nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
  Nieuwe BTW regels voor facturatie en verhuring van vervoermiddelen
 
Nieuwe onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreis
 
Vanaf 1 april 2011 worden de forfaitaire onkostenvergoedingen voor een verblijf in het buitenland geïndexeerd. Die mogen belastingvrij uitgekeerd worden aan werknemers die op dienstreis zijn in het buitenland. Voor elk land is er een bedrag.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, zoals elk jaar, in het Staatsblad de bedragen gepubliceerd die het als onkostenvergoeding toekent aan zijn ambtenaren wanneer die op missie gaan naar het buitenland. De fiscus gebruikt die bedragen ook om te bepalen wat op fiscaal vlak een aanvaardbare vergoeding is. Een dergelijke vergoeding wordt beschouwd als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, die belastingvrij blijft bij de werknemer en waarvoor geen bewijsstukken nodig zijn. De nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 1 april 2011.

De in het Staatsblad gepubliceerde tabel geeft traditioneel drie reeksen bedragen: 1) “maximale logementsvergoedingen”, 2) “dagelijkse forfaitaire vergoedingen” van categorie 1, en 3) “dagelijkse forfaitaire vergoedingen” van categorie 2.

Geen forfait voor hotelkosten: bewijzen nodig
 
De eerste reeks, de “maximale logementsvergoedingen”, betreft hotelkosten en is alleen relevant voor eigen gebruik binnen Buitenlandse Zaken. Fiscaal worden die bedragen in elk geval niet aanvaard. De fiscus vindt dat voor de terugbetaling van hotelkosten hoe dan ook bewijsstukken nodig zijn.

De “dagelijkse forfaitaire vergoedingen” omvatten dus geen hotelkosten maar alleen de overige kosten van een verblijf ter plaatse. Dat zijn dan vooral maaltijdkosten maar ook kosten voor transport ter plaatse (taxi, lokaal openbaar vervoer) en andere kleine uitgaven. Ook de kost voor de verplaatsing van België naar het buitenland en terug zit niet in het forfait.

Dagvergoedingen voor dienstreis van max. 30 dagen
 
De bedragen uit de tweede reeks, de “dagelijkse forfaitaire vergoedingen” van categorie 1, zijn fiscaal de belangrijkste. Ze zijn bedoeld voor ambtenaren van Buitenlandse Zaken die in België werken maar om een of andere reden tijdelijk een officiële opdracht in het buitenland moeten vervullen. Dat zijn de bedragen die de fiscus officieel aanvaardt als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever in de privésector.

Er zijn wel uitzonderingen. Zelfstandigen mogen de forfaits niet gebruiken, vindt de fiscus. Zij moeten alle kosten bewijzen. Niet-zelfstandige bedrijfsleiders daarentegen komen wel in aanmerking voor de forfaits. Het verblijf in het buitenland moet minstens 10 uur duren (gerekend als afwezigheid van de vaste plaats van tewerkstelling). Voor meerdaagse reizen mag voor de dag van vertrek en van aankomst maar de halve vergoeding toegekend worden. Als de dienstreis langer duurt dan 30 dagen, zijn de forfaits ook al niet van toepassing volgens de circulaires over het onderwerp (o.m. nr. Ci.RH.241/534.514 van 11 mei 2006). Op het aantal reizen per jaar staat daarentegen geen beperking.

En langere dienstreizen?
 
De bedragen uit de derde reeks, de “dagelijkse forfaitaire vergoedingen” van categorie 2, zijn bedoeld voor ambtenaren van Buitenlandse Zaken die hun standplaats in het buitenland hebben, m.a.w. geen “dienstreizen” maken naar het buitenland omdat ze daar al werken en verblijven. Die tarieven worden standaard vastgelegd op 60% van de bedragen in categorie 1.

Oorspronkelijk ging iedereen ervan uit dat die vergoedingen uit “categorie 2” geen fiscale relevantie hebben. Maar in 2008 stond de Rulingcommissie toe dat die bedragen toegekend worden voor een dienstreis in het buitenland die langer duurt dan 30 dagen (met een maximum van 24 maanden voor dezelfde missie) en niet neerkomt op een echte vestiging in het buitenland (voorafgaande beslissing nr. 800.109 van 20 mei 2008).

