nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
Hof van Cassatie (13 november 2014, F.13.0118.F) bevestigt de 'bezoldigingstheorie', m.n. dat kosten met betrekking tot verstrekte voordelen van alle aard (vb. gratis villa aan bedrijfsleider) wel degelijk fiscaal aftrekbaar zijn
 
Personeelskosten zijn principieel fiscaal aftrekbaar - Tot vóór enkele jaren maakte de fiscus weinig problemen omtrent de aftrekbaarheid van de kosten van (bijv.) een woning die gratis ter beschikking werd gesteld van de bedrijfsleider van de vennootschap. Overigens niet meer dan normaal, want het gaat zonder twijfel om fiscaal aftrekbare 'bezoldigingen van personeelsleden' (cf. art. 52, 3° WIB 92), ongeacht of deze 'in geld' werden betaald of niet. Het Hof van Cassatie formuleerde het begin de jaren '80 als volgt: "Overwegende dat een handelsvennootschap die een huur aangaat om een personeelslid een woning ter beschikking te stellen, zulks doet in het kader van haar beroepswerkzaamheid, ook al wordt in het gehuurde goed zelf geen beroepsactiviteit uitgeoefend" (Cass. 3 juni 1983, Arr. Cass. 1982-83, 1230).

Fiscus wijzigt aantal jaren geleden plots standpunt - Wellicht omwille van een aantal excessen (peperdure appartementen met frontaal zeezicht en achteraan zicht op één of andere golf, of andere jacuzzi-achtige investeringen), zijn de villavennootschappen evenwel meer en meer in het vizier van een aantal (fiscale) controlecentra gekomen, met systematische kostenverwerping in hoofde van de vennootschap tot gevolg (en dit niettegenstaande de sinds kort toch wel hoge taxatie in hoofde van de bedrijfsleiders als voordelen van alle aard). En met tijdelijke rechten (vruchtgebruik en co) maakt men zich bij dit alles niet bepaald sympathieker, zeker niet bij deze controlecentra die het op villavennootschappen hebben gemunt.

En wat zeggen de rechters ? De fiscale rechters oordelen verdeeld, en gaan vaak na of de bezoldiging “reële prestaties” vergoedt, daarbij bijna systematisch steunend op een (eerder bizar) cassatiearrest van 6 oktober 1964, dat stelt dat “Indien de uitgaven bijkomende bezoldigingen zouden zijn, (...) bewezen (moet) worden dat aan de voordelen reële prestaties beantwoorden” (Pas. I, 1965, 122).

Nogal wat belastingplichtigen schijnen voor de hoven/rechtbanken te sneuvelen omdat zij onvoldoende bewijs(stukken) van (bijkomende) reële prestaties kunnen aanbrengen, of erger, geen fiscale (loon)fiches hebben opgemaakt (niet onmiddellijk een bewijs van fiscaal consequent gedrag).

Tijdig wel doordachte overeenkomsten, verslagen, notulen en fiches opmaken is dus de boodschap. Daarbij goed wetende dat de fiscus niet tot een opportuniteitstoets mag overgaan (Cass. 28 mei 1963, Pas. 1963, 1040); discussies over hoeveel de bedrijfsleider nu mag verdienen, zijn uit den boze. Dat is zaak van zijn vennootschap, niet van de fiscus. Punt aan de lijn.

Sommige hoven/rechters schijnen de “bezoldigingstheorie” echter in hun arresten/vonnissen te negeren, en gaan enkel na of de vastgoedinvestering past in de normale én gebruikelijk (!) bedrijvigheid van de vennootschap. Een zeer betwistbare zienswijze, want dat zou elke vennootschap de kans ontnemen om 'te evolueren' in haar bedrijvigheden. Want al wat men nieuw zou proberen, zou niet gebruikelijk, en dus niet fiscaal aftrekbaar zijn...

En wat stelt Cassatie op 13 november 2014 ? Maar voormelde hoven/rechtbanken worden nu teruggefloten in een arrest van het Hof van Cassatie van 13 november 2014 (F.13.0118.F, juridat), waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat “les frais engagés par une société en vue d'allouer ou d'attribuer un avantage de toute nature à ses dirigeants en rémunération de l'exercice de leur activité en son sein constituent des frais professionnels déductibles sur la base de l'article 49”.

Dit cassatiearrest van 13 november 2014, dat grondig werd besproken en geanalyseerd door confrater Svjatoslav GNEDASJ in een aanbevelenswaardig artikel in Fiscale Actualiteit nr. 43 van 18 december 2014 (Kluwer), is schitterend nieuws voor de belastingplichtigen gevestigd in gebieden van controlecentra die ongenuanceerd elke villavennootschap viseren.

Wel merkt S. GNEDASJ terecht op dat het Hof van Cassatie in het arrest van 13 november 2014, zoals in een eerder arrest van 20 juni 2013 (F.12.0058.F), niet heeft gesteld dat artikel 49 WIB 92 buiten werking zou worden gesteld door artikel 52 of 195, § 1 WIB 92. Het Hof van Cassatie onderschrijft dus niet de stelling (die voornamelijk opgang maakte in de jaren '90) dat alle bestuurdersbezoldigingen automatisch aftrekbaar zouden moeten zijn op grond van artikel 195, § 1 WIB 92, zonder dat aan de voorwaarden van artikel 49 WIB 92 moet zijn voldaan.

Maar dat is o.i. absoluut geen probleem, vermits aan de voorwaarden van artikel 49 ev. WIB 92 vrij gemakkelijk kan worden voldaan, indien er systematische en consequente verslaggeving is, tijdig fiches worden opgemaakt, misschien gedetailleerde afrekeningen voor handen zijn, etc.  Men moet er alleen tijdig aan denken, wat wellicht bij velen een mentaliteitswijziging vergt.

En hoe moet het nu verder? Voor de lopende dossiers is het arrest van 13 november 2014 werkelijk een opsteker. Voor diegenen die reeds in een fiscaal contentieux zijn beland, is voormeld artikel van de hand van confrater GNEDASJ verplichte literatuur.

Voor wie anno 2015 nog vastgoed wil aanschaffen via de vennootschap, met het oog op gratis terbeschikkingstelling, kunnen wij enkel maar benadrukken dat zij niet mogen vergeten hun zakelijke beslissingen omtrent een (bijkomende) beloning van alle aard goed te berekenen, te onderbouwen, op schrift te zetten, ... zodat bij een eventuele latere controle de fiscus in een oogwenk het bezoldigingskarakter (voor de reële prestaties) kan vaststellen. Het is irrelevant (maar wel meegenomen) of de prestaties in de betrokken villa worden uitgevoerd, maar er moet - logischerwijs - toch een zeker bewijs van reële prestaties voorliggen, anders dreigt alsnog een kostenverwerping, zoals dat ook het geval was met het loon van een verkoopdirecteur terwijl hij elders zijn legerdienst vervulde en dus geen tijd kon besteden aan het bedrijf (Rb. Brussel 21 januari 1957).12-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....lees meer
 
12-11-19 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk
Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd die bepaling in 2012 herschreven. Bedoeling was om het toepassingsgebied te verruimen, zodat de fiscus er vaker gebruik van zou kunnen maken. Afgaand op de eerste vonnissen in eerste aanleg, leek die ambitie waargemaakt te worden. Maar nu voor het eerst een hof van beroep zich uitspreekt, blijkt de fiscus minder reden tot juichen te hebben.....lees meer
 
05-11-19 Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.....lees meer
 
02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geďdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geďdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....lees meer
 
website door webalive