nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
  Nieuwe BTW regels voor facturatie en verhuring van vervoermiddelen
 
Teruggaaf registratierechten na ontbinding overeenkomst: Processie van Echternach ?
 
02/03/2005 - De rechtspraak stelt zich streng op ten aanzien van de voorwaarden om teruggaaf van registratierechten te bekomen in geval van ontbinding van een overeenkomst (art. 209, 3° W. Reg.). Evenwel niet altijd terecht ...


Feitelijke uiteenzetting
 
Een belastingplichtige verkoopt op 31 mei 1989 zijn hoeve. De registratie van de onderhandse overeenkomst gebeurt pas op 1 februari 1990. In totaal betaalt de verkoper, die de akte laat registreren, 12.614,81 EUR aan registratierechten, boete en zegels inbegrepen.

Bijna onmiddellijk na de registratie van de overeenkomst, dagvaardt de verkoper de koper in ontbinding van de overeenkomst omdat hij weigert mee te werken aan het verlijden van de notariële akte. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen verklaart de vordering ongegrond omdat de koper niet voorafgaandelijk is aangemaand (artikel 1656 B.W.).

Het Hof van Beroep te Antwerpen hervormt het vonnis maar ook het Hof van Cassatie oordeelt dat de voorafgaande ingebrekestelling een noodzakelijke voorwaarde is om tot gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Het Hof van Beroep te Gent bevestigt, op verwijzing, op 2 februari 1999 dat de vordering tot ontbinding ongegrond is.

Ditmaal laat de verkoper niets aan het toeval over. Hij verzendt veiligheidshalve twee aanmaningen aan de koper waarop echter geen enkele reactie komt. Op 4 juni 1999 dagvaardt de verkoper de koper opnieuw teneinde de ontbinding van de overeenkomst te horen uitspreken. Op 12 februari 2001 treedt het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen waarbij de overeenkomst wegens wanprestatie van de koper wordt ontbonden, in kracht van gewijsde.

De verkoper vraagt vervolgens de betaalde registratierechten, boete en zegels terug. Hij beroept zich hiervoor op artikel 209, 3° W.Reg. Dit artikel laat toe teruggaaf te vragen van het evenredig registratierecht geheven wegens een overeenkomst waarvan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest de ontbinding of de herroeping uitspreekt. Noodzakelijke voorwaarde, en voorwerp van de huidige discussie, is dat uit de beslissing zelf moet blijken dat ten hoogste één jaar na de overeenkomst een eis tot ontbinding of herroeping werd ingesteld. Dat een eis tot ontbinding voor een onbevoegd rechter wordt ingeleid, heeft naar de wil van de wetgever geen invloed op het verzoek tot teruggaaf.

Volgens de verkoper is aan voormelde voorwaarden voldaan. Er werd een eis tot ontbinding ingesteld op 9 maart 1990, dit is binnen het jaar na het sluiten van de overeenkomst op 31 mei 1989. Met al wat nadien is gebeurd, hoeft volgens de verkoper geen rekening meer worden gehouden. Artikel 209, 3° W.Reg. moet volgens de verkoper bovendien ‘worden geïnterpreteerd in de geest van de doelstelling die de wetgever met het wetsartikel terzake beoogde te bereiken’. Tenslotte benadrukt de verkoper dat er geen juridische oorzaak meer bestaat voor de heffing van de registratierechten nu de koop-verkoop is ontbonden.


Standpunt van de Rechtbank
 
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen volgt de verkoper nog waar deze stelt dat niet ‘de’ eis tot ontbinding binnen één jaar na de overeenkomst moet zijn ingesteld, maar wel ‘een’ eis tot ontbinding.

Maar, zo oordeelt de rechtbank, het vonnis dat de ontbinding uitsprak is niet gewezen op een eis (vordering) die werd ingeleid binnen het jaar na het sluiten van de overeenkomst. Dit vonnis werd gewezen op een vordering die werd ingeleid met dagvaarding van 4 juni 1999, aldus niet ten hoogste één jaar na de overeenkomst. Het ontbindingsvonnis moet, aldus de rechtbank, zijn gewezen op die vordering die zelf binnen het jaar na de overeenkomst is ingesteld (Gent 19 november 1997, F.J.F. 98/58).