Dat standpunt van de Rulingcommissie lijkt de logica zelve, maar komt strikt genomen niet overeen met het standpunt van de fiscus in circulaires en van de minister in antwoord op een parlementaire vraag. Zoals al gezegd had de fiscus bij eerdere gelegenheden opgemerkt dat, als de dienstreis langer duurt dan 30 dagen, bewijsstukken van de kosten nodig zijn en dat dus geen forfaits gebruikt mogen worden. Opvallend is in elk geval dat de fiscus nog altijd van dat standpunt lijkt uit te gaan in zijn recentste circulaire over het onderwerp. Want daarin worden alleen de dagelijkse forfaitaire vergoedingen van categorie 1 aangehaald, zonder te verwijzen naar de ruling over het gebruik van de vergoedingen van categorie 2 (circulaire nr. Ci.RH.241/598.417 van 15 april 2011).

Hieronder geven we de bedragen van de dagvergoedingen zowel voor categorie 1 als voor categorie 2 voor de EU-lidstaten en de belangrijkste industrielanden en handelspartners. Alle bedragen zijn in euro en zijn van toepassing vanaf 1 april 2011. De bedragen voor de periode van 1 april 2010 tot 31 maart 2011 zijn terug te vinden in het Staatsblad van 1 april 2010.

Land              Korte dienstreis (≤30 dagen)     Lange dienstreis (>30 dagen)
Argentinië                  95                                          57
Australië                    102                                        61
Brazilië                      51                                          31
Bulgarije                    58                                          35
Canada                     102                                         61
China                        80                                          48
Congo                       101                                        61
Cyprus                      93                                          56
Denemarken             105                                         63
Duitsland                   93                                           56
Estland                      71                                           43
Finland                      104                                         62
Frankrijk                    95                                          57
Griekenland               82                                           49
Hongarije                  72                                           43
Hong Kong                 97                                           58
IJsland                      78                                           47
India                         102                                          61
Indonesië                  51                                            27  
Ierland                      104                                          62
Israël                        102                                          61
Italië                         95                                           57
Japan                        102                                          61
Kroatië                      102                                          61
Letland                      66                                           40
Luxemburg                92                                           55
Maleisië                     54                                           32
Malta                         90                                           54
Marokko                    101                                          61
Mexico                      102                                          61
Nederland                  93                                           56
Nieuw-Zeeland           72                                           43
Noorwegen                95                                           57
Oekraïne                   102                                          61
Oostenrijk                 95                                            57
Polen                        72                                            43
Portugal                    84                                            50
Roemenië                 52                                             31
Rusland                    102                                           61
Singapore                 102                                           61
Slovakije                   80                                            48 
Slovenië                    70                                            42
Spanje                      87                                            52
Taiwan                     102                                           61
Tsjechië                   75                                             45
Turkije                     72                                             43
Ver. Ar. Emiraten     102                                            61
Verenigde Staten     102                                            61
Verenigd Koninkrijk  101                                            61
Zuid-Afrika               41                                             25
Zuid-Korea               102                                           61
Zweden                    97                                             58
Zwitserland               102                                           61

Voor de bedragen die de fiscus aanvaardt voor binnenlandse dienstreizen: zie ons artikel “Fiscale cijfers voor 2011 (deel 2)”.

(Bron: Ministerieel besluit van 28 april 2011, Staatsblad van 9 mei 2011, 1e ed.)12-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....lees meer
 
12-11-19 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk
Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd die bepaling in 2012 herschreven. Bedoeling was om het toepassingsgebied te verruimen, zodat de fiscus er vaker gebruik van zou kunnen maken. Afgaand op de eerste vonnissen in eerste aanleg, leek die ambitie waargemaakt te worden. Maar nu voor het eerst een hof van beroep zich uitspreekt, blijkt de fiscus minder reden tot juichen te hebben.....lees meer
 
05-11-19 Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.....lees meer
 
02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geďdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geďdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....lees meer
 
website door webalive