nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs  
Franse dividenden: nog steeds dubbele belasting
 
Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu eens te meer voor op de vingers getikt door het Hof van Beroep te Antwerpen. Maar in de praktijk zal er daardoor helaas weinig veranderen.

Als een Franse vennootschap een dividend uitkeert aan een inwoner van België, betaalt die laatste daarop in de praktijk twee keer belasting. In Frankrijk wordt bronheffing ingehouden, en daarna rekent de Belgische fiscus op wat overblijft ook nog eens de gewone 30% Belgische roerende voorheffing aan. Nochtans hebben beide landen een overeenkomst (verkeerdelijk spreekt men in de wandelgangen van “dubbelbelastingverdragen”) afgesloten om dubbele belasting te vermijden. En dat verdrag regelt ook specifiek de situatie van dividenden (en interest) (artikel 19). Het schrijft voor dat de Belgische belasting verminderd moet worden met het zogenaamde FBB (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting).

Verdrag verwijst naar (afgeschaft) Belgisch FBB

Het verdrag voegt er wel aan toe dat dit moet gebeuren onder “de door de Belgische wetgeving vastgestelde voorwaarden”. En daar beginnen de problemen. Want het verdrag dateert al van 1964. En sindsdien is de Belgische FBB-regeling grondig aangepast. Met name is het voordeel afgeschaft voor particuliere beleggingen. Gezien de duidelijke verwijzing in het verdrag naar de interne Belgische wetgeving, ziet de Belgische fiscus geen reden meer om een FBB te verlenen aan particuliere beleggers.

Maar de tekst van het verdrag gaat nog verder. Het verdrag voegt er namelijk aan toe dat het FBB niet minder mag bedragen dan 15% van het nettodividend. De fiscus is er altijd van uit gegaan dat die regel zonder voorwerp geworden is door de afschaffing van het FBB in België. En dat dus ook de regel niet van toepassing is dat een verdrag primeert op nationale wetgeving.

Het Hof van Cassatie ziet dat echter anders. In een arrest van 16 juni 2017 oordeelde het Hof dat België in elk geval een FBB van 15% moet verrekenen, ook al bestaat het systeem niet meer in de interne wetgeving (zie ons artikel “Franse dividenden: Cassatie maakt einde aan dubbele belasting”).

Cassatie: toch FBB van 15%

Concreet zou dat betekenen dat een Belgische aandeelhouder van een Frans dividend netto 72,25 overhoudt (85 na Franse bronbelasting – (30% Belgische roerende voorheffing – 15% FBB)) i.p.v. 59,5 (85 – 30%). De Belgische roerende voorheffing zou dus bijna volledig geneutraliseerd worden door de verrekening van het FBB.

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft dat standpunt nu formeel bevestigd in een arrest van 17 december 2019. Op het eerste gezicht kan de fiscus nu niet anders meer dan toegeven. Bij een vorige gelegenheid is immers aangegeven dat de fiscus eerst nog de uitspraak van het Antwerpse Hof wou afwachten.

Maar de minister van Financiën laat nu toch weten dat de fiscus voorlopig niet bijdraait. Er is namelijk nog een tweede zaak hangende voor het Hof van Cassatie. En de fiscus wil eerst wachten op die tweede uitspraak van Cassatie vooraleer eventueel zijn standpunt bij te stellen. Bovendien onderhandelt België met Frankrijk over een herziening van het dubbelbelastingverdrag. Verwacht wordt dat de fiscus ook op die manier zal proberen zijn slag thuis te halen.

Bron: Parl. Vr. 21 van 27 augustus 2019 van Dhr. Verherstraeten,p. 22 17-02-20 Goed nieuws voor dieselhybrides
Hybride auto’s met een dieselmotor worden fiscaal niet gelijk gesteld met gewone dieselmodellen. Daardoor valt het aftrekpercentage algauw enkele percenten hoger uit.....read more
 
13-02-20 Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen
In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn van beroepsmatige activiteiten in de pure privévertrekken. Dat de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres van een privéwoning, volstaat als motivatie. De fiscus heeft dan meteen de toelating om niet alleen in de kantoorruimte maar ook in de woonkamer en de andere privévertrekken rond te snuffelen. Met een bordje “privé” op de deur hoeft hij dan geen rekening te houden.....read more
 
10-02-20 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt opnieuw ongelijk
In een tweede arrest over het herschreven artikel 344, §1 van het WIB 1992 komt het Hof van Beroep tot dezelfde conclusie als in zijn eerste arrest: de fiscus kan de algemene antimisbruikbepaling niet toepassen. Meer bepaald verschilt het Hof van mening met de fiscus over de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling in de situatie waarin het misbruik bestaat uit een samenhangend geheel van handelingen.....read more
 
10-02-20 Nieuwe regels voor BTW-herzieningen, niet alleen bij onroerende verhuur
Sinds 1 januari 2019 kan men ervoor kiezen om onroerende verhuur aan BTW te onderwerpen. Dat bracht tevens grote wijzigingen aan de BTW-herzieningsregels met zich mee. Maar op het uitvoeringsbesluit was het wachten tot midden 2019. En de uitvoerige circulaire over de nieuwe regels is pas nu verschenen. De fiscus heeft maar liefst 27 blz. nodig om de regeling uit de doeken te doen. We geven een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.....read more