nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
Vereffende vennootschap: fiscus kan nieuwe aanslag vestigen op naam van vereffenaar
 
Als de fiscus een aanslag vestigt op naam van een vereffende vennootschap, is die aanslag eigenlijk ongeldig. Tot nu toe had de fiscus weinig mogelijkheden om dat recht te zetten. Maar de wet is nu aangepast om de fiscus de kans te bieden alsnog een geldige aanslag te vestigen.

Een vennootschap die vereffend is, bestaat niet meer en dus kan er strikt genomen ook geen aanslag gevestigd worden op naam van een vereffende vennootschap. In feite moet de aanslag gevestigd worden op naam van de vereffenaar. Maar tot nu toe had de fiscus geen mogelijkheid om zijn fout recht te zetten als de inkohiering gebeurd was op naam van de vennootschap.
Dat laatste ligt nochtans voor de hand en was eigenlijk een courante praktijk.

Fiscus kan vormfout rechtzetten

In het algemeen hoeven de gevolgen van een nietige aanslag niet rampzalig te zijn voor de fiscus. Die heeft immers de mogelijkheid om vormfouten recht te zetten met een nieuwe aanslag of een zogenaamde subsidiaire aanslag op basis van dezelfde belastingelementen. Maar in de geschetste situatie loste dat niets op. Want een nieuwe of subsidiaire aanslag moet gevestigd worden “ten name van dezelfde belastingschuldige” (artikel 355 en 356 WIB 1992). Dat zou dan opnieuw de vennootschap moeten zijn, met opnieuw een nietige aanslag tot gevolg.

Om dat probleem op te lossen, is nu expliciet aan de wet toegevoegd dat de vereffenaar gelijk gesteld wordt met “dezelfde belastingschuldige” (artikel 357 WIB 1992). Als een aanslag op naam van “vennootschap X p/a vereffenaar Y” nietig verklaard wordt door de rechter, kan de fiscus voortaan dus dezelfde aanslag opnieuw inkohieren of aan de rechter voorleggen maar dan direct op naam van “vereffenaar Y”.

Een vordering tegen de vereffenaar persoonlijk ontstaat daardoor overigens niet. De vereffenaar treedt op in de plaats van de vereffende vennootschap. Men spreekt in dat verband van “het passieve voortbestaan van de vennootschap”. De vereffenaar wordt alleen aangesproken in zijn hoedanigheid van vereffenaar.

Geen vereffenaar: bestuurders

Wettelijk gezien blijft de vereffenaar vijf jaar na de sluiting van de vereffening het aanspreekpunt voor vorderingen tegen de vroegere vennootschap (artikel 2:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Als geen vereffenaars worden aangeduid, worden de bestuurders als vereffenaars van rechtswege beschouwd. In dat geval zal de nieuwe of subsidiaire aanslag op hun naam worden gevestigd.

De nieuwe regeling is in werking getreden op 25 mei 2019 (Wet van 2 mei 2019).

Bron: Circulaire 2019/C/122 betreffende de wijzigingen van artikel 357 WIB 92, 18 november 2019,26-01-20 “Cash for car”-systeem is ongrondwettelijk
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling van de mobiliteitsvergoeding, gemeenzaam gekend onder de benaming “cash for car”. De regeling bood werknemers met een bedrijfswagen de kans om afstand te doen van dat voordeel zonder een fiscaal nadeel te lijden. Maar het Grondwettelijk Hof struikelt over de discriminatie die ontstaat doordat de vergoeding fiscaal en sociaal veel gunstiger behandeld wordt dan een gewoon loon. Voorlopig mag het systeem echter blijven bestaan.....lees meer
 
20-01-20 Hervorming Vlaamse erfbelasting op komst
Successieplanning zal binnenkort wellicht anders georganiseerd worden. De Vlaamse regering kondigt namelijk drie ingrepen in de erfbelasting aan. Het systeem van het duolegaat wordt grondig hervormd. Daarnaast maakt de “vriendenerfenis” zijn opwachting. En het registreren van schenkingen wordt aangemoedigd door de kans te verhogen dat er later erfbelasting betaald moet worden op niet-geregistreerde schenkingen.....lees meer
 
14-01-20 Franse dividenden: nog steeds dubbele belasting
Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu eens te meer voor op de vingers getikt door het Hof van Beroep te Antwerpen. Maar in de praktijk zal er daardoor helaas weinig veranderen.....lees meer
 
07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....lees meer