nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs   General conditions  
  VAT news - VAT invoicing and long term hire
 
Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal
12/07/2005 - Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 30 juni 2005 de wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal (de zogenaamde notionele interestaftrek).

De volgende artikels in het W.I.B. 1992 worden daardoor gewijzigd : artikel 43,  201, 207, 236 en 523.

Een nieuwe onderafdeling IIIbis "Aftrek voor risicokapitaal" wordt ingevoegd en bevat de volgende artikels : 205bis, 205ter, 205quater, 205quinquies, 205sexies, 205septies, 205octies, 205novies, 528 en 529 W.I.B. 1992.

De artikels 289bis en 292bis W.I.B. 1992 worden ten gevolge van voormelde wet opgeheven.

Deze wijzigingen treden in werking vanaf aanslagjaar 2007.

In het W.Reg. worden ook volgende artikels gewijzigd : 115, 115bis en 116 W. Reg.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2006.

Voor de geïnteresseerden wordt de wet hierna integraal weergegeven.

22 JUNI 2005. - Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
TITEL I. - Algemene bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
TITEL II. - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Art. 2. In artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden "verminderd met de kosten van vervreemding" ingevoegd tussen de woorden "het goed" en de woorden "en anderdeels".
Art. 3. In artikel 201 van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 28 juli 1992 en gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 en bij de wet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het eerste lid, 1°, wordt vervangen door de volgende bepaling :
" 1° met betrekking tot binnenlandse vennootschappen waarvan de aandelen voor meer dan de helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen, is het percentage van de aftrek gelijk aan de percentsgewijs uitgedrukte stijging van het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen van het Rijk voor het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, waaraan het belastbare tijdperk is verbonden waarin de investering is verricht, ten opzichte van het gemiddelde van de indexcijfers van het eraan voorafgaande jaar, afgerond tot de hogere of lagere eenheid naargelang de breuk al dan niet 50 pct. bedraagt en verhoogd met 1 percentpunt, doch teruggebracht tot 0; ";
2° het tweede lid wordt vervangen door de volgende bepaling :
" Wanneer de economische omstandigheden zulks rechtvaardigen kan de Koning, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, de in het eerste lid, 1° en 2°, vermelde percentages, in zover ze tot 0 worden teruggebracht, verhogen. ";
3° het vierde lid wordt opgeheven;
4° het artikel wordt aangevuld met een nieuw lid dat luidt als volgt :
" In het in artikel 70, eerste lid, vermelde geval is het percentage van de aftrek tot 0 teruggebracht. "
Art. 4. In titel III, hoofdstuk II, afdeling IV, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling IIIbis ingevoegd, die de artikelen 205bis tot 205novies omvat, waarvan het opschrift luidt als volgt :
" Onderafdeling IIIbis. - Aftrek voor risicokapitaal. "
Art. 5. In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 205bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 205bis. Bij de bepaling van het belastbaar inkomen wordt de belastbare basis verminderd met het overeenkomstig artikel 205quater vastgesteld bedrag. Deze vermindering wordt "aftrek voor risicokapitaal" genoemd". "
Art. 6. In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 205ter ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 205ter. § 1. Om de aftrek voor risicokapitaal voor een belastbaar tijdperk te bepalen, stemt het in aanmerking te nemen risicokapitaal, onder voorbehoud van de bepalingen van de §§ 2 tot 7, overeen met het bedrag van het eigen vermogen van de vennootschap, aan het eind van het voorgaande belastbare tijdperk, en dat overeenkomstig de wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van vennootschappen werd bepaald en voor het bedrag waarvoor die bestanddelen op de balans voorkomen.
Het overeenkomstig het eerste lid bepaald risicokapitaal wordt verminderd met :
a) de fiscale netto waarde aan het einde van het voorgaande belastbare tijdperk van de eigen aandelen en de financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan, en
b) de fiscale netto waarde aan het einde van het voorgaande belastbare tijdperk van de aandelen van beleggingsvennootschappen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen om krachtens de artikelen 202 en 203 van de winst te worden afgetrokken.
§ 2. Wanneer de vennootschap over één of meer inrichtingen in het buitenland beschikt waarvan de inkomsten vrijgesteld zijn krachtens overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, wordt het overeenkomstig § 1 bepaalde risicokapitaal verminderd met het positieve verschil tussen enerzijds de netto boekwaarde van de activabestanddelen van de buitenlandse inrichtingen, met uitzondering van de aandelen bedoeld in artikel 205ter, § 1, tweede lid, en anderzijds het totaal van de passivabestanddelen die niet behoren tot het eigen vermogen van de vennootschap en die op deze inrichtingen aanrekenbaar zijn.
§ 3. Wanneer in het buitenland gelegen onroerende goederen of rechten met betrekking tot dergelijke onroerende goederen tot de bestanddelen van de activa van de vennootschap behoren en niet behoren tot een buitenlandse inrichting, en wanneer de inkomsten uit deze activa vrijgesteld zijn krachtens overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, wordt het overeenkomstig de §§ 1 en 2, bepaalde risicokapitaal verminderd met het positieve verschil tussen de netto boekwaarde van deze activabestanddelen en het totaal van de passivabestanddelen die niet behoren tot het eigen vermogen van de vennootschap en die op deze onroerende goederen of rechten aanrekenbaar zijn.
§ 4. Het overeenkomstig de §§ 1 tot 3, bepaalde risicokapitaal wordt verminderd met de volgende waarden aan het eind van het voorgaande belastbare tijdperk :
