nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs  
Vereffende vennootschap: fiscus kan nieuwe aanslag vestigen op naam van vereffenaar
 
Als de fiscus een aanslag vestigt op naam van een vereffende vennootschap, is die aanslag eigenlijk ongeldig. Tot nu toe had de fiscus weinig mogelijkheden om dat recht te zetten. Maar de wet is nu aangepast om de fiscus de kans te bieden alsnog een geldige aanslag te vestigen.

Een vennootschap die vereffend is, bestaat niet meer en dus kan er strikt genomen ook geen aanslag gevestigd worden op naam van een vereffende vennootschap. In feite moet de aanslag gevestigd worden op naam van de vereffenaar. Maar tot nu toe had de fiscus geen mogelijkheid om zijn fout recht te zetten als de inkohiering gebeurd was op naam van de vennootschap.
Dat laatste ligt nochtans voor de hand en was eigenlijk een courante praktijk.

Fiscus kan vormfout rechtzetten

In het algemeen hoeven de gevolgen van een nietige aanslag niet rampzalig te zijn voor de fiscus. Die heeft immers de mogelijkheid om vormfouten recht te zetten met een nieuwe aanslag of een zogenaamde subsidiaire aanslag op basis van dezelfde belastingelementen. Maar in de geschetste situatie loste dat niets op. Want een nieuwe of subsidiaire aanslag moet gevestigd worden “ten name van dezelfde belastingschuldige” (artikel 355 en 356 WIB 1992). Dat zou dan opnieuw de vennootschap moeten zijn, met opnieuw een nietige aanslag tot gevolg.

Om dat probleem op te lossen, is nu expliciet aan de wet toegevoegd dat de vereffenaar gelijk gesteld wordt met “dezelfde belastingschuldige” (artikel 357 WIB 1992). Als een aanslag op naam van “vennootschap X p/a vereffenaar Y” nietig verklaard wordt door de rechter, kan de fiscus voortaan dus dezelfde aanslag opnieuw inkohieren of aan de rechter voorleggen maar dan direct op naam van “vereffenaar Y”.

Een vordering tegen de vereffenaar persoonlijk ontstaat daardoor overigens niet. De vereffenaar treedt op in de plaats van de vereffende vennootschap. Men spreekt in dat verband van “het passieve voortbestaan van de vennootschap”. De vereffenaar wordt alleen aangesproken in zijn hoedanigheid van vereffenaar.

Geen vereffenaar: bestuurders

Wettelijk gezien blijft de vereffenaar vijf jaar na de sluiting van de vereffening het aanspreekpunt voor vorderingen tegen de vroegere vennootschap (artikel 2:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Als geen vereffenaars worden aangeduid, worden de bestuurders als vereffenaars van rechtswege beschouwd. In dat geval zal de nieuwe of subsidiaire aanslag op hun naam worden gevestigd.

De nieuwe regeling is in werking getreden op 25 mei 2019 (Wet van 2 mei 2019).

Bron: Circulaire 2019/C/122 betreffende de wijzigingen van artikel 357 WIB 92, 18 november 2019,07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....read more
 
06-01-20 Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?
Inzake autofiscaliteit brengt het nieuwe jaar weinig goed nieuws. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking. En die bevat verschillende maatregelen die de aftrek van autokosten (nog verder) beperken. Sommigen ontspringen wel de dans.....read more
 
02-12-19 Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.....read more
 
25-11-19 Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…....read more