nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs  
B. COOPMAN en K. HENS, "Strafrechtelijk onschuldig en fiscaal betalen...?", TFR 2016, afl. 500, 406-409.

B. COOPMAN, “Minnelijke schikking en opheffing bankgeheim zijn niet ongrondwettelijk”, Fiscale Actualiteit, februari 2013.
B COOPMAN “Geheime commissielonen: instructie versoepeld Inlassen afkoelingsperiode lost nog niet alle problemen op, Fisc.Act. 2012, afl. 1, 9-12 en http://www.monkey.be/ (11 januari 2012).

B. COOPMAN en K. BOLLEN, K., “Nu ook bevestigd door het hof van beroep te Gent: de bijzondere aanslag op de geheime commissielonen is gedeeltelijk een straf”, TFR 2012, afl. 418, 304-307 en http://tfrnet.larcier.be/ (20 november 2012).

B. COOPMAN, “Geheime commissielonen: administratieve instructie versoepeld, maar alle problemen nog niet van de baan”, Accountancy & Tax (N) 2012, afl. 1, 27-32.

B. COOPMAN en K. HENS, Minnelijke schikking in fiscale fraudezaken, handboek Intersentia, Antwerpen, 2012.

B. COOPMAN, “Registratierechten bij overdracht van onroerend goed”, in Onroerend goed in de praktijk.

B. COOPMAN en K., BOLLEN, “Wat is houdbaarheidsdatum van verstrengd standpunt fiscus over geheime commissielonen?”, Fisc.Act. 2011, afl. 35, 1-4 en http://www.monkey.be/ (14 oktober 2011).

B. COOPMAN en D, SENDEN, “Ambtshalve aanslag op verboden automatisch ontspanningstoestel geen 'strafsanctie'?”, TFR 2011, afl. 403, 529-531 en http://tfrnet.larcier.be (23 juni 2011).

B. COOPMAN en S. VANCOLEN, “Mensenrechten en indirecte belastingen” in Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Kluwer, 2010.

B. COOPMAN en A. CLARA, “Overdracht algemeenheid van goederen. Nieuwe circulaire onder de loep genomen”, Accountancy Actualiteit, 2010, afl 6.

B. COOPMAN en K HENS, “Voorzienbaar verjaringsregime voor gebruik valse stukken schendt gelijkheidsbeginsel niet”, Fiscale Actualiteit, 2010, nr. 9.

B. COOPMAN en A. CLARA, Nieuwe circulaire over artikel 11 WBTW na arrest Zita Modes : processie van Echternach?”, A.F.T., 2010.

B. COOPMAN en A. CLARA, “Cassatie over strafkarakter aanslag geheime commissielonen. Roma locuta, causa finita ?”, noot onder Cass. 10 september 2010, T.F.R.

B. COOPMAN en K. HENS, “Samenloop van straf en boete in fiscalibus niet meer mogelijk ingevolge recente rechtspraak Europees Hof?, T.F.R., 2010, 510-513.

B. COOPMAN en A. CLARA, “Artikel 11 WBTW. Wat met de gebouwen” in Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 2010-2011, Kluwer, 2010.

B. COOPMAN en A. CLARA, “De recuperatie van btw door gemeenten op investeringen aan hun rioolinfrastructuur gedaan voordat zij formeel de hoedanigheid van btw-plichtige bezaten”, AFT 2010, afl. 8-9, 6.

"Aandelenopties" in Optimalisatie van loon en personeelskost
Antwerpen, Standaard uitgeverij, 178-234 (COOPMAN, B.).

Aansprakelijkheden en risico's voor bestuurders en VZW's - met aandacht voor vennootschapsrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale aspecten
Antwerpen, Intersentia, 2004 (COOPMAN, B., VANRAES, T. en VERSCHUEREN I.).

"Alternatieve organisatievormen van het privé-vermogen."
Foundation, Stichting van openbaar nut (HAMER, P., COOPMAN, B., ROSELETH, J., D'HONDT, A.).

