nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs   General conditions  
Fiscale cijfers voor 2018
 
In de eerste maanden van het jaar publiceert de fiscus traditioneel de nieuwe fiscale cijfers als die geïndexeerd of op een andere manier aangepast moeten worden. Hieronder brengen we de belangrijkste cijfers uit de diverse berichten in het Staatsblad, op de website van de fiscus of uit circulaires voor u samen.

Aanslagjaar 2019

De grote tabel met geïndexeerde bedragen is gepubliceerd in het Staatsblad van 26 januari 2018. Onderaan dit artikel geven we een uittreksel, met enkele van de relevantste cijfers.Kadastrale inkomens

De indexeringscoëfficiënt van de kadastrale inkomens bedraagt 1,7863 voor inkomsten van 2018.
Die coëfficiënt moet ook gebruikt worden bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een woning

Bedrijfswagens

Het voordeel van alle aard m.b.t. een firmawagen gaat ook een klein beetje omhoog, niet door indexering maar omdat de referentie-CO2-uitstoot in de berekeningsformule aangepast wordt aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van het wagenpark (zie ook ons artikel “Bedrijfswagens worden iets duurder in 2018”). De referentie-uitstoot voor inkomstenjaar 2018 bedraagt 86 g/km voor auto’s met dieselmotor en (onveranderd) 105 g/km voor auto’s met benzinemotor.

Notionele interestaftrek (aftrek voor risicokapitaal)

Het tarief voor de notionele interestaftrek gaat na jaren van dalingen opnieuw een klein beetje omhoog. Het bedraagt nu 0,746% (aanslagjaar 2019). Voor kleine vennootschappen komt er nog een half percentpunt bij, zodat zij een tarief van 1,246% kunnen toepassen.

Vrijwilligersvergoedingen

Voor belastingvrije vrijwilligersvergoedingen bedragen de maxima 34,03 euro per dag en 1361,23 euro per jaar. Als in 2018 geen hogere bedragen uitbetaald worden, aanvaardt de fiscus dat het om onkostenvergoedingen gaat, zelfs zonder bewijsstukken.

Materieel en outillage

De onroerende voorheffing op materieel en outillage in het Vlaams Gewest bedraagt 2,69% voor inkomsten van 2018 (voor de onroerende voorheffing is dat ook het aanslagjaar). Omdat het gewest niet bevoegd is om de indexering van de kadastrale inkomens af te schaffen, wordt hetzelfde effect op een onrechtstreekse manier bereikt door elk jaar de aanslagvoet in de onroerende voorheffing te verminderen en zo de jaarlijkse federale indexering te compenseren.

Noteer dat het basistarief voor de onroerende voorheffing (waarop de correctie voor materieel en outillage toegepast wordt) in 2018 stijgt van 2,5% tot 3,97%. Omdat tegelijk de provinciale en gemeentelijke opcentiemen evenredig dalen, verandert er per saldo echter niets. De stijging van het specifieke tarief voor materieel en outillage van 1,73% vorig jaar tot 2,69% dit jaar, houdt dus geen belastingverhoging in. Integendeel: door het neutraliseren van de indexering kennen we opnieuw een daling in reële termen.

Aanslagjaar 2018

Enkele andere pas gepubliceerde bedragen betreffen aanslagjaar 2018 (inkomsten van 2017) en zijn dus al van belang voor de aangiften die binnen een paar maanden ingediend moeten worden.

Motorbrandstofprijs

Als het te moeilijk is om alle bewijsstukken bij te houden waaruit blijkt wat men effectief uitgegeven heeft aan brandstof voor zijn auto, aanvaardt de fiscus dat de kosten berekend worden aan de hand van de gemiddelde officiële brandstofprijs. Economische Zaken heeft voor 2017 de volgende gemiddelde prijzen berekend (incl. BTW):

- diesel: 1,3278 euro
- benzine 95 oct: 1,4249 euro (E10)                                                               - benzine 98 oct: 1,4951 euro (E10)                                                               - LPG: 0,4911 euro

Rekening-courant

De fiscus publiceert elk jaar de referentierentevoeten waarmee het belastbare voordeel van alle aard van een goedkope of gratis lening berekend wordt. Vooral de “niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd” zijn belangrijk omdat de referentierentevoet daarvan bepaalt hoe een voorschot in rekening-courant belast wordt. De referentierentevoet in kwestie bedraagt 8,78% voor voorschotten waarover men in 2017 heeft beschikt.

Tabel geïndexeerde bedragen<

Enkele geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2019 (telkens in euro):
Vrijgesteld bedrag op een spaarboekje: 960 (het bedrag is verlaagd om meer spaargeld in de richting van risicokapitaal te sturen)                               Vrijgesteld bedrag aan dividenden: 640 (een nieuwe maatregel) Minimumbedrag voordeel alle aard bedrijfswagen: 1310                                   Maximum van de inkomsten uit auteursrechten dat belast wordt als roerende inkomsten: 59970                                                                                         Grensbedrag waarboven een inkomen uit de deeleconomie als beroepsinkomen wordt belast: 5210                                                                                       Vrijgesteld gedeelte van de terugbetaling van kosten van woon-werkverkeer: 400                                                                                                             Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2880                                                               Vrijgestelde fietsvergoeding (maximum per km) en forfaitaire aftrek fietskosten (per km): 0,23                                                                                             Maximum van het beroepskostenforfait:

– werknemers: 4720
– bedrijfsleiders: 2490                                                                                   – baten: 4150

Grensbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van een meewerkende echtgenoot: 13910
Aftrekbare gift (minimumbedrag): 40                                               Woonbonus (maximale aftrek):

• 2280 in Vlaanderen voor bestaande lening
• 1520 in Vlaanderen voor nieuwe lening (zie ons artikel “Woonbonus ingeperkt vanaf 2015”)                                                                                       • 2400 in Brussel (alleen nog voor bestaande leningen)                                   • 2290 in Wallonië (alleen nog voor bestaande leningen)                                 • 2310 voor woning die men niet meer zelf betrekt (“federale woonbonus”)

– verhoging indien enige woning: 760 in Vlaanderen en Wallonië, 800 in         Brussel (770 voor woning die men niet meer zelf betrekt)
– verhoging indien drie kinderen ten laste: 80

Hoogste belastingschijf (50%-tarief op inkomen boven…): 39660
Maximumbedrag van de bestaansmiddelen die bepalen of iemand ten laste blijft: 3270                                                                                                 Loon van een jobstudent of student-ondernemer dat niet meetelt als bestaansmiddel: 2720                                                                   Pensioensparen (maximumbedrag): 960                                           Bedrijfsvoorheffing: grensbedrag voor maandelijkse doorstorting: 39980 Kosteloze verstrekking aan bedrijfsleider van:

- verwarming: 1990
- elektriciteit: 99012-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....read more
 
12-11-19 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk
Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd die bepaling in 2012 herschreven. Bedoeling was om het toepassingsgebied te verruimen, zodat de fiscus er vaker gebruik van zou kunnen maken. Afgaand op de eerste vonnissen in eerste aanleg, leek die ambitie waargemaakt te worden. Maar nu voor het eerst een hof van beroep zich uitspreekt, blijkt de fiscus minder reden tot juichen te hebben.....read more
 
05-11-19 Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.....read more
 
02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geïdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geïdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....read more
 
website by webalive