1° de netto boekwaarde van de materiële vaste activa of gedeelten ervan in zover de erop betrekking hebbende kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen;
2° de boekwaarde van de bestanddelen die als belegging worden gehouden en die door de aard ervan niet bestemd zijn om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen;
3° de boekwaarde van onroerende goederen of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen waarvan natuurlijke personen die in de vennootschap een opdracht of functies als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1°, uitoefenen, hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, het gebruik hebben.
§ 5. Het overeenkomstig de §§ 1 tot 4 bepaalde risicokapitaal wordt bovendien verminderd met de in artikel 44, § 1, 1°, bedoelde uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden, die geen betrekking hebben op activabestanddelen als bedoeld in de §§ 2 tot 4, en kapitaalsubsidies.
§ 6. Wanneer de in de §§ 1 en 3 tot 5 bedoelde bestanddelen tijdens het belastbaar tijdperk wijzigen, wordt het in aanmerking te nemen risicokapitaal naar gelang van het geval vermeerderd of verminderd met het bedrag van deze wijzigingen, berekend als gewogen gemiddelde en waarbij de wijzigingen geacht worden te hebben plaatsgevonden de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin ze zich hebben voorgedaan.
De wijzigingen in de in § 2 bedoelde bestanddelen die tijdens het belastbaar tijdperk voorkomen, worden onder de voorwaarden en volgens de regels bepaald door de Koning bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit in aanmerking genomen.
§ 7. Voor de toepassing van § 1, ten name van de kredietinstellingen bedoeld in artikel 56, § 1, de verzekeringsondernemingen bedoeld in artikel 56, § 2, 2°, h, en de beursvennootschappen bedoeld in artikel 47 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, moet onder financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan, worden verstaan de in artikel 202, § 2, tweede lid, bedoelde aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben.
§ 8. Voor de belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, op wie de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van toepassing is, wordt onder eigen vermogen, als bedoeld in § 1, het eigen vermogen verstaan zoals blijkt uit de balans die door deze belastingplichtigen is opgemaakt. "
Art. 7. In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 205quater ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 205quater. § 1. De aftrek voor risico-kapitaal is gelijk aan het overeenkomstig artikel 205ter bepaalde risicokapitaal vermenigvuldigd met een tarief dat in de volgende paragrafen wordt bepaald.
§ 2. Voor aanslagjaar 2007 is het toe te passen tarief gelijk aan het gemiddelde van de door het Rentenfonds maandelijks bekendgemaakte referte-indexen J (lineaire obligatie 10 jaren), als bedoeld in artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, voor het jaar 2005.
§ 3. Voor de volgende aanslagjaren wordt het toe te passen tarief bepaald met inachtneming van het gemiddelde van de in § 2 vermelde referte-indexen J voor het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.
Het toe te passen tarief om het bedrag van de in artikel 205bis bedoelde aftrek voor risicokapitaal te bepalen, mag voor elk in het vorig lid bedoeld aanslagjaar, niet meer dan één percentpunt afwijken van het tarief dat voor het vorige aanslagjaar werd toegepast.
§ 4. De Koning kan, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, beslissen de in § 3, tweede lid, bedoelde begrenzing niet toe te passen en buiten die begrenzing een ander tarief vastleggen om het bedrag van de aftrek voor risicokapitaal te bepalen, maar beperkt tot het tarief dat overeenstemt met de in § 2 vermelde referte-index J voor het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.
§ 5. Het overeenkomstig de §§ 2 tot 4 bepaalde tarief mag niet meer dan 6,5 pct. bedragen.
De Koning kan, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, van het in het eerste lid vermelde tarief afwijken.
§ 6. Ten name van de vennootschappen die op grond van de in artikel 15, § 1, van het Wetboek van vennootschappen bepaalde criteria als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de aftrek voor risicokapitaal wordt genoten, wordt het overeenkomstig de §§ 2 tot 5 bepaalde tarief verhoogd met een half procentpunt.
§ 7. De Koning bepaalt, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, de regels voor de berekening van de aftrek voor risicokapitaal voor het eerste belastbare tijdperk van een vennootschap en wanneer het belastbare tijdperk langer of korter is dan twaalf maanden. ".
Art. 8. In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 205quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 205quinquies. Indien er voor een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst is om de aftrek voor risicokapitaal te kunnen in mindering brengen, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de zeven volgende jaren. "
Art. 9. In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 205sexies ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 205sexies. De aftrek voor risicokapitaal wordt slechts toegestaan op voorwaarde dat een bedrag gelijk aan de voor het belastbaar tijdperk verleende aftrek voor risicokapitaal, op een afzonderlijke onbeschikbare rekening van het passief wordt geboekt en blijft en niet tot grondslag dient voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning, gedurende het belastbaar tijdperk en de drie daarop volgende jaren.
Wanneer met betrekking tot de aftrek voor risicokapitaal van een bepaald belastbaar tijdperk niet meer voldaan is aan de in het eerste lid vermelde verplichting, wordt het reeds effectief verleende gedeelte ervan belast als winst van het belastbare tijdperk waarin het niet naleven van die verplichting zich voordoet en vervalt het in artikel 205quinquies bedoelde recht op overdraagbaarheid voor het nog niet effectief verleende overschot. "