"Artikel 11 WBTW. Wat met de gebouwen." in Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 2010-2011, Kluwer, 2010 (COOPMAN, B. en CLARA, A.).

"Beroepsgeheim en onrechtmatige bewijsverkrijging"
Tijdschrijft voor Procesrecht en Bewijsrecht, 1997, 127 (COOPMAN, B. en DAUGINET, V.).

"Bijzondere B.T.W.-regelingen inzake onroerend goed" in Onroerend goed in de praktijk
Antwerpen, Kluwer, losbl., 2003 (COOPMAN, B.).

"B.T.W." in Kunstenaarszakboekje
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998 (COOPMAN, B.).

"Cassatie over strafkarakter aanslag geheime commissielonen. Roma locuta, causa finita?", noot onder Cass. 10 september 2010T.F.R.. 

"De afwaardering van aankoopkosten van grond : regel of uitzondering"
Noot onder Gent, 16 september 1999, T.F.R., 1999, 946 (COOPMAN, B.).

"De Belgische private stichting als alternatief voor de buitenlandse trust, stichting of fo(u)ndation. Enkele aspecten van indirecte belastingen", in Fiscaal praktijkboek - Indirecte belastingen 1999-2000, MAECKELBERGH, W. (Ed.)
Diegem, Ced.Samsom, 1999 (COOPMAN, B. en DHANENS, J.).

"De handgift. Specialia"
Not. Fisc. M., 1999, 91-100 (COOPMAN, B.).

"De hervorming van de wetgeving aangaande de levensverzekeringsovereenkomsten en de successierechtelijke impact"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1998, 1/1-4 (COOPMAN, B.).

"De fiscale discriminatie van jonggehuwde tweeverdieners: ongrondwettig of nog net niet?"
A.F.T., 1999, 231 (COOPMAN, B. en TIMMERMANS, W.).

"De registratierechten (en de B.V.B.A.)"
Wetboek van Vennootschappen, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, algemeen. (COOPMAN, B., ROSELETH, J.).

"De registratierechten (in de N.V.)"
Naamloze vennootschap, algemeen (COOPMAN, B., ROSELETH, J.).

"De registratierechten" in N.V. in de Praktijk, en B.V.B.A. in de Praktijk
Antwerpen, Kluwer, losbl., Deel II, Fiscale Handleiding (COOPMAN, B. en VANISTENDAEL, F.).

"De successie tussen broers en zusters, en tussen anderen" : een overzicht"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1998, 1/4-7 (COOPMAN, B.).

De verruimde minnelijke schikking: de deus ex machina voor fiscale strafdossiers? Fisc. Act. 2011, afl. 32, 6-12 (COOPMAN, B. en HENS, K.).

"Een bankgeheim met verschillende snelheden?"
Fiskoloog Internationaal, januari 2000 (COOPMAN, B.).

"Een merkwaardige ruling over de cross border lease van gemeentelijke riolen"
A.F.T., september 2004 (COOPMAN, B.).

"E.V.R.M. en BUPO-Verdrag, charters van de belastingplichtige?"
T.F.R., 1995, 272-288 en 1996, 37-46 (COOPMAN, B.).

Fiscaal procedurezakboekje 1999
Diegem, Ced.Samsom, 1999 (COOPMAN, B. en DEFOOR, W.).

Fiscaal procedurezakboekje 2001
Diegem, Ced.Samsom, 2001 (COOPMAN, B. en DEFOOR, W.).

Fiscaal procedurezakboekje 2002
Antwerpen, Kluwer, 2002 (COOPMAN, B. en DEFOOR, W.).

Fiscaal procedurezakboekje 2003
Antwerpen, Kluwer, 2003 (COOPMAN, B. en DEFOOR, W.).

Fiscaal procedurezakboekje 2004
Antwerpen, Kluwer, 2004 (COOPMAN, B. en DEFOOR, W.)

Fiscaal Termijnenzakboekje
Diegem, Ced.Samsom, 1998 (COOPMAN, B. en DEFOOR, W.)

