nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
Fiscale cijfers voor 2020
 
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.

Aanslagjaar 2021, inkomstenjaar 2020

De grote tabel met geïndexeerde bedragen is gepubliceerd in het Staatsblad van 13 februari 2020. Onderaan dit artikel geven we een uittreksel, met enkele van de relevantste cijfers.

Kadastrale inkomens

De indexeringscoëfficiënt van de kadastrale inkomens bedraagt 1,8492 voor inkomsten van 2020.
Die coëfficiënt moet ook gebruikt worden bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een woning

Bedrijfswagens

Het voordeel van alle aard m.b.t. een firmawagen gaat dit jaar een klein beetje omlaag, omdat de referentie-CO2-uitstoot in de berekeningsformule aangepast wordt aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van het wagenpark (zie ook ons artikel “Belasting op bedrijfswagen gaat (opnieuw) omlaag i.p.v. omhoog”). De referentie-uitstoot voor inkomstenjaar 2020 bedraagt 91 g/km voor auto’s met dieselmotor en 111 g/km voor auto’s met benzinemotor.

Notionele interestaftrek (aftrek voor risicokapitaal)

Voor aanslag jaar 2021 is nog geen officieel cijfer beschikbaar, maar we weten al dat het tarief negatief is. Dat wil zeggen dat de notionele interestaftrek in de praktijk niet van toepassing is voor grote vennootschappen. Voor kleine vennootschappen zou het tarief uitkomen op 0,408%.

Materieel en outillage

De onroerende voorheffing op materieel en outillage in het Vlaams Gewest bedraagt 2,59% voor inkomsten van 2020 (voor de onroerende voorheffing is dat ook het aanslagjaar). Omdat het gewest niet bevoegd is om de indexering van de kadastrale inkomens af te schaffen, wordt hetzelfde effect op een onrechtstreekse manier bereikt door elk jaar de aanslagvoet in de onroerende voorheffing te verminderen en zo de jaarlijkse federale indexering te compenseren.
Ter herinnering: het basistarief voor de onroerende voorheffing (waarop de correctie voor materieel en outillage toegepast wordt) is twee jaar geleden verhoogd van 2,5% tot 3,97%. Omdat tegelijk de provinciale en gemeentelijke opcentiemen evenredig gedaald zijn, is er per saldo echter niets veranderd.
De nominale stijging van het specifieke tarief voor materieel en outillage van 1,73% in 2017 tot 2,59% nu, houdt dus geen belastingverhoging in. Integendeel: door het neutraliseren van de indexering kennen we opnieuw een daling in reële termen.

Aanslagjaar 2020, inkomstenjaar 2019

Enkele andere pas gepubliceerde bedragen betreffen aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) en zijn dus al van belang voor de aangiften die binnen een paar maanden ingediend moeten worden.

Motorbrandstofprijs

Als het te moeilijk is om alle bewijsstukken bij te houden waaruit blijkt wat men effectief uitgegeven heeft aan brandstof voor zijn auto, aanvaardt de fiscus dat de kosten berekend worden aan de hand van de gemiddelde officiële brandstofprijs. De fiscus heeft voor 2019 de volgende gemiddelde prijzen meegedeeld (incl. BTW):
- diesel: 1,5215 euro
- benzine 95 oct: 1,4733 euro (E10)
- benzine 98 oct: 1,5401 euro (E10)
- LPG: 0,5101 euro

Rekening-courant

De fiscus publiceert elk jaar de referentierentevoeten waarmee het belastbare voordeel van alle aard van een goedkope of gratis lening berekend wordt. Vooral de “niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd” zijn belangrijk omdat de referentierentevoet daarvan bepaalt hoe een voorschot in rekening-courant belast wordt. De referentierentevoet in kwestie bedraagt 8,78% voor voorschotten waarover men in 2019 heeft beschikt.

Notionele interestaftrek (aftrek voor risicokapitaal)

Het tarief voor de notionele interestaftrek is opnieuw gedaald. Het bedraagt 0,726% voor aanslagjaar 2020. Voor kleine vennootschappen komt er nog een half percentpunt bij, zodat zij een tarief van 1,226% kunnen toepassen.

Tabel geïndexeerde bedragen (aanslagjaar 2021)

Enkele geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2021 (telkens in euro):

Vrijgesteld bedrag op een spaarboekje: 990
Vrijgesteld bedrag aan dividenden: 812 Minimumbedrag voordeel alle aard bedrijfswagen: 1360
Maximum van de inkomsten uit auteursrechten dat belast wordt als roerende inkomsten: 62090
Grensbedrag waarboven een inkomen uit de deeleconomie en uit bijklussen als beroepsinkomen wordt belast: 6340
Vrijgesteld gedeelte van de terugbetaling van kosten van woon-werkverkeer: 410
Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2968
Vrijgestelde fietsvergoeding (maximum per km) en forfaitaire aftrek fietskosten (per km): 0,24
Maximum van het beroepskostenforfait:
– werknemers (bezoldigingen) en zelfstandigen (winst): 4880
– bedrijfsleiders: 2580
– baten: 4290
Grensbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van een meewerkende echtgenoot: 14400

Aftrekbare gift (minimumbedrag): 40

Woonbonus (maximale aftrek):

• 2280 in Vlaanderen voor bestaande leningen

• 1520 in Vlaanderen voor leningen vanaf 1.1.2015 tot 31.12.2019 (niet meer voor nieuwe leningen vanaf 1.1.2020 – zie ons artikel “Wat is er nieuw op 1 januari voor particulieren?”)

• 2480 in Brussel (alleen nog voor bestaande leningen)

• 2290 in Wallonië (alleen nog voor bestaande leningen)

• 2390 voor woning die men niet meer zelf betrekt (“federale woonbonus”)
– verhoging indien enige woning: 760 in Vlaanderen en Wallonië, 830 in Brussel (800 voor woning die men niet meer zelf betrekt)

– verhoging indien drie kinderen ten laste: 80

Hoogste belastingschijf (50%-tarief op inkomen boven…): 41060

Maximumbedrag van de bestaansmiddelen die bepalen of iemand ten laste blijft: 3380

Loon van een jobstudent of student-ondernemer dat niet meetelt als bestaansmiddel: 2820

Pensioensparen (maximumbedrag): 990 (aan 30% vermindering) of 1270 (aan 25%)

Bedrijfsvoorheffing: grensbedrag voor maandelijkse doorstorting: 41390

Kosteloze verstrekking aan bedrijfsleider van:

- verwarming: 2060

- elektriciteit: 1030

01-04-20 Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.....lire la suite
 
01-04-20 Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.....lire la suite
 
01-04-20 UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.....lire la suite
 
23-03-20 Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren. ....lire la suite