Art. 10. In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 205septies ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 205septies. Om het voordeel van de aftrek voor risicokapitaal te rechtvaardigen moet de vennootschap bij haar aangifte in de vennootschapsbelasting een opgave voegen waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn afgevaardigde wordt vastgesteld, voor het aanslagjaar waarvoor de aftrek wordt genoten. ".
Art. 11. In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 205octies ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 205octies. De artikelen 205bis tot 205septies zijn niet van toepassing voor de volgende vennootschappen :
1° de erkende coördinatiecentra die van de bepalingen voorzien in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, blijven genieten;
2° de vestigingen in een reconversiezone, in toepassing van de herstelwet van 31 juli 1984, zolang ze, voor het betreffend belastbaar tijdperk, nog van de bepalingen van artikel 59 van de voornoemde wet genieten;
3° de beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (BEVEK), met vast kapitaal (BEVAK) of in schuldvorderingen (VBS) respectievelijk bedoeld in de artikelen 14, 19 en 24 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;
4° de coöperatieve participatievennootschappen, in toepassing van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen;
5° de zeescheepvaartvennootschappen die aan belasting worden onderworpen met inachtneming van de artikelen 115 tot 121 of van artikel 124 van de programmawet van 2 augustus 2002. "
Art. 12. In dezelfde onderafdeling wordt een artikel 205novies ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 205novies. Indien de vennootschap een vrijgestelde investeringsreserve als bedoeld in artikel 194quater aanlegt gedurende een belastbaar tijdperk, zijn de artikelen 205bis tot 205quinquies niet van toepassing voor dit belastbaar tijdperk alsmede voor de twee daarop volgende belastbare tijdperken. In dit geval wordt de in artikel 205quinquies vermelde periode van zeven jaren verlengd met het aantal volle jaren waarvoor de artikelen 205bis tot 205quinquies geen toepassing vinden. "
Art. 13. In artikel 207, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, wordt tussen het eerste en het tweede gedachtenstreepje een nieuw gedachtenstreepje ingevoegd, dat luidt als volgt :
" - in afwijking van artikel 205quinquies, de niet-verleende aftrek voor risicokapitaal wegens geen of onvoldoende winst van de belastbare tijdperken welke voorafgaan aan eerstgenoemd tijdperk; ".
Art. 14. Artikel 236 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 30 januari 1996, wordt hersteld in de volgende lezing :
" Art. 236. De artikelen 205bis tot 205novies zijn van toepassing op de in artikel 227, 2°, bedoelde belastingplichtigen voor het risicokapitaal dat bestemd is voor hun Belgische inrichtingen en voor hun in België gelegen onroerende goederen en rechten met betrekking tot dergelijke goederen, volgens de voorwaarden en regels die de Koning bepaalt bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit. "
Art. 15. Artikel 289bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 4 mei 1999 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001, wordt opgeheven.
Art. 16. Artikel 292bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995 en gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1999 en 16 juli 2001, wordt opgeheven.
Art. 17. Artikel 523 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995 en gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen door de volgende bepaling :
" Artikel 52, 11°, zoals het bestond alvorens door artikel 3 van de wet van 20 december 1995 te zijn gewijzigd, blijft van toepassing in zoverre het kapitaalverhogingen betreft die de naleving van het voorschrift van artikel 8 van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen tot doel hebben, door naamloze vennootschappen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet bestonden. "
Art. 18. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 528 ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 528. De bepaling van artikel 201, vijfde lid, zoals ze wordt ingevoegd bij de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal, is niet van toepassing wat betreft de in artikel 70, eerste lid, vermelde investeringsaftrekken die worden toegelaten vanaf een aanslagjaar dat aan het aanslagjaar 2007 voorafgaat. "
Art. 19. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 529 ingevoegd, dat luidt als volgt :
" Art. 529. De bepalingen van het artikel 292bis, zoals die bestonden vóór ze werden opgeheven bij de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal, blijven van toepassing voor het in artikel 289bis, § 2, bedoelde belastingkrediet zoals dit bestond vóór het werd opgeheven bij voormelde wet en dat niet is verrekend vóór aanslagjaar 2007. "
TITEL III. - Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Art. 20. In de artikelen 115, 115bis en 116 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gewijzigd bij de wetten van 3 juli 1972, 1 maart 1977, 12 augustus 1985 en 30 maart 1994, worden de woorden "0,5 pct." vervangen door de woorden "0 pct."
TITEL IV. - Inwerkingstreding
Art. 21. De artikelen 2 tot 19 treden in werking vanaf aanslagjaar 2007.
Elke wijziging die vanaf 29 april 2005 aan de afsluitingsdatum van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking op de toepassing van de in het eerste lid bedoelde bepalingen.
Artikel 20 treedt in werking op 1 januari 2006.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 22 juni 2005.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
M. VERWILGHEN
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
_______
Nota
(1) Parlementaire verwijzingen :
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
51-1778-2004/2005 :
Nr. 1 : Wetsontwerp.
Nrs. 2 en 3 : Amendementen.
N° 4 : Verslag.
N° 5 : Tekst verbeterd door de commissie.
N° 6 : Amendementen.
N° 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.
Integraal Verslag : 2 juni 2005.
Stukken van de Senaat :
3- 1223-2004/2005 :
Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.17-02-20 Goed nieuws voor dieselhybrides
Hybride auto’s met een dieselmotor worden fiscaal niet gelijk gesteld met gewone dieselmodellen. Daardoor valt het aftrekpercentage algauw enkele percenten hoger uit.....read more
 