"Fiscale Amnestie. De Wet houdende invoering van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte."
Antwerpen, Kluwer, 2004, 250 p. (COOPMAN, B., DE BROECK, L. en VAN LAERE, D.).

"Fiscale aspecten" in Praktijkboek huishuur
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997 (COOPMAN, B. en VAN EYSENDEYCK, P.).

"Fiscale behandeling van de Vastgoedbevak" in Onroerend Goed in de Praktijk - Fiscale aspecten
Antwerpen, Kluwer, losbl., Deel VIII, 1999 (COOPMAN, B.).

"Fiscale discriminatie van samenwonenden met kinderen ?"
Noot onder Arbitragehof, 8 mei 2001, T.F.R., 2001 (COOPMAN, B.).

"Fiscale procedure."
Inkomstenbelastingen, aangifte, algemeen (ROSELETH, J., COOPMAN, B.).

"Fiscale tegemoetkomingen - registratierechten" in Onroerend Goed in de Praktijk - Fiscale aspecten
Antwerpen, Kluwer, losbl., Deel VIII, 1997 (COOPMAN, B.).

Gecoördineerde B.T.W.-Aanschrijvingen
Diegem, Ced.Samsom, 1994 - heden (COOPMAN, B.).

"Gezag van gewijsde van directoriale beslissing : uitbreiding tot de B.T.W."
Fiscale Documentatie Vandewinckele, Fiscaal Bull., 1997/12, 31 (COOPMAN, B.).

"Grond en BTW", A.F.T., 2010 (COOPMAN, B. en CLARA, A.).

"Het administratiekantoor. Certificering van effecten"
Diegem, Ced.Samsom, 1999 (COOPMAN, B. en DHANENS, J.).

"Het strafkarakter van de administratieve B.T.W.-boete en het non bis in idem-beginsel"
Noot onder Brussel, 5 maart 1998, T.F.R., 1999, nr. 2, 156 (COOPMAN, B.).

"Hof van Cassatie laat principieel de aftrek toe van de bijkomende kosten bij aankoop van grond"
Noot onder Cass. 22 juni 2000, T.F.R., 2000, 887-888 (COOPMAN, B.).

"Inpandgeving van onroerend goed" in Onroerend Goed in de Praktijk - Fiscale aspecten
Antwerpen, Kluwer, losbl., Deel VIII, 1997 (COOPMAN, B.).

"Inzake inkomstenbelastingen duurt het gebruik van valse stukken in de regel tot de definitieve vestiging van de belasting"
A.F.T., 1997, 10 (COOPMAN, B.).

"Kunstenaars en B.T.W."
A.F.T., 2002 (COOPMAN, B.).

"Maaltijdcheques en maaltijdtickets : een poging tot synthese na de recentste rechtspraak"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 2000, nr. 17, 1-4 (COOPMAN, B.).

"Maatschap en vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en B.T.W.", in Fiscaal Praktijkboek - Indirecte Belastingen 2001-2002, MAECKELBERGH, W. (Ed.)
Diegem, Ced.Samsom, 2001 (COOPMAN, B.).

"Mensenrechtelijke waarborgen toepasselijk op de administratieve fiscale boete : reflecties bij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Arbitragehof"
T.F.R., 1999, 388-396 (COOPMAN, B. en STESSENS, G.).

"Mensenrechten en indirecte belastingen" in Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Kluwer, 2010 (COOPMAN, B.).

"Naar een proportionele sanctionering van financiële en fiscale fraude: denkpistes voor een "betere inning"
A.F.T., januari 2004 (ANTHONISSEN, K., COOPMAN, B. en FRANCIS, E.).

"Nieuwe circulaire over artikel 11 WBTW na arrest Zita Modes : processie van Echternach?”, A.F.T., 2010. (COOPMAN B. en CLARA A.).

"Notarissen en andere juridische adviseurs en de Tweede Witwasrichtlijn"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 2002, nr. 9/5 (COOPMAN, B.).

"Optimalisatie van loon en personeelskost"
Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1999, 474 p. (CARLIER. P., COOPMAN, B., e.a.).

