvloeien uit fiscale fraude. Dat laatste geldt begrijpelijkerwijze ook als het toegestane afbetalingsplan zelf niet wordt nageleefd. Tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie. Dan kan een aanpassing van het afbetalingsplan afgesproken worden. Ook wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie …), vervalt de steunmaatregel.

Ook RSZ en RSVZ

Een soortgelijke maatregel geldt voor de sociale bijdragen. Ondernemingen die economische gevolgen ondervinden van het COVID-19-virus, kunnen een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Het afbetalingsplan houdt in dat de betalingen gespreid worden over (maximaal) 24 maanden. Zie https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm.

Zelfstandigen die kampen met de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. Het uitstel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Concreet moet de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 dan betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021. Een aanvraag in die zin kan ingediend worden tot 15 juni 2020. Zie https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus.

Verwacht wordt dat nog andere maatregelen zullen volgen. Wellicht komt er bijvoorbeeld een belastingvrijstelling voor de hinderpremie die de Vlaamse regering toekent aan ondernemingen die moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis, net zoals voor de hinderpremie bij openbare werken. De premie bedraagt €4 000 (plus €160 per dag na 21 dagen) (https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona).

Tot slot: alle kantoren van de fiscus zijn gesloten voor het publiek.

Voor de volledigheid verwijzen we ook naar de algemene federale en Vlaamse websites met praktische informatie en adviezen: https://www.info-coronavirus.be/nl/ en https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19. Zie ook https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0. en 01-04-20 Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.....lire la suite
 
01-04-20 Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.....lire la suite
 
01-04-20 UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.....lire la suite
 
23-03-20 Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren. ....lire la suite