nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs   Algemene voorwaarden  
 Algemene voorwaarden
 
1. DE BROECK VAN LAERE & PARTNERS (hierna “DVP”) is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1081 Brussel, Jules Besmestraat 126, KBO 0463.832.818.

2. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door DVP, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat werkzaam bij DVP zal worden uitgevoerd. DVP en de cliënt kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de opdracht beëindigen, zonder dat die evenwel afdoen aan het feit dat de verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

3. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DVP verstrekte informatie. De cliënt verbindt zich ertoe om DVP tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan DVP over te maken. De cliënt is als opdrachtgever verantwoordelijk en staat in voor de integrale en tijdige betaling van de erelonen, ongeacht het feit of de cliënt een verzekering rechtsbijstand heeft onderschreven. De recuperatie van de erelonen ten laste van verzekeringsmaatschappij behoort in voorkomend geval tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt.

4. DVP zal als dominus litis alle mogelijke inspanningen leveren om het door de cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden. DVP streeft steeds naar optimale bijstand en naar correctheid van de gegeven raadgevingen in overeenstemming met de huidige stand van wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer, maar zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de incorrecte of frauduleuze intenties van de cliënt, waardoor er oneigenlijk gebruik zou worden gemaakt van de verleende bijstand.

5. De ereloonstaten van DVP zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum of datum van ontvangst van de factuur. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk en per aangetekende post uitdrukkelijk en te protesteren. Dit protest dient te specifiëren om welke redenen de cliënt niet akkoord kan gaan met het bedrag van de ereloonstaat. In geval van niet-betaling op de vervaldatum zijn de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bedoelde interesten verschuldigd van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, te vermeerderen met een schadebeding, forfaitair bepaald op 10% van de hoofdsom met steeds een minimum van 125 EUR, te berekenen per achterstallige factuur.

6. De eventuele beroepsaansprakelijkheid van DVP, haar vennoten, haar partners, medewerkers en stagiairs is beperkt tot het bedrag van de door DVP onderschreven professionele verzekeringspolissen en uitsluitend binnen de grenzen van de dekking. Een kopie van de afgesloten verzekeringspolissen kan op eenvoudig verzoek schriftelijk worden overgemaakt. Het verzekerde bedrag bedraagt op heden 3.250.000 EUR per schadegeval. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is DVP niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

8. Documenten, berichten en gegevens van welke aard ook die door DVP aan de cliënt worden toegezonden per e-mail, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie bevat, worden niet versleuteld. Alle elektronische communicatie is louter indicatief en kan niet tot aansprakelijkheid van DVP leiden, behoudens bijlagen in PDF ondertekend door een bestuurder van DVP. DVP doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem. DVP aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege DVP.

9. Alle informatie die een cliënt meedeelt aan zijn advocaat valt onder het strafrechtelijk beteugeld beroepsgeheim (artikel 458 Sw.), dat aan de advocaat zwijgplicht oplegt. De cliënt erkent en aanvaardt evenwel dat DVP onderworpen is aan de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en gehouden is tot de verplichtingen opgelegd door de wet, in het bijzonder met betrekking tot de maatregelen van waakzaamheid ten opzichte van cliënten, de identificatieplicht en de meldingsplicht van verdachte transacties inzake witwassen en financiering van terrorisme. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DVP verstrekte informatie in het kader van de witwaswetgeving. De cliënt is gehouden alle aan DVP meegedeelde gegevens actueel te houden.

10. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen cliënten en DVP. Enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn bevoegd, onverminderd het recht voor DVP om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden primeert, ongeacht eender welke vertaling.13-05-19 Nieuwe aangifte brengt extra voordelen maar ook extra complexiteit
De aangifte voor de personenbelasting voor aanslagjaar 2019 (inkomsten van 2018) is gepubliceerd en kan al online ingevuld worden. De uiterste indieningsdatum is 11 juli voor wie elektronisch indient via Tax-on-web, 24 oktober 2019 voor wie een mandataris inschakelt. Wie nog werkt met een papieren aangifte, krijgt slechts tijd tot 28 juni.....lees meer
 
29-04-19 “Jobsdeal” brengt fiscale stimulans voor binnenscheepvaart
De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid wordt met ingang van 1 januari 2019 uitgebreid tot werkgevers die het stelsel van de “systeemvaart” toepassen in de binnenscheepvaart.....lees meer
 
29-04-19 Fiscale stimulans voor bouwsector verruimd
Vorig jaar is de vrijstelling van doorstorting voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector. Dankzij een aanpassing van het indexeringsmechanisme kan die maatregel nu toegepast worden op de doelgroep waarvoor hij eigenlijk bedoeld is.....lees meer
 
29-04-19 Ontwerpers van videogames krijgen ook hun “tax shelter”
Het speciale fiscale gunstregime voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten wordt uitgebreid tot de “games-industrie”. Vennootschappen die kapitaal ter beschikking stellen aan een producent van videospelletjes, kunnen een interessante belastingvrijstelling krijgen. De maatregel moet wel eerst nog groen licht krijgen van Europa.....lees meer
 
website door webalive