“Overdracht algemeenheid van goederen. Nieuwe circulaire onder de loep genomen”, Accountancy Actualiteit, 2010, afl 6. (COOPMAN en A. CLARA).

"Positieve fiscale discriminatie van gehuwden alvast grondwettig"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1999, nr. 14 (COOPMAN, B. en STOFFELS, C.).

"Private stichting : met of zonder taks tot vergoeding der successierechten ?"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1999, nr. 3 (COOPMAN, B. en DHANENS, J.).

"Rechterlijke toetsing van fiscale boetes: cassatie teruggefloten door Straatsburg"
noot onder E.H.R.M., 4 maart 2004, T.F.R., juni 2004, 641 e.v. (COOPMAN. B.).

"Rechtmatig en loyaal bewijs door fiscus en parket - grondslagen?", in COOPMAN, DAUGINET, HERTOGHS, HUYBRECHTS en MALHERBE, Fundamentele Rechten van de belastingplichtige - Capita selecta
Diegem, Ced.Samsom, 1999 (COOPMAN, B.).

"Salomonsoordeel over de inhouding van BTW-tegoeden"
Fiscoloog, nr. 643, (COOPMAN, B.).

“Samenloop van straf en boete in fiscalibus niet meer mogelijk ingevolge recente rechtspraak Europees Hof?", T.F.R., 2010, 510-513. (COOPMAN B. en HENS K.).

"Successierechten" in Kunstenaarszakboekje 1998
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen (COOPMAN, B.).

"Tariefverlaging registratierechten en meeneembare registratierechten" in Fiscaal Vermogensbeheer
Diegem, Ced.Samsom, losbl. (COOPMAN, B.).

"Tontine- en aanwasbedingen ter vermijding van schenkings- of successierechten"
Not. Fisc. M., 1999, 135-145 (COOPMAN, B.).

"Tot zeven maal zeventig maal. Vergiffenis met mondjesmaat voor mateloze boetes ?"
T.F.R., nr. 255, 2004 (COOPMAN, B.).

"Uit de echt gescheiden ouder is niet gelijk aan niet gehuwde vader"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1998, 17/1 (COOPMAN, B.).

"Uitvoeringsbesluit verlaagd tarief successierechten gepubliceerd"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1998, 2/4-6 (COOPMAN, B.).

Vastgoedfiscaliteit
Antwerpen, Kluwer, 1997, losbl. (BEHEYDT, B., COOPMAN, B. en COUTURIER, B.).

Vastgoedsubsidies
Antwerpen, Kluwer, 1998 (COOPMAN, B. en HUBEAU, B.).

"Verkrijging ingevolge wetsbepaling" in Onroerend Goed in de Praktijk - Fiscale aspecten
Antwerpen, Kluwer, losbl., Deel VIII, 1997 (COOPMAN, B.).

"Verhouding tussen arbiter of scheidsgerecht en Belgische fiscus. Topics", in J. MALHERBE (ed.), Arbitrage en fiscaliteit
Cepina, 2001 (COOPMAN, B.).

"Verkrijging onder bezwarende titel met toepassing v/h registratierecht" in Onroerend Goed in de Praktijk - Fiscale aspecten
Antwerpen, Kluwer, losbl., Deel VIII, 1996 (COOPMAN, B.).

"Verkrijging onder kosteloze titel" in Onroerend Goed in de Praktijk - Fiscale aspecten
Antwerpen, Kluwer, losbl., Deel VIII, 1996 (COOPMAN, B.).

"Verlaagd schenkingsrecht voor ondernemingen definitief !"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1999, nr. 1 (COOPMAN, B.).

"Vlaamse successierechten" in Onroerend Goed in de Praktijk - Fiscale aspecten
Antwerpen, Kluwer, losbl., Deel VIII, 1997-1998 (COOPMAN, B.).

"Voorbehoud van vruchtgebruik ten voordele van een derde en optimalisatie van successie-en schenkingsrechten"
Fiscale Documentatie Vandewinckele, Fiscaal Bull., 1997/13, 38 (COOPMAN, B.).