En dus wordt de teruggaaf van de registratierechten geweigerd.


Bespreking
 
Het komt niet zelden voor dat na de ondertekening van de onderhandse koop-overeenkomst en betaling van de registratierechten de overeenkomst alsnog wordt ontbonden. De ontbinding vloeit, in tegenstelling tot de nietigverklaring, niet voort uit een gebrek dat de overeenkomst van bij haar ontstaan aantastte, maar is normaal het gevolg van feiten die na de voltrekking van de overeenkomst plaatsvinden. In een aantal gevallen vindt de ontbinding automatisch plaats als gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde, die door de partijen werd bedongen of door de wet werd voorzien. Wanneer de rechtbank dan niet hoeft tussen te komen, dan kan men geen reeds betaalde registratierechten terugvragen.

In sommige gevallen dient men de ontbinding verplicht door de rechtbank te laten vaststellen. Denken we hierbij aan de ontbinding van een overeenkomst wegens niet-vervulling van de voorwaarden (Artikel 1184 B.W.), ontbinding van een koop wegens niet-betaling van de prijs (Artikel 1654 B.W.), ontbinding als gevolg van de gehele of gedeeltelijke uitwinning van de koper (Artikel 1630 en 1636 B.W.), ontbinding als gevolg van een verborgen gebrek van de verkocht zaak (Artikel 1644 B.W.) enz. Enkel in deze gevallen kan men een teruggaaf van de betaalde registratierechten bekomen.

Men zou zich de vraag kunnen stellen of de Antwerpse rechtbank zich niet al te streng heeft opgesteld ten aanzien van de voorwaarde voor de toepassing van artikel 209, 3 ° W.Reg. dat een vordering tot ontbinding van de overeenkomst wordt ingesteld binnen het jaar na de datum van de overeenkomst.

Uit de voorbereidende werken van de wet van 23 december 1958, waarbij het voormeld artikel 209, 3° W.Reg. in het wetboek werd ingevoegd, blijkt dat de wetgever heeft ‘willen voorkomen dat systematisch registratierechten zouden teruggevorderd worden bij de ontbinding van overeenkomsten die geldig tot stand kwamen en gedurende een lange periode volledige uitwerking hadden, doch ten gevolge van wanprestatie van één der contracterende partijen worden beëindigd’ (Zie Arbitragehof 8 februari 1994, B.S. 1994, p. 6282).

In voorliggende casus blijft de koper klaarblijkelijk van in het begin in gebreke zijn verplichtingen na te leven. De verkoper dagvaardt vrijwel onmiddellijk en geruime tijd vóór het verstrijken van het jaar na het sluiten van de overeenkomst de koper in ontbinding van de overeenkomst. Men kan dan ook moeilijk voorhouden dat de overeenkomst gedurende een lange periode volledige uitwerking heeft gehad.

Volgens de Antwerpse rechtbank leidt een lezing van artikel 209, 3 ° W.Reg. tot het besluit dat niet ‘dé’ eis tot ontbinding één jaar na de overeenkomst moet zijn ingesteld, maar wel ‘een’ eis tot ontbinding. Tot hier kan het standpunt van de rechtbank worden bijgetreden.

Maar de volgende horde neemt de rechtbank toch iets te snel, minstens is de rechtbank in haar uitspraak zeer ongenuanceerd. Zo oordeelt de rechter dat enkel rekening kan worden gehouden met de datum van inleiding van de gerechtelijke procedure die geleid heeft tot een vonnis of arrest waarin de ontbinding van de overeenkomst effectief wordt uitgesproken.

