nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs   General conditions  
  VAT news - VAT invoicing and long term hire
 
Bankgeheim dan toch versoepeld
 
Na heftige politieke discussies is nu toch een ingrijpende versoepeling van het bankgeheim goedgekeurd. Van zodra er “aanwijzingen” zijn dat een belastingplichtige mogelijk belastingen ontdoken heeft, mag de fiscus bij banken inlichtingen gaan vragen over die belastingplichtige. De fiscus mag ook bij de bank aankloppen als hij voornemens is een aanslag te vestigen op basis van tekenen en indiciën. De fiscus kan van de uitgebreidere mogelijkheden om het bankgeheim op te heffen, al gebruik maken vanaf 1 juli 2011.

Bij banken mocht de fiscus tot nu toe niet zomaar aankloppen om de rekeningen van een belastingplichtige in te kijken. Want in het wetboek staat duidelijk dat de fiscus bij een bank geen inlichtingen mag inzamelen met het oog op het belasten van een cliënt van die bank (artikel 318 WIB 1992). Dat is het zogenaamde bankgeheim.

Afgezien daarvan mag de fiscus bij eender wie inlichtingen vragen die hij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren. Dat staat in artikel 322 WIB 1992.

Twee nieuwe mogelijkheden om bankgeheim op te heffen
 
Aan dat artikel zou nu toegevoegd worden dat die inlichtingen toch ook gevraagd mogen worden aan een bank “wanneer de administratie bij het onderzoek over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt of wanneer de administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341” (artikel 341 betreft een aanslag op basis van tekenen en indiciën).

Opheffing van het bankgeheim kon al als een onderzoek concrete elementen aan het licht brengt die het bestaan of de voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking kunnen doen vermoeden (artikel 318, lid 2 WIB 1992) (zie ook ons artikel “Wat houdt het bankgeheim nog in?”). Daar komen nu dus twee mogelijkheden bij:
- als er aanwijzingen van belastingontduiking zijn
- als de fiscus voornemens is om een aanslag te vestigen op basis van tekenen en indiciën (d.w.z. als hij een uitgavenpatroon of andere tekenen van welstand vaststelt die hogere inkomsten suggereren dan aangegeven zonder dat de belastingplichtige daarvoor een uitleg heeft).

Welke aanwijzingen?
 
“Aanwijzingen van belastingontduiking” lijkt een begrip waar de fiscus alle kanten mee op kan. Maar de indieners van het amendement zeggen er dadelijk bij dat het niet de bedoeling is dat de fiscus “te pas en te onpas” gebruik maakt van de mogelijkheid om het bankgeheim op te heffen. Daarom bevat de toelichting bij het amendement op het wetsontwerp een lange lijst van vaststellingen die beschouwd kunnen worden als een “aanwijzing” en een tweede lijst van vaststellingen die géén aanwijzing van belastingontduiking vormen.

Tot de “aanwijzingen van belastingontduiking” behoren voor de hand liggende dingen zoals de vaststelling van zwartwerk, valse facturen, aankopen of leveringen zonder factuur, maar ook het niet aangeven van een rekening in het buitenland, onjuistheden in fundamentele factuurgegevens, allerlei stukken die niet met elkaar overeenstemmen, het niet indienen van aangiftes, of zelfs een onverklaarbare toename van de winst in vergelijking met vorige jaren. De lijst is bovendien niet limitatief.

Daarentegen is er volgens de toelichting geen reden om het bankgeheim op te heffen bij pure vergissingen (schrijf- of telfouten en andere “materiële vergissingen”), interpretatiekwesties, het te laat indienen van een aangifte, het claimen van een aftrek zonder dat alle voorwaarden vervuld zijn, of het niet of onvoldoende toepassen van een aftrekbeperking.

Belastingplichtige krijgt kans zelf mee te werken
 
Om te vermijden dat de fiscus te pas en te onpas om de opheffing van het bankgeheim vraagt, zijn er nog enkele andere voorwaarden. Zo moet een gewestelijk directeur die daartoe speciaal gemachtigd is, zijn toestemming geven. En het bankonderzoek zelf mag alleen uitgevoerd worden door een ambtenaar die minstens de graad van inspecteur heeft.

Een andere beperking is dat de belastingplichtige eerst de kans moet krijgen om mee te werken en zelf de gevraagde bankgegevens te verstrekken. De procedure van een vraag om inlichtingen moet daarbij gevolgd worden, wat ondermeer inhoudt dat de belastingplichtige een maand de tijd heeft om te antwoorden.

De belastingplichtige wordt ook wel verwittigd van het onderzoek bij zijn bank, maar niet op voorhand.

Centraal register met alle rekeningen
 
Ten slotte krijgt de fiscus nog een interessant hulpmiddel ter beschikking om bankonderzoeken doeltreffender te maken. In sommige gevallen weet de fiscus niet bij welke bank de belastingplichtige een rekening heeft, of weet hij niet dat de belastingplichtige nog rekeningen heeft bij andere banken. Daarom komt er bij de Nationale Bank een centraal register met alle rekeningnummers en alle namen van houders van rekeningen. In het ontwerp heet dat een “centraal aanspreekpunt”

Wachten op definitieve goedkeuring
 
De versoepeling van het bankgeheim is bij wijze van amendement toegevoegd aan het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, dat momenteel in bespreking is in de Kamer. In het oorspronkelijke ontwerp was alleen een versoepeling van het bankgeheim opgenomen in gevallen waarin België een vraag krijgt van een buitenlandse belastingadministratie (zie ons artikel “Bankgeheim binnenkort versoepeld”). Die uitzondering op het bankgeheim wordt als gevolg van het amendement dus eigenlijk veralgemeend. Het amendement is op 3 maart goedgekeurd in de Commissie Financiën van de Kamer. Definitieve goedkeuring van het wetsontwerp in plenaire zitting wordt al binnen een paar weken verwacht.

Formeel zou de fiscus al vanaf 1 juli 2011 gebruik kunnen maken van die verruimde mogelijkheden om het bankgeheim op te heffen. De vraag is nog wat de fiscus gaat doen met gegevens die hij ontdekt over voorbije aanslagjaren. Er zijn natuurlijk verlengde aanslagtermijnen waarmee hij in theorie zeven jaar kan teruggaan in de tijd...02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geïdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geïdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....read more
 
02-10-19 Aanslagbiljet kan voortaan via eBox
De fiscus zet een nieuwe stap in de digitalisering van zijn communicatie met de belastingplichtige. Zoomit, waarmee ook aanslagbiljetten elektronisch verzonden werden, wordt vervangen door de eBox. Elke burger en elke vennootschap heeft die in principe nu al ter beschikking. De eBox moet wel eerst geactiveerd worden.....read more
 
18-09-19 Starters krijgen sneller BTW terug
Vanaf volgend jaar gaat de fiscus sneller terugbetalen aan startende ondernemingen die een BTW-tegoed hebben. Starters zullen geen zes maanden meer hoeven te wachten, maar hoogstens drie maanden. Eventuele liquiditeitsproblemen van starters worden zo gemilderd.....read more
 
11-09-19 Zwaardere sancties voor vennootschappen die geen aangifte indienen
De forfaitaire minimumwinst – waarop de fiscus altijd kan belasten als geen (tijdige) aangifte ingediend is – is verdubbeld. En bij herhaalde inbreuken is nu bovendien een verhoogd bedrag van toepassing. ....read more
 
website by webalive