“Onverjaarbaarheid fiscaal gebruik van valse stukken getoetst aan Grondwet”, Fisc. Act. 2009, afl. 15, 1-3 (B. COOPMAN en K. HENS).

"Samenloop van straf en boete in fiscalibus niet meer mogelijk ingevolge recente rechtspraak Europees Hof?”, T.F.R. 2010, afl. 382, 511-513, noot onder EHRM 16 september 2009  (B. COOPMAN en K. HENS).

“Voorzienbaar verjaringsregime voor gebruik valse stukken schendt gelijkheidsbeginsel niet”, Fiscale Actualiteit, 2010, nr. 9. (COOPMAN B. en HENS K.).

"Waarde en "overprijs" van (bebouwde) grond"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1998, 6/3 (COOPMAN, B.).

Welcome Black? Praktische Gids voor Fiscale Amnestie
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004, 261 p. (DE BROECK, L., VAN LAERE, D. en COOPMAN, B.).

"Werknemersparticipatie" in Optimalisatie van loon en personeelskost
Antwerpen, Standaard uitgeverij, 178-234 (COOPMAN, B.).

"Werknemersparticipatie in het kapitaal en de winst van ondernemingen"
Not. Fisc. M., 2002/2 (COOPMAN, B. en VAN BELLEN, Ph.).

"Witwaspreventie door de notaris"
Nieuwsbrief Not. Fisc., 1998, 13/1-4 (COOPMAN, B.).

"De verruimde minnelijke schikking: de deus ex machina voor fiscale strafdossiers?" Fisc. Act. 2011, afl. 32, 6-12 (B. COOPMAN en K. HENS).

"De minnelijke schikking in fiscale zaken, Antwerpen, Intersentia, 2012, 238 blz. (B. COOPMAN en K. HENS).

"De ontoombare opgang van het non bis in idem-beginsel in fiscalibus: ook het Unierecht laat geen dubbele bestraffing toe”, TFR 2013, afl. 444, 562-565 (B. COOPMAN en K. HENS).

 "De onbestaande discretie van fiscale gesprekken in het kader van de minnelijke schikking", RABG 2014, afl. 19, 1318-1323 (B. COOPMAN en K. HENS)17-02-20 Goed nieuws voor dieselhybrides
Hybride auto’s met een dieselmotor worden fiscaal niet gelijk gesteld met gewone dieselmodellen. Daardoor valt het aftrekpercentage algauw enkele percenten hoger uit.....read more
 
13-02-20 Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen
In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn van beroepsmatige activiteiten in de pure privévertrekken. Dat de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres van een privéwoning, volstaat als motivatie. De fiscus heeft dan meteen de toelating om niet alleen in de kantoorruimte maar ook in de woonkamer en de andere privévertrekken rond te snuffelen. Met een bordje “privé” op de deur hoeft hij dan geen rekening te houden.....read more
 
10-02-20 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt opnieuw ongelijk
In een tweede arrest over het herschreven artikel 344, §1 van het WIB 1992 komt het Hof van Beroep tot dezelfde conclusie als in zijn eerste arrest: de fiscus kan de algemene antimisbruikbepaling niet toepassen. Meer bepaald verschilt het Hof van mening met de fiscus over de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling in de situatie waarin het misbruik bestaat uit een samenhangend geheel van handelingen.....read more
 
10-02-20 Nieuwe regels voor BTW-herzieningen, niet alleen bij onroerende verhuur
Sinds 1 januari 2019 kan men ervoor kiezen om onroerende verhuur aan BTW te onderwerpen. Dat bracht tevens grote wijzigingen aan de BTW-herzieningsregels met zich mee. Maar op het uitvoeringsbesluit was het wachten tot midden 2019. En de uitvoerige circulaire over de nieuwe regels is pas nu verschenen. De fiscus heeft maar liefst 27 blz. nodig om de regeling uit de doeken te doen. We geven een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.....read more