Het komt ons voor dat de rechter hiermee een voorwaarde toevoegt aan artikel 209, 3 ° W.Reg. Voormeld artikel benadrukt dat uit het vonnis of arrest dat de ontbinding uitspreekt enkel moet blijken dat hoogstens één jaar na de overeenkomst een eis tot ontbinding, zelfs bij de onbevoegde rechter, ingesteld werd. Het is volgens artikel 209, 3° W.Reg. dus onbelangrijk hoeveel procedures de belastingplichtige heeft ingeleid, op voorwaarde dat uit het vonnis dat de ontbinding van de overeenkomst uitspreekt maar blijkt dat er binnen het jaar na het sluiten van de overeenkomst ‘een’ vordering in ontbinding werd ingeleid.

De wetgever vereist niet dat enkel mag rekening worden gehouden met de datum van inleiding van de procedure die geleid heeft tot het vonnis of arrest dat de ontbinding van de overeenkomst effectief uitspreekt. Een lezing van het besproken vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen maakt alvast niet duidelijk of het vonnis van 24 november 2000 (dat de ontbinding van de overeenkomst uitsprak) verwijst naar de dagvaarding d.d. 4 maart 1990. In ieder geval houdt blijkt de rechtbank, ten onrechte, geen rekening te houden met dit gegeven.

De Antwerpse rechtbank motiveert haar standpunt door te verwijzen naar een arrest van het Gentse Hof van Beroep (Gent 19 november 1997, Rec.Gén.Enr.Not., nr. 24.874). Uit dit arrest zou blijken dat het ontbindingsvonnis moet zijn gewezen op die vordering die zelf binnen het jaar na de overeenkomst is ingesteld.

De feiten die aan de basis liggen van het arrest van het Hof van Beroep van Gent verschillen van deze die aan de basis liggen van het besproken vonnis. In de situatie waarover het Gentse Hof van Beroep diende te oordelen had de belastingplichtige binnen het jaar na ondertekening van de overeenkomst en dus tijdig een vordering ingesteld. Maar de verkoper had aan de rechtbank in hoofdorde de uitvoering van de overeenkomst gevraagd en ook gekregen. Enkel in ondergeschikte orde had de verkoper de ontbinding van de overeenkomst gevraagd. Omdat de koper uiteindelijk ook in gebreke bleef de overeenkomst uit te voeren, dagvaardde de verkoper opnieuw de koper ditmaal in ontbinding van de overeenkomst.

Het Gentse Hof oordeelde dat de omstandigheid dat in de tweede vordering (ingesteld meer dan één jaar na de overeenkomst) opnieuw – ditmaal uitsluitend – de ontbinding van de overeenkomst werd gevraagd, niet inhoudt dat deze nieuwe vordering een voortzetting zou zijn van de eerste vordering. De eerste vordering, nl. de veroordeling van de koper tot uitvoering van de overeenkomst was op een definitieve wijze beslist door een vonnis dat in kracht van gewijsde was getreden.

In het besproken vonnis heeft de verkoper nooit enige onduidelijkheid laten verstaan omtrent zijn houding. Hij heeft aan derden, inclusief de fiscus, van in den beginne laten verstaan dat hij de ontbinding van de overeenkomst wenste. Een uitvoering van de overeenkomst heeft nooit tot de mogelijkheden behoord.

In het geannoteerde vonnis had dus evengoed beslist kunnen worden dat de chronologisch tweede vordering tot ontbinding de voortzetting was van de eerste vordering tot ontbinding.

Jo ROSELETH, advocaat bij DE BROECK VAN LAERE VAN CAMP COOPMAN12-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....lees meer
 
12-11-19 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk
Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd die bepaling in 2012 herschreven. Bedoeling was om het toepassingsgebied te verruimen, zodat de fiscus er vaker gebruik van zou kunnen maken. Afgaand op de eerste vonnissen in eerste aanleg, leek die ambitie waargemaakt te worden. Maar nu voor het eerst een hof van beroep zich uitspreekt, blijkt de fiscus minder reden tot juichen te hebben.....lees meer
 
05-11-19 Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.....lees meer
 
02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geďdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geďdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....lees meer
 
website door webalive