13-02-20 Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen
In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn van beroepsmatige activiteiten in de pure privévertrekken. Dat de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres van een privéwoning, volstaat als motivatie. De fiscus heeft dan meteen de toelating om niet alleen in de kantoorruimte maar ook in de woonkamer en de andere privévertrekken rond te snuffelen. Met een bordje “privé” op de deur hoeft hij dan geen rekening te houden.....read more
 
10-02-20 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt opnieuw ongelijk
In een tweede arrest over het herschreven artikel 344, §1 van het WIB 1992 komt het Hof van Beroep tot dezelfde conclusie als in zijn eerste arrest: de fiscus kan de algemene antimisbruikbepaling niet toepassen. Meer bepaald verschilt het Hof van mening met de fiscus over de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling in de situatie waarin het misbruik bestaat uit een samenhangend geheel van handelingen.....read more
 
10-02-20 Nieuwe regels voor BTW-herzieningen, niet alleen bij onroerende verhuur
Sinds 1 januari 2019 kan men ervoor kiezen om onroerende verhuur aan BTW te onderwerpen. Dat bracht tevens grote wijzigingen aan de BTW-herzieningsregels met zich mee. Maar op het uitvoeringsbesluit was het wachten tot midden 2019. En de uitvoerige circulaire over de nieuwe regels is pas nu verschenen. De fiscus heeft maar liefst 27 blz. nodig om de regeling uit de doeken te doen. We geven een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.....read more